Yakusimikila namayo umwi nu mukazyana uku citungu ca West Bengal umu India

SWE INA KLISTU NU MULIMO WITU Sepetemba 2016

Mungaomvya Mazwi Yaa

Mazwi aakuomvya pa kupeela antu Lupungu alino nu kulanda icumi ca muli Baibo icikatulenga tumanye ukuti Leza akatusakamala. Lembini amazwi yano mungaomvya mweineco.

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

‘Mwalondela Masunde Yakwe Yeova’

Uzye ukulondela masunde yakwe Yeova kuli kucita uli? Tufwile ukukolanya wino walemvile Masamu 119.

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Vino Mungacita Ndi Cakuti Mwazana Umwana Apa Ng’anda

Tungacita uli pakuti tulande nawe ningo nu kulanga ukuti utucindika avyazi.

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

‘Uwazwilizyo Wane Ukafuma Kuli Yeova’

Masamu 121 yaomvya ivikope pa kulondolola vino Yeova akacingilila.

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Twapangwa Umu Musango wa Kuzungusya

IMu Masamu 139, Davidi wataizye sana Yeova pali vino wa uumba.

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Vintu Vino Mutalinzile Ukucita Lino Mukutungulula Isambililo

Ndi cakuti tukulonda twafika musambi pa mwenzo, tufwile kucita uli?

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

“Yeova Wene U Mukulu Nupya U Wakulumbanya Wakwe Cimwi”

Masamu cipande 145 cikalanda vino Davidi uvwanga apa kumanya vino Yeova akasakamala aomvi yakwe Acumi.

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Kuomba Ningo Umu Mulimo—Mwakomelezya Aakulondesya Ukusambilila Baibo Ukuzanwa Uku Kulongana

Aakulondesya ukusambilila baibo na masambilila yakalunduluka ndi yatandika sile ukuzanwa ku kulongana.