Skip to content

Masunde Amu Nsi Yonsi Pa Kucingilila Ivyeo Yako Ya Nte Yakwe Yeova

Masunde Amu Nsi Yonsi Pa Kucingilila Ivyeo Yako Ya Nte Yakwe Yeova

Iuvi lya mapepo ilya mu nsi yonsi lyakwe ya Nte Yakwe Yeova (“iuvi lya mapepo”) lyacindika sana insambu zino cila muntu wakwata izya kufisa ivyeo vimwi pa mwineco, napya likacingilila sana ivyeo. Iuvi lii lya mapepo lyamanya vino cacindama ukulanzyanya ukwaula kupita umu mbali na vino cacindama ukwikako mano lino yakupokelela ivyeo pa muntu umwi ni vya nkaama sana pakuti iyaombela pali vino cila Nte Wakwe Yeova akulondekwa, na pa kuomba ningo umulimo wao uwakwazwa antu nu kuomba ivya mapepo, alino na vino cacindama ukusunga sana inkaama, nu kusininkizya ukuti ivyeo pa yantu vyacingililwa ningo. (Mapinda 15:22; 25:9) Twikako sana mano ku kusunga inkaama.—Mapinda 20:19.

Mu mpanga zimwi yapangako masunde pali vino ivyeo pa muntu vilinzile ukusungwa pakuti ivyeo pa muntu vitamanyikwa nu kutalinzile. Iuvi lya mapepo, kumwi na maofesi yanono aakalitungilila, lyamanyikwa pa myaka iingi ukuti lyacindika sana insambu zya yantu izya kufisa ivyeo, napya likasunga sana inkaama kutandika mpiti na lino sile masunde yayo aa uteeko yatatala yapangwa. Iuvi lya mapepo lilatwalilila ukucingilila ivyeo vino lyapokelela wakwe vino likacita myaka yonsi.

Vino Ivyeo Vikacingililwa. Iuvi lya mapepo likaombela pa vyeo ivikulanda pa yantu kulingana ni visinka vii:

  1. Ivyeo ivikulanda pa muntu vilaombelwapo mu mulinganya napya ukulingana ni sunde.

  2. Ivyeo ivikulanda pa muntu tulavikopolola, ukuviombelapo, nu kuviomvya mu nzila ino vikulondekwa pa kuomba umulimo uno iuvi likaomba uwa kwazwilizya antu ni vya mapepo.

  3. Ivyeo ivikulanda pa muntu vilaya i vyacumi, napya ivipya. Ndi pali pamwi apali impuso ala iuvi lya mapepo limazifyapo lilyo kwene sile lino iuvi lyamanya.

  4. Ivyeo ivikulanda pa muntu tulavisunga pa ciputulwa ca nsita ilinge kulingana na lino ivyeo vivyo vicili vikulondekwa pakuti iuvi limaliile umulimo wakwelyo.

  5. Tulezya ukusininkizya ukuti insambu zino umuntu wakwata zya kusunga ningo ivyeo zyacindikwa.

  6. Viombelo vyonsi, na vino twatantika vilasininkiziwa ukuti vili ningo pakuti kutakaye ali wensi aatakweti nsambu uwakulola ivyeo vya ineco. Ivyeo pa muntu vino twasunga, tukavisungila pali ya kompyuta yano twacingilila na mapasiwedi aa maka yano antu azumiliziwe sile aliyo yamanya. Miputule umwaya makompyuta yayo ikafungwa ningo ndi twinuka, napya antu azumiliziwa sile aliyo yakafungulamo.

  7. Ivyeo ivikulanda pa yantu tutalavituma ku maofesi itu anono suka manye nga cikulondekwa sana pakuti tuombe umulimo wa mwi uvi lya mapepo uwa kwazwa antu. Ya Nte Yakwe Yeova yonsi yazumila ukuti avino cifwile ukuya; umuntu uwaya Nte ala vivyo kwene watazumila.

Visinka vyonsi vii ivikaomviwa pa kucingilila ivyeo vyalandwapo umwi buku lyakuti Iuvi Ilikacita Ukulonda Kwakwe Yeova, lino ya Nte Yakwe Yeova yonsi yakapeelwa lino yaaya ya kasimikila. Nga mukulonda ukumanyilapo navyuze, mukawelenge ibuku lyakuti Iuvi Ilikacita Ukulonda Kwakwe Yeova.

Insambu zino umuntu wakwata izya ukucingilila ivyeo vya nkaama ni zya kuti angafuuta nanti ukulembulula ivyeo vyakwe nanti vyeo vimwi ivya nkaama, zikapeelwa ukulingana na masunde yako ya Nte Yakwe Yeova aatantikwa umu Masunde Amu Nsi Yonsi pa Miomvezye ya Vyeo Ivikulanda pa Muntu pa kamutwe kanono akakuti Insambu Zinu.

Masunde Amu Nsi Yonsi pa Kucingilila Ivyeo Yako Ya Nte Yakwe Yeova aalumbwilwe apapela yakulangilila vino Inte Zyakwe Yeova umu nsi yonsi yakaomba ni vyeo ivikulanda pa yantu.