Kukuula Ing’anda ya Wene mu Australia

SWE INA KLISTU NU MULIMO WITU Novemba 2018

Mungalanzyanya Mazwi Yaa

Amazwi yano mungalanzyanya na antu pa upalilo uno twakwata pa atemwikwa itu aafwa.

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

‘Uzye Wantemwa Kuluta Vino Watemwa Inswi Zii’?

Petulo walinzile ukusoolola vino wali nu kukolezya umu umi nampo ngi ncito ino watemilwe ukuomba nanti u mulimo wa kusakamala alondezi yakwe Yesu.

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Umupasi wa Muzilo Wapongolwelwa pa Cilongano ca Ina Klistu

Asi mulandu nu kupusane kwa mitundu ni nkulilo, yonsi 3,000 Aina Klistu awatiziwe, yapepelanga pamwi mu mutende.

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Mwaombela Pamwi mu Cifulo Umwaya Antu Aakalanda Indimi Izingi

Uzye ya kasimikila aya mu vilongano vivyo yangacita uli pakuti yaombela pamwi lino yakusimikila ukwaula icimvulunganya?

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Yatwalilile Ukuya Asipe pa Kulanda Izwi Lyakwe Leza

I cani icalenzile atumwa kuti yasipe nu kuposya pa kulanda?

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Tumasitandi Tukaomba Ningo mu Mulimo wa Kusimikila Umu Nsi Yonsi

Ivisuma ci ivyafumamo mu kusimikila muncende umukazanwa antu aingi kuomvya tumasitandi?

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Lino Cilongano ca Ina Klistu Capanzilwe Sile Cakweti Uwezyo

Yeova watwalilile kupolelela cilongano icapaanzilwe asi mulandu nu lufyengo nu kuzunyiwa ukwacitikanga.

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

“Kupeela Uwila Kuli Yeova”

Tungasangilako mu nzila zipusanepusane pakuti tutungilile mulimo witu mumpanga itu nu mu nsi yonsi.