Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

 ISAMBILILO 15

U Mulandu ci Uno Mulinzile Ukutwalilila Ukusambilila pi lyasi Lisuma?

U Mulandu ci Uno Mulinzile Ukutwalilila Ukusambilila pi lyasi Lisuma?

1. I visuma ci vino mulakwata ndi mwatwalilila ukusambilila Baibolo?

Nanti ciye uli, tukwene tuno mwasambililako pali Baibolo twamukomelezya kuti mwamutemwisya Yeova. Nomba cikalondeka ukuombesya pa kuti twalu-kutemwa Leza witu. (1 Petulo 2:2) Nga mukulonda kuti mukikale amanda pe, mulinzile ukutwalilila ukupalamila kuli Leza. Ni cingamwavwa, u kusambilila Baibolo.—Welengini Yoane 17:3; Yuda 21.

Lino mukumanyilako ivingi pali Leza, alino nu utailo winu ulaakomelako. Utailo ali uno ulamwazwa ukucita vino Leza watemwa. (Ayebulai 11:1, 6) Nupya ulamwazwa ukulapila pa maifyo inu nu kuseleuka pa kuti mukaacita ivintu vya mpomvu.—Welengini Milimo 3:19.

2. Uzye mungacita uli pa kuti na auzo nayo yamanye Leza?

Mwalenga Yeova ukuti aye cuza winu

Cingazipa ukuti mwaneenako aunzo pali vino mwasambilila. Fwe yantu tukauvwa ningo ukuneenako anji pi lyasi lisuma. Nga mwatwalilila ukulasambilila Baibolo, alino mulamanya vino mungaomvya Baibolo kwene ku kuneenako antu pali vino mwataila Yeova, na pi lyasi lisuma lino mwamanya.—Welengini Loma 10:13-15.

Nga mukulonda, mungatampilapo ukuneenako yacuza yinu nanti ya lupwa. Nomba mulinzile ukucenjela pa kucita vivyo. Mutayanenelapo sile ukuti visambilizyo vyao ivya ufi. Mwemo mwayaneena sile pali vino Leza watuneena ukuti avino alatucitila. Mwaiusya nu kuti nga muli nu mucinzi, alino antu yalaaumvwa vino mukulanda.—Welengini 2 Timoti 2:24, 25.

3. Uzye mumanyile vino Leza alamucitila?

Nga mukusambilila Izwi lyakwe Leza, alino mulamanya sana ivintu vyako Leza. Wanda umwi mulasuka muye cuza wakwe Yeova. Nakapya, mulaya sile wa mwanakwe.—Welengini 2 Kolinto 6:18.

 4. Nga lyene mulinzile ukucita vyani pa kuti mwaaya inkoleelo?

Twalililini ukusambilila Baibolo pa kuti mumanye ivingi pali Leza. (Ayebulai 5:13, 14) Nga mukulonda aakumusambizya Baibolo, muce muneene ya Nte Yakwe Yeova; aaliyo yalamwavwa ukuvwikisya Baibolo kuomvya ibuku ilyakuti Uzye Baibo Ikatusambilizya Vyani? Ndi mwatwalilila ukulasambilila Izwi lyakwe Leza, alino mulaikala ningo sana.—Welengini Masamu 1:1-3; 73:27, 28.

Yeova, Leza wa luzango, aaliwe akatunena ilyasi lisuma. Ndi mukulonda ukuya cuza wakwe, mwapalamila kuli yakapepa yakwe. (Ayebulai 10:24, 25) Twalililini ukulacita ivintu vino vikazanzya Yeova pa kuti mukaye nu umi wa cumi, uwa manda pe. Mwalukuya cuza wakwe Leza, pano cintu ci, cili ca mpomvu kuluta!—Welengini 1 Timoti 1:11; 6:19.