Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Kalata Kufuma Kwi Umba Likatungulula

Kalata Kufuma Kwi Umba Likatungulula

Kuli Mwemuno Mwatemwa Yeova:

Yesu walanzile ati: “Mulamanya cumi ca pali Leza, nga ni cumi cilamukulula.” (Yoane 8:32) Kwene amazwi yaayo yakatukomelezya cuze! I cumicumi umuntu angakwanisya ukumanya icumi nu mu manda kwene yaa atale “akusyalikizya” lino umu nsi mwavula intumpu nu usomvi. (2 Timoti 3:1) Uzye mukaiusya vino muvwile lino mwamanyile icumi ca muli Baibo? Mufwile mwazanzile cuze!

Lelo, nanti cakuti cacindama sana ukumanya icumi alino nu kuombesya umulimo wa kunena yauze pa cumi kwene cico, tufwile nu kulemasya ukuti twacita ivintu kulingana ni cumi. Pa kucita vivyo, tufwile ukwikala umu kutemwa kwakwe Leza. Uzye i cani icikalondeka pakuti umwi aikale umu kutemwa kwakwe Leza? Amazwi yano Yesu walanzile usiku lino atatala wafwa, yaka-asuka icuzyo cii. Waneenyile atumwa yakwe acumi ati: “Ndi mwayela masunde yane, ale lyonsi mumaikala mu kutemwa kwane, ndi vino nani nkayela masunde yakwe Tata nu kwikala mu kutemwa kwakwe.”—Yoane 15:10.

Amazwi yaa yakalangilila ningo ukuti Yesu watwaliliile umu kutemwa kwakwe Leza pa mulandu nu kuyela masunde yakwe Isi. Na ndakai kwene avino tufwile ukucita. Pa kutwalilila ukwikala umu kutemwa kwakwe Leza, tulinzile ukucita ivintu kulingana ni cumi cino twasambilila. Uwanda kwene uuwa amanguzi Yesu walanzile nu kuti: “Mwati mumanya vintu vii, nga ndi mukuvicita mulaya alongo.”—Yoane 13:17.

Tukutaila nu mwenzo onsi ukuti ibuku lii lilamwavwa ukutwalilila ukucita ivintu kulingana ni cumi, nupya ukucita vivyo kulamwavwa ukutwalilila ukwikala ‘umu kutemwa kwakwe Leza . . . nu kwizapeelwa umi wape.’—Yuda 21.

Iumba Likatungulula Ilya Nte Zyakwe Yeova