Yakutungulula isambililo lya Baibo mu Czech Republic

SWE INA KLISTU NU MULIMO WITU Epulelo 2018

Mungalanzyanya Mazwi Yaa

Ukulanzyanya ukwati kukonkana pali Baibo alino nu kwikala umi wa nsansa.

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Kukolana nu Upusano Uwaya pa Ucilo ni Ciusyo

Nanti icakuti cimulo ca Ucilo citalangililanga ivyali nu kulacitika pakuzevya Iciusyo, ivingi ivyacitikanga pa kuzevya kuu vyakwata sana upiliulo ndakai.

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Yangini Mukacite Antu Ukuya Alondezi—U mulandu ci, Aekwi Nupya Tungacita Uli?

Ukupanga asambi cikasenula ukusambilizya yauze ukulalondela vyonsi vino Yesu wasambilizye. Fwandi umulimo witu uwa kupanga asambi mwaya ukusambilizya antu yano tukasambilila nayo Baibo ukuti yaomvya vino Yesu wasambizye nu kuvilondela.

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Kukosoola nu Kusambilizya Kwacindama Sana pa Kupanga Asambi

Yesu wanenyile alondezi yakwe ukupita nu kuyapanga asambi. Uzye umu kupanga asambi mwaya nu kucita uli? Tungacita uli pa kwazwa antu ukulunduluka muli vyakwe Leza?

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

“Maifyo Yako Yelelwa”

Tukasambilila cani ku cizungusyo icalembwa pali Mako 2:5-12? Uzye ilembelo lii lingatwaza uli ndi cakuti itulwala?

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Kupozya pa Wanda wi Sabata

U mulandu ci uno Yesu wasokiile pali vino ya simapepo Ayuda yacitanga? Amauzyo ci angatwazwa ukumanya ndi cakuti tukakolanya icikuku cakwe Yesu nanti foo?

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Yesu Wakwata Maka ya Kutuutulula Afwe

Ukwelenganya sana pa malyasi akalanda pa kutuutuluka kukakomya utailo witu mu kutuutuluka ukulacitika ku nkolelo.

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Mwaomvya Ningo Viombelo Vino Tukaomvya pa Kusambizya Antu Baibo

Pakuti twasambilizya ningo, tulinzile kumanya ivya kuomvya ningo viombelo. Uzye i ciombelo ci icikalamba pali vino twakwata? Tungacita uli pakuti twaomvya ningo iviombelo vino tukaomvya pa kusambilizya antu Baibo?