Yakuipakizya kutamba uumbo wakwe Yeova ku Switzerland

SWE INA KLISTU NU MULIMO WITU Febuluwale 2019

Mungalanzyanya Mazwi Yaa

Amazwi yano mungalanzyanya na antu pali Baibo ndi cakuti icili ikaomba na ndakai kwene.

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Twalililini Kusambilizya Kampingu Winu

Kampingu witu alatwavwa ndi cakuti tukumusambilizya kulingana ni visinte vya muli Baibo.

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Uzye Mukalola Miyele Yakwe Leza Iisiloleka?

Vintu vino Leza waumba, vikalanga ukuti Yeova wakwata amaka, kutemwa, mano, mulinganya alino na ukapekape.

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

“Leza Watulanga Vino Watutemwa”

Tungalanga uli ukuti tukataizya pa wila wa mpolelwa?

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

“Uzye Mwaya nu Mute wa Kulolela”?

Uzye mungalanga uli ukuti mwaipekanya ku “kusokololwa kwa ana yakwe Leza”?

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Twalililini Kuloleela mu Kuteeka Umwenzo

I cani cingatwazwa kutwalilila kuloleela lino tuli ni ntazi?

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Icilangililo ca Muti wa Miolivi

Uzye ivintu ivyaya uku cimuti ca miolivi ica unkolanya vikapiliula cani?

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Kuomba Ningo Umulimo wa Kusimikila—Ukuta Ukusambilila Baibo nu Muntu Aasikulunduluka

Mungacita uli ndi cakuti umusambi asikulonda ukulunduluka nanti icakuti ipapita insita itali ukufuma pano mwatandikile ukusambilila?