Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ISAMBILILO 5

Uzye Leza Wapanzile Insi Kuti Ciye Uli?

Uzye Leza Wapanzile Insi Kuti Ciye Uli?

1. U mulandu ci uno Leza wapangiile insi?

Yeova wapeezile antu insi kuti yaikalapo. Pano nsi ali pa mwitu. Acino tungati Adamu na Eva yataumvilwe kuti yace yaikala ukwiyulu pano lino Leza wayaumvile, ala wapanga mpiti angeli akwikala ukwiyulu. (Yobo 38:4, 7) Leza wisile umonsi wankoleelo umu paladaise isuma cuze ino yatangi calo ca Edeni. (Utandiko 2:15-17) Lyene Yeova wamupeezile isyuko lyakuti muntu wiya, pamwi na ana yakwe yace yaikala nu kuipakizya uumi wa pe pano nsi.—Welengini Masamu 37:29; 115:16.

Pa kutandika, paladaise yali sile umu calo ca Edeni. Umonsi nu mwanaci ankoleelo yaalinzile ukuvyala ana nu kuzuuzya insi yonsi. Lyene mukuya kwa manda, nga yalimoozile impanga yonsi nu kuipanga paladaise. (Utandiko 1:28) Insi italononwa. Mpanga ya pansi ilatwalilila ukuya a pakwikala antu.—Welengini Masamu 104:5.

2. Nga lyene icani cino insi itayela paladaise ndakayi?

Adamu na Eva yatumvwilile Leza, acino Yeova wayazingiile, ayafumya umu calo. Vikwene avino na paladaise waponzile, kapya antu yonsi yavilwa ukuwezya paladaise wiya. Kufuma papa kwene, antu aipe aliyo yakateeka insi.—Yobo 9:24.—Welengini Utandiko 3:23, 24.

Nomba uzye tungati lyene vyonsi vino Yeova walondanga ukucitila antu atalavicita, caasila? Awe foo. Leza wakwata amaka yonsi; acino atanga avilwe ukucita vino akulonda. (Ezaya 45:18) Leza alaleka kuti antu yakaikala vivi kwene vino walondanga inkoleelo.—Welengini Masamu 37:11, 34.

3. Uzye cilaya uli pa kuti insi ikaye Paladaise nupya?

Lino Yesu, Mwene wino Leza wasolola alaateeka, alino insi ilaya Paladaise wako vino yali pa kutandika. Kulaya inkondo ino yakati Alamagedoni. Nga alino Yesu alasenda angeli yako Leza  kukonona antu yonsi akakaana ukuvwila Leza. Alino Yesu alanyepa Satana pa myaka izimbi lyonga (1,000). Aomvi yakwe Leza yene yatalafwa pano Yesu alayatungulula nu kuyacingilila. Lyene antu yayo yalaaipakizya uumi wa pe umu Paladaise pano nsi.—Welengini Umbwilo 20:1-3; 21:3, 4

4. Uzye ucuzi ulasila lilaci?

Uzye a lilaci lino Leza alasisyapo uyi onsi pano nsi? Yesu wapeezile “ulangilizyo” wakulolelako ukuti impelelekezyo yati-palama. Vintu ivikucitika pano nsi, iiviipisya icakuti ndi vyatwalilila, antu yatalapusuka. Lyene ivintu vii vikulangizya ukuti tuli mu manda ya “mpelelekezyo ya nsi.”—Welengini Mateo 24:3, 7-14, 21, 22.

Lino Yesu alaateeka insi pa myaka 1,000, alamala ucuzi onsi pyu. (Ezaya 9:6, 7; 11:9) Yesu atalaya sile Umwene casila; alaya na Simapepo Mukalamba wino alafuuta maifyo yonsi a yantu aatemwa Leza. Alino Leza alatuma Yesu kusisyapo malwala, kukota, ni imfwa.—Welengini Ezaya 25:8; 33:24.

5. Aaweni aalaikala umu Paladaise?

Pa Ng’anda ya Wene a pano mulalolana na antu aatemwa Leza kapya aakalonda ukusambilila ivya kucita pa kuti yaamuzanzya

Antu yonsi akaumvwila Leza yalaikala umu paladaise. (1 Yoane 2:17) Yesu watumile alondezi yakwe kuti yakaalondelezya antu afuuke nu kuyasambizya ivya kucita pa kuti Leza ayatemwe. Ndakayi, Yeova akakolonganika antu aingi sana kuti yakapusuke nu kwikala umu Paladaise pano kwene apa mpanga ya pa nsi. (Zefaniya 2:3) Pa Mang’anda ya Wene aNte Zyakwe Yeova apano antu yakasambilila vino aonsi yangasunga ningo aci na ana yawo, na vino ya mama yangasunga ningo ing’anda. Ana na avyazi yakapepela pamwi, nu kusambilila vino ilyasi lisuma likalanda pa kuti yaikala ningo.—Welengini Mika 4:1-4.