Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Lupungu Lwa Mulinzi (Lwa Kusambililamo)  |  Sepetemba 2015

Uzye Yeova Akaalanga Uli Ukuti Watutemwa?

Uzye Yeova Akaalanga Uli Ukuti Watutemwa?

“Elenganyini pali vino Tata watutemwa!”—1 YOANE 3:1.

INYIMBO: 51, 13

1. I vyani vino umutumwa Yoane watukomelizye ukwelenganyapo, nupya u mulandu ci?

MUTUMWA Yoane watukomelizye ukulaelenganya sana pali vino Yeova watutemwa. Pali 1 Yoane 3:1, paaya mazwi yakuti: “Elenganyini pali vino Tata watutemwa!” Ndi cakuti tukwelenganya sana pali vino Yeova watutemwa na pali vino akatucitila ukulanga ukuti watutemwa, tukapalama sana kuli aliwe nupya alino tukamutemelwako.

2. U mulandu ci uno yamwi cikayatalila ukusininkizya ukuti Yeova wayatemwa?

2 Nomba ndakai, antu yamwi yakavilwa ukumanya ningo ukuti Yeova angayatemwa. Yakaelenganya ukuti Leza asisakamala antu. Limwi yangaelenganya nu kuti Leza akapanga sile amasunde pakuti aasalapula yaayo aasimuvwila. Nupya pa mulandu wa visambilizyo vya ufi, yamwi yakaelenganya ukuti Leza umunkalwe, nu kuti yatanga yamutemwe. Yamwi nayo yamanya ukuti Leza watemwa sile antu yonsi asi mulandu na vino  yakucita. Lelo pa mulandu wakuti mwasambilila Baibo, lyene mwamanya icumi pali Yeova. Mwamanya ukuti ukutemwa ali kuno Yeova wakwata sana pa mulandu wakuti wapezile nu mwana wakwe pakuti atukulule. (Yoane 3:16; 1 Yoane 4:8) Lelo, pa mulandu wa vintu ivikamucuzya umu umi winu, limwi cingamutalila ukusininkizya ukuti Yeova wamutemwa.

3. I cani icingatwazwa ukumanya vino Yeova watutemwa

3 Pakuti tusininkizye ukuti Yeova watutemwa, cino tulinzile ukutandikilapo ukumanya i cakuti, Yeova u watuumvile. Nupya uwatupeezile uumi. (Welengini Masamu 100:3-5.) Ali mulandu uno Baibo ikalondolwela ukuti umuntu wakutandikilako wali u “mwana wakwe Leza.” (Luka 3:38) Nupya Yesu watusambilizye ukuti twa-ama Yeova ukuti “Tata witu uwa mwiyulu.” (Mateo 6:9) Fwandi Yeova a Tata witu uwatutemwa, wakwe vino isi umusuma akatemwa ana yakwe.

4. (a) Uzye Yeova a Tata wa musango cii? (b) I vyani vino tuli nu kusambilila umwisambililo lii ni lilondelilepo?

4 Antu yamwi cikayakomela sana ukuzumila ukuti isi angaya nu kutemwa. Pano limwi lino yaakulanga ya isi yayacuzyanga sana. Lelo Yeova wene atanga acite vivyo uku yana yakwe. A Tata witu umusuma wino twakwata. (Masamu 27:10) Watutemwa wakwe cimwi nupya akatusakamala umu nzila izipusane pusane. Ndi cakuti lyonsi tukuvwa ukuti Yeova watutemwa, ala naswe tulamutemwa sana. (Yakobo 4:8) Umwi sambililo lii tumasambilila ivintu 4 vino Yeova akalangilamo ukuti watutemwa. Lyene umwi sambililo ililondelilepo, tulasambilila pa vintu 4 vino tulinzile ukucita ivingalanga ukuti twatemwa Yeova.

YEOVA WATUTEMWA NUPYA AKATUPEELA IVINTU IVISUMA

5. I vyani vino Yeova akapeela antu yonsi?

5 Lino mutumwa Paulo wali umu musumba uwa Atena uku Greece, waweni ukuti mwali utuluwi sana nupya antu yazumile ukuti utuluwi kwene tuutu u twayapelanga umi. Fwandi wizile ayanena ukuti “Leza waumvile insi na vyonsi ivyayamo.” Nupya walanzile ukuti Leza “akapeela umi nu muza ni vintu vyonsi kuli onsi.” Nupya watile “munoli twakwata umi, tukapita sweswe antu.” (Milimo 17:24, 25, 28) Yeova akatupeela vyonsi ivikalondekwa pakuti tuye nu umi ni nsansa. Mutale mwelenganye pa vintu vimwi vino Yeova watupeela pa mulandu wakuti watutemwa.

6. I cifulo ca musango ci cino Yeova watupeela? (Lolini cikope ca kutandikilako.)

6 Yeova watupeela icifulo icisuma sana umwakwikala. (Masamu 115:15, 16) Apa mapulaneti yonsi yano Leza wapanzile, insi ii ino tukaikalamo yapangwa sana umu musango uiyele. Ya sayansi yalondelezya umulwelele nu kuzana ukuti mwaya mapulaneti aingi, lelo yazana ukuti kutaya pulaneti na yuze ino yaaya wa nsi ii ino tukaikalamo iyakwata vino vikalondekwa pakuti antu yatwalilile ukuya nu umi. Fwandi Yeova ataatupeezile sile vyonsi ivikalondekwa pakuti tuye nu umi, lelo watupangiile ni nsi ii isuma iya kwikalamo, muno twacingililwa nupya tukaipakizya umi wakwe cimwi. (Ezaya 45:18) Ndi twelenganya sana pa nsi ii ino Yeova Tata witu watupeela, alino tukauvwa ukuti umu cumi kwene watutemwa.—Welengini Yobo 38:4, 7; Masamu 8:3-5, NW.

7. Uzye vino Yeova watuumba vikalangilila uli ukuti watutemwa?

7 Inzila na yuze ino Yeova walangilamo  ukuti watutemwa, u kutuumba na maka yakuti tungaamukolanya. (Utandiko 1:27) Cii cikupiliula ukuti tungamanya ningo vino watutemwa, nupya naswe tungamulanga ukuti twamutemwa. Yeova wamanya ukuti cii i cikatuletela uluzango wakwe cimwi. Alino swensi kwene twamanya ukuti ana yakatemwa sana ndi cakuti yamanya ukuti avyazi yao yayatemwa. Fwandi tulinzile ukwiusya vino Yesu wasambilizye ukuti tulaya nu luzango ndi cakuti twapalama sana kuli Tata witu Yeova. (Mateo 5:3) Yeova akatupeela “vyonsi vya kutuzanzya.” Fwandi cii cikulangilila ukuti, Tata witu akatupeela ivisuma vyonsi vino tukalonda nupya watutemwa wakwe cimwi.—1 Timoti 6:17; Masamu 145:16.

YEOVA AKATUSAMBILIZYA ICUMI

8. Umulandu ci uno tukalonda ukuti Yeova aliwe aatusambilizya?

8 Ya isi yatemwa ana yao nupya yasilonda  ana yao ukusombwa. Lelo avyazi aingi ndakai yasikonka vino Baibo ikalanda pa visuma ni vipe. Fwandi yakavilwa ukutungulula ningo ana yao, na cii cikalenga ukuti apa ng’anda paye ulanda ni cimvulunganya. (Mapinda 14:12) Nomba Yeova wene akatungulula ningo ana yakwe pano a “Leza wa cumi.” (Masamu 31:5) Yeova akaalonda ukutusambilizya icumi pali aliwe nu kutusambilizya vino tulinzile ukumupepa. Nupya akatulanga vino tungaikala ningo umu umi witu onsi. (Welengini Masamu 43:3.) I vyani vino Yeova watusambilizya ivikalanga vino watutemwa

Avyazi Aina Klistu yakakolanya Yeova ndi cakuti yakusambilizya ana yao icumi nu kuyazwa ukuya na ucuza usuma na Tata witu uwa mwiyulu. (Lolini mapalagalafu 8-10)

9, 10. (a) U mulandu ci uno Yeova akatunenela pali aliwe? (b) I vyani vino Yeova akasambilizya antu pa kulonda kwakwe?

9 Cakutandikilako, Yeova akatunena pali aliwe. Akaalonda ukuti tumumanye. (Yakobo 4:8) Acino, watunena izina lyakwe. Nupya izina lyakwe Yeova lyalumbulwa imiku iingi sana muli Baibo ukuluta amazina yauze. Yeova akatunena na vino waya. Ndi twalola ivintu vino waumba, tukamanya ukuti wakwata amaka nupya uwa mano. (Loma 1:20) Nupya lino twawelenga Baibo, tukasambilila vino waya nu mulinganya na vino watutemwa. Ndi cakuti twamanya ningo vino Yeova waya, tukapalama kuli aliwe.

Ndi cakuti twamanya ningo vino Yeova waya, tukaapalama kuli aliwe

10 Yeova nupya akatusambilizya ukulonda kwakwe. Akatunena ukuti twaya umu lupwa lwakwe. Nupya akatulondolwela na vino tulinzile ukucita pakuti tungaombela pamwi umu mutende umu lupwa lwakwe. Baibo ikalanda ukuti Yeova atatuumvile ukuti twaipangila amasunde pakuti twaitungulula. (Yelemiya 10:23) Yeova wamanya ivingatuzipila. Fwandi ndi cakuti tukumuvwila nu kukonka utunguluzi wakwe ali lino tungaya nu mutende nupya tungaikala ningo. Yeova watusambilizya vyonsi vii pa mulandu wakuti watutemwa.

11. Ivyani vino Yeova watulaya uku nkoleelo?

11 Isi uwaya nu kutemwa akaelenganya sana pali vino ana yalikala ukunkoleelo. Akaalonda ukuti ana yakwe yace ikale ningo. Nomba icaulanda icakuti ndakai antu aingi yakasakamala sana pa vintu ivilacitika uku nkoleelo, nupya aingi ika sile amano ukukucita ivintu ivitalatwalilila ukuyako. (Masamu 90:10) Twaya nu luzango wakwe cimwi pa mulandu wakuti Tata witu Yeova, asitusambilizya sile vino tungikala ningo ndakai, lelo watulaya nu kuti ivintu uku nkoleelo vilazipa wakwe cimwi!

YEOVA AKATUNGULULA NU KUSUNDA ANA YAKWE

12. Uzye Yeova wezizye uli ukwazwa Kaini na Baluki?

12 Lino Yeova waweni ukuti Kaini wali umupipi nu kucita icintu icipisye, wezizye kumulungika nu kumuuzya ukuti: ‘Uzye pa cani cino wasoka? Uzye pacani cino wafinya pa manso? Uzye ndu tucita icisuma ntange nkuzangile?’ (Utandiko 4:6, 7) Kaini wakanyile vino Yeova wamulungike, nupya wizile  acula. (Utandiko 4:11-13) Pa nsita yuze nayo, Yeova waweni ukuti Baluki watandike ukwelenganya apa vipe ivyalenzile ukuti atandike ukutoovoka. Yeova wizile anena Baluki ukuti ate ukwelenganyanga pa viipe. Baluki uvwile vino Yeova wamulungike, nupya cii calenzile ukuti atwalilile ukuya nu umi.—Yelemiya 45:2-5.

13. I vyani vino Aina Klistu acumi yasambilileko uku ntazi?

13 Yeova akatusunda nu kututungulula pa mulandu wakuti watutemwa. Asitulungika sile ndi twaluvyanya, lelo akatusambilizya na vino tulinzile ukwikala. (Ayebulai 12:6) Muli Baibo tukawelengamo amalyasi ya antu autailo yano Yeova wasambilizye ukuya antu asuma. Yamwi pali yaayo, a Yosefu, Mose, na Davidi, aapisile umu ntazi izipisye sana. Lino yaculanga, Yeova wali pamwi nayo. Yasambilileko vimwi uku ntanzi zino yapitangamo, nupya cii cayavwile ukuomba ningo lino Yeova wayapezile imilimo na yuze ikome. Ndi tukuwelenga muli Baibo nu kulola vino Yeova akatungilila nu kusambilizya antu yakwe, tulamanya ukuti umu cumi Yeova watutemwa.—Welengini Mapinda 3:11, 12.

14. Uzye Yeova akalanga uli ukuti watutemwa ndi cakuti twaluvyanya?

14 Nandi icakuti twaluvyanya, Yeova akatwalilila ukulanga ukuti watutemwa. Ndi cakuti tuvwila ukusunda kwakwe nupya twalapila, Yeova alatwelela “cuze.” (Ezaya 55:7) Uzye cii cikupiliula cani? Amazwi yakwe Davidi pali vino Yeova akaelela, yakalangilila ukuti twakwata Tata uwa luse pano walanzile ukuti: “Aliwe akanjelela uluse kuli vyonsi vino nkaifya. Akapozya ni ndwala zyane zyonsi.; Akamfumya uku milomo yi lindi, nu kunkwatila uluse pee ni nkumbu. Ndi vino ufumondaka watalukana nu uwondaka, avino nawe akafuntusya uyi kunotuli.” (Masamu 103:3, 4, 12) Yeova akatutungulula nu kutusunda umu nzila izipusane-pusane. Uzye tukauvwa nu kusenuka zuwa? Lyonsi twaiusya ukuti Yeova akatusalapula pa mulandu wakuti watutemwa.—Masamu 30:5.

YEOVA AKATUCINGILILA

15. I cani na cuze icikalanga ukuti Yeova watutemwa?

15 Isi uwaya nu kutemwa akacingilila ulupwa lwakwe uku uzanzo. Ali vino Tata witu Yeova akacita. Kalemba wa masamu walanzile ukuti: Yeova “akasungilila imyenzo ya antu yakwe, nu kuyapususya umu minwe ya aipe.” (Masamu 97:10) Mutale mwelenganye pali cii: Vivikwene vino mukazyata zuwa pakuti mucingilile amanso inu, ali vino na Yeova akatucingilila zuwa zuwa pa mulandu wakuti twacindama sana kuli aliwe.—Welengini Zakaliya 2:8.

Yeova akacingilila zuwa zuwa antu yakwe pa mulandu wakuti yacindama sana kuli aliwe

16, 17. Uzye Yeova akacingilila uli antu yakwe?

16 Inzila yonga ino Yeova akaomvya ukucingililamo antu yakwe, u kuomvya angeli. (Masamu 91:11) Umu manda ya ina Izlaeli mungeli wenga wakomile asilika ya ina Asilya 185,000 usiku nu kupususya antu yakwe Yeova. (2 Yamwene 19:35) Nupya umu  nsita zya yatumwa, angeli yafumizye Petulo, Paulo, alino na yauze umu cifungo. (Milimo 5:18-20; 12:6-11) Lino kwali inkondo iipisye umu mpanga imwi umu Africa, kwali sana icimvulunganya umu mpanga iiyo pa mulandu wakuti mwali ukulwa, ukwiya, kukomana alino na onsi ukulala na ya mama uku maka. Nandi cakuti patali aina itu nanti yamwi afwile, aingi yaponzizye vyonsi vino yaakweti. Lelo yonsi yuvwile ukuti Yeova wayatemwa nupya wayasakamalanga. Nandi i cakuti yacuzile sana, yatwalilile ukuya ansansa. Lino Mwimilizi uwafumile uku maofesi akalamba a Nte zyakwe Yeova watandalile aina yaa nu kuyuzya ndi yali sile ningo, yaswike yaati: “Vyonsi vili sile ningo, tukutaizya Yeova!”

17 Wakwe vino cali kuli Sitivini na yauze, antu yakwe Yeova yamwi yakafwa pa mulandu wakutwalilila ukuya na ucisinka kuli Yeova. Fwandi asi lyonsi lino Yeova akacingilila antu yakwe uku yalwani. Lelo, akacingilila antu aaya umwi uvi lyakwe ukuomvya inzila izipusane-pusane nu kuyacelula ukuti yalinzile ukucenjela uku mezyo yakwe Satana. (Efeso 6:10-12) Tukazana ukucelula kuu muli Baibo nu mu mpapulo zino iuvi lyakwe Yeova likatupekanyizizya. Yakatusambilizya vino tulinzile ukuomvya Intaneti, nu kuti tutafwile ukutemwisya impiya, ukuwelenga amabuku nu ukutamba ivyangalo nanti mafilimu umwaya unkalwe nu uzelele. I cumi cumi Yeova watutemwa nupya akalondesya ukutucingilila.

ISHUKO ILIKULU CUZE

18. Uzye mukauvwa uli pali vino Yeova wamutemwa?

18 Lino Mose welenginye pa myaka yonsi ino waombiile Yeova, wizile asininkizya ukuti Yeova wamutemilwe wakwe cimwi. Mose walanzile ukuti: “Umu katondo uwatukwatila uluse lwako pe, ulwa muntaputuka apakuti twasansamuka nu kuzanga amanda pe.” (Masamu 90:14) Twapalwa wakwe cimwi pano tukauvwa nu kulola vino Yeova watutemwa. Ala i shuko ilikulu cuze ukutemwikwa na Yeova! Tukayuvwa wakwe vino umutumwa Yoane uvwile lino watile: “Elenganyini pali vino Tata watutemwa!”—1 Yoane 3:1.