Kutemwana kwa Ina Klistu a ku Malawi

SWE INA KLISTU NU MULIMO WITU Okotoba 2018

Mungalanzyanya Mazwi Yaa

Amazwi yano mungalanzyanya na antu pa mulandu uno tukaculila na vino Leza alacita pa kufumyapo ucuzi onsi.

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Yesu Akasakamala Imfwele Zyakwe

Vino Yesu u Mucemi Musuma, wamanya imfwele zyakwe zyonsi yonga na yonga—wamanya vino zikaalondekwa, muno zyatonta, alino na muno zyakoma.

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Mwakolanya Vino Yesu Wali nu Luse

I cani icalenzile kuti Yesu aiyele muli vino walanganga antu uluse na mizu?

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

“Nati Mupeela Cilangililo”

Yesu wasambilizye atumwa yakwe ukuya aicefye nnu kuombela aina imilimo ino antu yasuula.

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Kutemwa U Kukamanyisya Aina Klistu Yacumi—Mutaaya na Ukaitemwe Napya Mutasepukilwa

Pakuti twatemwa antu ndi vino Klistu wayatemilwe, tufwile ukwika amano kuli vino yauze yakulonda nupya tutafwile ukuya asepukilwe.

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

“Mwemo Musi Amu Nsi”

Alondezi yakwe Yesu yalinzile ukuya asipe pakuti yataikowezya ni miyele ni vicitwa vya yantu amuno nsi yano yikala nayo.

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Kutemwa U Kukamanyisya Aina Klistu Yacumi—Mwatwalilila Ukuombela Pamwi Nanti Ivintu Vyatala Uli

Pakuti twaombela pamwi tufwile kulalola visuma mu yantu yauze nu kulaeleelana.

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Yesu Walandanga pa Mulandu wa Cumi

Naswe swe yalondezi yakwe, tufwile twalanda pa mulandu wa cumi muli vino tukalanda na vino tukacita.

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Kutemwa U Kukamanyisya Aina Klistu Yacumi—Mwazangila Umu Cumi

Tufwile twazangila umu cumi, twalanda icisinka, nupya twaelenganya apa vintu vyonsi ivya cumi, nanti angala twikala umu nsi umwaya intumpu ni visi vya ololoke.