Yakuomvya vidyo pa kusambilizya musambi ku South Africa

SWE INA KLISTU NU MULIMO WITU Maaci 2019

Mungalanzyanya Mazwi Yaa

Amazwi yano mungalanzyanya na antu pa kulonda kwakwe Leza ku antu.

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Vino Cikapiliula Kulanga Ukutemwa ku Ina Klistu Yanji

Ndi cakuti umwi watuluvyanya, uzye ukutemwa kukalondekwa tucite cani?

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Mwalenga Yeova Leza Amwazwa Kuzizimizya nu Kuteekeziwa

Yeova akatuteekezya nu kutwazwa kuzizimizya ukupitila Umwi Zwi Lyakwe.

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Uzye Mukalondela Ivilondwa Vya Mwili Nanti Ivilondwa Vya Mupasi?

Cila muntu alinzile kuya kapepa musuma nu kutwalilila kulunduluka.

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Kuomba Ningo Umulimo wa Kusimikila—Kulemba Makalata Asuma

I vyani vimwi vino tulinzile ukwiusya lino tukulemba kalata sana sana ku antu yano tutamanya?

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Vyakulemba Kalata

Mulinzile kulemba kalata kulingana na vino mukulonda nu kulingana ni ncende kuno mukaikala.

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

‘Citutumusi Cinono Sile Cikatutumula Munya’

Uzye kuzinga kukalanga uli kutemwa?

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Mwaomvya Mavidyo Lino Mukusambilizya Asambi Inu

Uzye mukaomvya ningo mavidyo lino mukusambilizya asambi inu?