Yakwimba pa kupepa kwa lupwa mu South Africa

SWE INA KLISTU NU MULIMO WITU Dizemba 2018

Mungalanzyanya Mazwi Yaa

Amazwi yano mungalanzyanya na antu pa mulandu uno twayela nu umi na pali vino Leza walaya ivilacitika ku nkolelo.

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Uwazunyanga Aina Klistu Waya Kapepa Mucincile

Ngi cakuti mukusambilila Baibo nomba mutatala mwawatiziwa, uzye namwe mulakolanya Saulo uwaombiilepo zuwa pali vino wasambililanga?

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Banaba na Paulo Yapanga Asambi ku Mpanga Zya Kutali

Nanti cakuti antu yayalwisyanga, Banaba na Paulo yaombisye ukwazwa antu afuuke ukuya Aina Klistu.

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Kuomba Ningo Umulimo Wa KusimikilaVino Mungaazwa Aaya “Nu Mwenzo Wakulondesya Ukuya nu Umi wa pe” Ukuya Asambi

Uzye u mu nzila ci muno tukaombela pamwi na Yeova pa kupanga asambi?

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE

Yonsi Yazumilizye Vino Yapingwile Kuomvya Izwi Lyakwe Leza

I vyani vino tungasambilila kuli vino cali pa kuzumilizyanya pi lyasi lii?

VINO SWE INA KLISTU TWAAYA

Mwaimbila Yeova nu Luzango

Uzye ukwimba inyimbo zya Wene kungatukomelezya uli?

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

Mwakolanya Umutumwa Paulo mu Kusimikila nu mu Kusambilizya

Uzye tungacita uli pakuti twakolanya mutumwa Paulo lino tukusimikila?

IVYUMA IVYAYA UMWI ZWI LYAKWE LEZA

“Muisunge Mweisikulu, Musunge nu Ufyo Uno Umupasi wa Muzilo Wamwika Kuya Angalizi”

Ya eluda yakaliisya, kucingilila, nu kusakamala ufyo, nupya yakaiusya ukuti imfwele yonga na yonga yakazilwe nu wazi ucindamisye wakwe Klistu.