Yakuzengela nkazi wino watandika ukulongana nupya

SWE INA KLISTU NU MULIMO WITU Epulelo 2017

Mungaomvya Mazwi Yaa

Mazwi akuomvya pa kupeela antu Loleni! na pa kuyasambilizya icumi apa Wene Wakwe Leza. Pangini amazwi inu yano mungaomvya pa kusimikila.

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Mwaleka Yeova Aatungulula Imyelenganyizizye ni Vicitwa Vinu

Nakamata Mukulu akatwavwa ukutwalilila kuya ni miyele isuma, nomba tufwile kuombesya.

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Mwayazengela ni Nsansa

Wensi wino wazanwa umukulongana afwile walola ukuti mu cumi twatemwana. Mungacita uli pakuti mwalanga ukuti namwe mwatemwa aina na ya nkazi pa Ng’anda ya Wene?

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Uzye Mwakwata “Umwenzo wa Kumanya” Yeova?

Muli Yelemiya cipande 24, Yeova wakolinye antu ku masamvu. Aaweni aali wa masamvu asuma, nupya tungayakolanya uli?

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Mungakomelezya Atonta Muli Ukapepa

Yeova akalola atonta muli ukapepa ukuti yacindama. Tungayazwa uli ukuwela umu cilongano?

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Mwaya Asipe Wakwe Vino Yelemiya Wali

Kasesema Yelemiya wasoowile pakononwa kwakwe Yelusalemu. Uzye watwalilile uli ukuya musipe?

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Inyimbo Zya Wene Zikakomya Utailo Witu

Ukwimba inyimbo zya Wene kwavwile Aina Klistu uku Sachsenhausen mu nkambi zya kucuzizyamo antu. Naswe kwene inyimbo zii zingatwavwa lino twaya ni intazi.

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Yeova Wasoowile pa Upangano Upya

Uzye upusano ci uwaya pa upangano upya nu pangano wa masunde, nupya u mulandu ci uno tungalandila ukuti usuma uwayamo uwa manda pe?