Skip to content

Muye pa utantiko wa vilimo

Mungalanzyanya Mazwi Yaa

Mungalanzyanya Mazwi Yaa

●○○ MUKU WA KUTANDIKILAPO

Iuzyo: I vyani vino Leza akalonda ukucitila antu?

Ilembelo: Utan. 1:28

Umuku Ulalondelelapo: I cani calenga tusininkizye ukuti Leza alafikilizya ukulonda kwakwe ku antu?

○●○ KUSWILILA UMUKU WA KUTANDIKILAKO

Iuzyo: I cani calenga tusininkizye ukuti Leza alafikilizya ukulonda kwakwe ku antu?

Ilembelo: Eza. 55:11

Umuku Ulalondelelapo: Uzye umi ulaya uli lino Leza alafikilizya ukulonda kwakwe?

○○● KUSWILILA UMUKU WAKWE CIILI

Iuzyo: Uzye umi ulaya uli lino Leza alafikilizya ukulonda kwakwe?

Ilembelo: Masa. 37:10, 11

Umuku Ulalondelelapo: I vyani vino tulinzile kucita pakuti tukaipakizye vino Leza walaya?

KAMPENI YA KWAMA ANTU KU CIUSYO (Maaci 23–Epulelo 19):

Tukupeela antu kapeepala kaa kakuyamilapo uku cintu cimwi cicindame sana. [Yapeelini kapeepala.] Pali Cisano, Epulelo 19, antu aingi cuze umu nsi yalakongana ku kwiusya imfwa yakwe Yesu. Pa kapeepala kaa ka kumwamilapo, pali insita ni cifulo ukulayela ukongano uu. Nupya tukumulaalika nu kwi lyasi lya Baibo ililalandwa lino kwasyala umulungu onga kuti kuye iciusyo, likweti umutwe wakuti “Mwaombesya Pakuti Muce Muye nu Umi wa Cumi Cumi!”

Muku Ulalondelelapo Ndi Cakuti Akulondesya: U mulandu ci uno Yesu wafwilile?