Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Lupungu Lwa Mulinzi  |  Epulelo 2015

Mwataila Yeova Lyonsi!

Mwataila Yeova Lyonsi!

“Mwe antu yane, lyonsi sile mwataila muli Leza!”—MASA. 62:8.

1-3. Uzye utailo uno Paulo wakweti muli Yeova wakomiileko uli? (Lolini icikope ca kutandikilako.)

CALI uzanzo sana ukuya umwina Klistu umu Loma. Alondezi yakwe Klistu yayapasile wakwe cimwi, pano yayatunganyanga ukuti yosile umusumba umu 64 C.E. nu kuti yatatemilwe antu. Ndi cakuti mwali aina Klistu pa nsita iiya, cila wanda nga yamulemanga nu kumucuzya. Aina inu yamwi na yankazi nga yayataakanyanga uku nyama nanti ukuyapampamila pa cimuti, nupya yamwi nga yayocanga sile aapuma.

2 Pa nsita kwene ii itale cuze, ali lino Paulo yamunyefile mu cifungo, umu Loma umuku wakwe ciili. Uzye aina Klistu yauze yali nu kumwavwa? Paulo afwile wasakamile pali vino vyacitike umuku wakutandikilapo, pano walembiile Timoti ati: “Kusi umuntu nanti umwi uwali ku mbali yane nkolelo lino naipokolwile mu cilye, Onsi kwene yamfutatile—nkupepa kuti Leza ayelele!” Nomba nanti icakuti cali vivyo, Paulo wamanyile ukuti wakweti uwa kumwazwa. Walemvile ati: “Lelo Leza wene atantazyezile, nupya wampile maka.” Icacumi, Yesu wapezile Paulo amaka yano yalondekwanga. Nomba, uzye amaka yamwavwile? Walanzile ati: “Nakulwilwe kufuma umukanwa  kakwe cisama.”—2 Tim. 4:16, 17 NW. *

3 Paulo ndi wiusya vivyo, wakomeleziwanga sana, pano camwazwanga ukutaila Yeova ukuti wali nu kumwazwa ukuzizimizya intazi zino wali nazyo, alino na zyuze izyali nu kwiza. Walanzile nu kuti: “Mwene alankulula ku viipe vyonsi.” (2 Tim. 4:18) Fwandi, Paulo wasambilileko ukuti, nanti icakuti kusi uwazwilizyo uli onsi ukufuma ku antu, uwazwilizyo uwa cumicumi ukafuma kuli Yeova nu mwanakwe!

IVINGALENGA TUKWATE ISYUKO ILYA “KUTAILA YEOVA”

4, 5. (a) A weni angamwazwa lyonsi lino muli ni ntazi? (b) Uzye pakuti ucuza winu na Yeova ukome mufwile ukucita cani?

4 Uzye mwatala mwayuvwapo ukuti kusi uwa kumwazwa lino muli ni ntazi? Limwi cingaya u kuulwa incito, mezyo ya kusukulu, kulwalilila, nanti intazi zyuze izikamusakamika. Limwi mwalenzile yamwi ukuti yamwazwe, lelo yatakwanisye ukumucitila vino mwalondanga. I cacumi ukuti intazi zimwi antunze yatanga yazisisyepo. Uzye ndi cakuti caya vivyo, mukaelenganya ukuti amazwi amuli Baibo aakuti ‘uwataila muli Yeova’ yatanga yamwazwe? (Mapi. 3:5, 6) Uzye vwilini amazwi yaa, yakwata upiliulo? Ee yakwata! Uwazwilizyo uukafuma kuli Yeova ukaomba, wakwe vino amalyasi aingi alembwa muli Baibo yakalangilila.

5 Acino fwandi, nga mwaaya ni ntazi, ukucila ukusoka ndi cakuti antu yavilwa ukumwazwa, mwalola ukuti i syuko lyakulanga vino mwataila Yeova, wakwe vino Paulo wacitanga. Cii cilalenga ukuti utailo winu muli Yeova ukome nupya ucuza winu na aliwe ulaya uwa cumicumi.

TULINZILE UKUTAILA LEZA PAKUTI UCUZA WITU NALIWE UTWALILILE

6. U mulandu ci uno cingatalila ukutaila Yeova lino tuli ni ntazi iziipisye?

6 Ndi cakuti mwaya ni ntazi iipisye, mwapepa kuli Yeova nu kuteeka umwenzo, pano ala imumanya ukuti mwati muomba apapezile amaka inu, lyene wene alaomba ivyasyala. (Welengini Masamu 62:8; 1 Petulo 5:7.) Ukucita vivyo kungamwazwa ukuya sana yacuza yakwe Yeova. Lelo, ukutaila ukuti Yeova amamupeela vino mukulonda, citanguka foo. U mulandu ci? Umulandu onga ungaya uwakuti, asi lyonsi linoYeova akapeela vino ukulonda, papo kwene sile.— Masa. 13:1, 2; 74:10; 89:46; 90:13; Haba. 1:2.

7. U mulandu ci uno limwi limwi Yeova asi-asukila amapepo iitu papo kwene sile?

7 U mulandu ci uno Yeova asitupeelela vyonsi vino twalenga lilyo kwene sile? Iusyini ukuti ucuza witu na aliwe waya kwati a ucuza wakwe isi nu mwana. (Ps. 103:13) Umwana atanga aenekele avyazi ukumupeela consi sile cino waleenga papokwene. Ana yamwi yakaleenga sile iciiza umu mutwe kwaula nu kwelenganyapo. Vimwi vino yakaleenga vikaya ivyakuti yafwile sile ukuloleela. Vyuze navyo vino yakaleenga visiiya ivintu ivicindame. Alino nupya, ukupeela umwana papokwene sile consi cino waleenga, cingaya kwati lyene umwana ali mukalamba pali isi. Fwandi, Yeova nawe angazumilizya insita ukupitapo kwaula ukwasuka amapepo itu, pakuti ivintu vituzipile. Aliwe wakwata insambu zizyo pano a kaumba witu uwa mano, Umwene uwatutemwa nupya a Tata witu uwa kwi yulu. Ukutupeela sile papo kwene  consi cino twalenga cingaya kwati sweswe tukweti amaka pali aliwe.—Loliniko na Eza. 29:16; 45:9.

8. Uzye Yeova watulaya cani, ukulozya kuli vino twatontamo?

8 Cuze icakuti Yeova wamanya sana muno twatonta. (Masa. 103:14) Fwandi, wamanya ukuti tutanga tuzizimizye intazi sweineco, lelo akatwazwa wa muvyazi. Kuyakwene, insita zimwi, tungaayuvwa ukuti awe ni mfwa yazipa. Lelo Yeova watulaya ukuti atalatala azumilizye aomvi yakwe ukucula uku ntazi zino yatanga yakwanisye ukuzizimizya. Fwandi ‘alamulanga inzila yakuleukilamo’. (Welengini 1 Kolinto 10:13.) Fwandi tulinzile ukutaila ukuti, i cumi Yeova wamanya vino tungakwanisya na vino tutanga tukwanisye.

9. Uzye tulinzile ukucita uli ndi cakuti vino tukupepelapo vitaakuloleka zuwa?

9 Ndi cakuti vino tukupepelapo vitaakuloleka zuwa, lekini twaloleela sile Yeova, pano aliwe wamanya ningo lino angatwazwa. Mwaiusya ukuti nawe kwene akaatekela, pano lyonsi akalondesya ukutwazwa. “Yeova akaloleela pakuti atwazwe, nupya alatulanga uluse. Pano lyonsi akacita ivyaololoke. Ansansa ayayo yano yataila muli Yeova.”—Eza. 30:18.NW.

“AKANWA KAKWE CISAMA”

10-12. (a) Uzye ivintu vimwi vingalenga uli ukuti citale ku Mwina Klistu aakusunga lupwa wakwe aakalwalilila? (b) Uzye ucuza witu na Yeova ulaya uli ndi cakuti tukumutaila lino tuli ni ntazi izitale? Langililini.

10 Lino muli ni ntazi iziipisye, mungaayuvwa ukuti muli umu piipi sana na “akanwa kakwe cisama” wakwe vino Paulo wayuvwanga. Ii aali nsita ino catala sana ukutaila Yeova, nupya ali lino cacindama sana ukumutaila. Tuti, limwi mukusakamala lupwa winu uwalwalilila, wino mwatemwa sana. Limwi mukapepa ukuti muye na mano alino na maka. * Uzye nga mwacita vivyo apapezile maka inu, musiteeka umwenzo ukumanya ukuti amanso yakwe Yeova yali pali mwemwe nupya amamwazwa ukuzizimizya?—Masa. 32:8.

11 Ivintu vimwi vingalenga mutonteleko. Limwi ya dokota yangamunena vimwi vino mutaali mukwelenganya. Nanti ya lupwa iinu yano mukutaila ukuti aangamusansamusya, yangalenga ivintu viipileko. Mwemo mwataila sile ukuti Yeova amamupeela amaka. Twalililini ukupalama kuli aliwe. (Welengini 1 Samueli 30:3, 6.) Lino Yeova wamwazwa, ucuza winu na aliwe ulakoma sana.

12 Linda * wizile amanya ukuti cii icacumi, lino papisile imyaka kufuma pano wasakamalanga avyazi yakwe alwalililanga ala yali mupiipi nu kufwa. Walanzile ukuti, “Lino twakweti intazi iyo, ya wane, kalume wane umwance, nani, ilingi twafilwanga ivyakucita. Twayuvwanga ukuti kusi angatwazwa. Lelo ndi nelenganya pali vino cali, kwaula nu kutwisika nkaalola ukuti fwandi Yeova watwazwanga. Watukomyanga nupya watupeelanga ivyalondekwanga, na lino sile twalolanga ukuti pasi vino tungacita.”

13. Uzye ukutaila Yeova kwalenzile uli nkazi umwi ukuzizimizya intazi izingi iziipisye?

13 Ukutaila sana Yeova kungatwazwa na lino twaponelwa nu uzanzo. Lino Rhonda, yalondanga ukumuta kuli iya wakwe aasi Nte, apa nsita kwene iiyo kalume wakwe Rhonda yamuzanyile ni ndwala iipisye nupya ikakoma (lupas). Lino papisile imyezi  sile inono, umuci wakwe kalume wakwe Rhonda wafwile. Lino intazi zizyo zyasizileko sile panono, Rhonda watandike upainiya wa nsita yonsi. Patalengile, nupya yanyina yakwe Rhonda yafwile. I cani icavwile Rhonda ukuzizimizya? Walondolwile ati: “Napepanga kuli Yeova cila wanda, nanti sile ukumunena pali tumwi tuno nkulonda ukupingulapo. Cii cangazwanga ukumanya ukuti Yeova u wa cumicumi. Calenzile ukuti namutaila sana kucila ukuitaila nanti ukutaila antu yauze. Uwazwilizyo uno wampeezile wali uwa cumicumi, nupya wampeezile vyonsi ivyalondekwanga na cii calenga ukuti naombela pamwi na Yeova.”

Nu mu ndupwa kwene, mungaya intazi izingezya ucuza witu na Yeova (Lolini amapalagalafu 14-16)

14. Uzye Umwina Klistu wa cumi wino akweti lupwa umuzingwe angataila uli Yeova?

14 Elenganyini nupya pali cii: Tuti lupwa witu wino twatemwa sana wazingwa umu cilongano. Kulingana na vino mwasambilila muli Baibo, mwamanya vino mufwile ukucita ku muzingwe. (1 Kol. 5:11; 2 Yoa. 10) Nomba, kulondela vino mwasambilila kulingana na vino yati yapingula, cingatala insita zimwi, nupya limwi tungalola ukuti citanga ciombe. * Uzye mutanga mutaile Tata winu wa kwiyulu ukuti aamwazwa ukulondela vino Baibo ikalanda apa muzingwe? Uzye mukalola ivya musango uu ukuti isyuko lyakukomya ucuza winu na Yeova nu kupalama sana kuli aliwe?

15. U mulandu ci uno Adamu wapondokile Yeova umu Edeni?

15 Mutale mwelenganye apa muntu  wakutandikilapo, Adamu. Uzye wamanyile ukuti alatwalila ukuyako ndi wapondoka? Awe, pano amalembelo yakatunena ukuti Adamu “atasomvilwe.” (1 Tim. 2:14) Lyene, u mulandu ci uno wapondokile? Cino Adamu waliilile cizao ciici cino Eva wamupiile, a pa mulandu wa kuti wamutemwisizye. Uvwilile umuci ukuluta ukuvwila Leza wakwe, Yeova.—Utan. 3:6, 17.

16. A weni wino tulinzile ukutemwa sana, nupya u mulandu ci?

16 Uzye cii cikusenula ukuti tutafwile ukutemwa ya lupwa lwitu? Awe asi avino cili! Nomba wino tulinzile ukutemwisya, a Yeova. (Welengini Mateo 22:37, 38.) Nupya cii cayelako uku usuma wakwe yalupwa lwitu, usi mulandu yakuombela Yeova nanti foo. Fwandi twalilini ukutemwa sana Yeova nu ku mutaila. Nupya ndi cakuti mukuvwa uyi pali lupwa winu uwazingwa, pepini kuli Yeova nu kumulondolwela vyonsi vili ukumwenzo. * (Loma 12:12; Filipi 4:6, 7) Lino muli ni intazi kwene iyo, ali lino mufwile ukuya sana ya cuza yakwe Yeova. Cii, cilamwavwa ukutwalilila ukulolela sile Yeova ukuti amamwavwa.

LINO TUKULOLELA YEOVA

Mwalanga ukuti mwataila Yeova lino mukuombesya umu mulimo wa kusimikila (Lolini palagalafu 17

17. Uzye nga tukuombesya umu mulimo wakusimikila, tukalanga uli ukuti twataila Yeova?

17 U mulandu ci uno Paulo ‘wakulwilwe ukufuma umu kanwa kakwe cisama’? Walanzile ati: “Kuti nkosole ilandwe limalilike ku Akulukuwa yonsi kuti yuvwe.” (2 Tim. 4:17) Ndi cakuti tukuombesya umu mulimo wa kusimikila, wakwe vino Paulo wacitanga, ala tukutaila ukuti Yeova ‘alatupeela’ vino tukulonda. (Mate. 6:33) Swe ya kakosola ya Wene, twapeelwa “mulimo wa kukosola ilandwe lisuma,” nupya Yeova akatulola ukuti “sweswe aomvi” yakwe alemana. (1 Tesa. 2:4; 1 Kol. 3:9) Nga tukuomba apapezile amaka itu mu mulimo wakusimikila, cilatwangukila ukuloleela uwazwilizyo kufuma kuli Yeova.

18. U munzila ci muno tungataila sana Yeova nu ku komya ucuza witu na aliwe?

18 Fwandi lino twaaya ni intazi, lekini twakomya ucuza witu na Leza. Ndi cakuti intazi imwi yatusakamika sana, ali lino tufwile ukupalama sana kuli Yeova. Si lekini twawelenga sana Izwi Lyakwe Leza, kupepa kuli aliwe, alino nu kuombesya sana umu mulimo wakwe. Nga tukucita vii ala tukutaila ukuti Yeova amatwazwanga apa ntazi zino tuli nazyo ndakai, ni zili uku nkolelo.

^ par. 2 “Kanwa kakwe cisama” kano Paulo wakulwilweko, limwi kali akanwa kwene aka cumicumi nanti limwi wali uunkolanya sile.

^ par. 10 Ivipande ivingi vyalembwa pakuti vya-azwa Aina Klistu akalwalilila alino na akayasakamala. Mulole Loleni! yakwe Febuluwale 8, 1994; Febuluwale 8, 1997; Mei 22, 2000; na Januwale 22, 2001.

^ par. 12 Aasi mazina yao

^ par. 14 Lolini icipande icikuti “Ukuzinga Umwi Umu Cilongano Iinzila Yakulangilamo Ukutemwa,” icili mu Lupungu kwene luu.

^ par. 16 Ivipande ivingi vyalembwa pakuti vya-azwa aina Klistu lino ya lupwa yao yaazingwa. Lolini Ulupungu Lwa Mulinzi lwakwe Sepetemba 1, 2006 (mafwa 17-21), na lwakwe Januwale 15, 2007 (mafwa 17-20).