Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Lupungu Lwa Mulinzi (Lwa Kusambililamo)  |  Ogasiti 2017

 IVYACITIIKE MPITI

“Alilaci Lino Tulakwata Ukongano Nauze?”

“Alilaci Lino Tulakwata Ukongano Nauze?”

U KUKUSILA kwakwe Novemba mu 1932 umu musumba wa Mexico umwaya antu ukucila pali 1 milyoni. Ala umulungu wafumako, ali lino isile maloboti mu museo pa muku wa kutandikilako. Nomba paa, antu yali sana nu luzango pa cintu cuze icasya cicitike. Aakakopa nu kusalangaya ilyasi mu musumba, iyaipekanya ukukopa ivimacitika umulungu uu. Yali pa citesyeni ci sitima na ya kamela yao, yakulolela ukukopa lino umwenyi umuiyele amafika, kuli kuti Joseph F. Rutherford, uwali intunguluzi ya Watch Tower Society. Ya Nte amu musumba uu nayo yatiyaipekanya ukupokelela umwina Rutherford, aakwiza uku ukongano wa citungu uwa manda yatatu.

Magazini wakuti The Golden Age (wino tukaama ndakai ukuti Awake!) watiile: “Itusininkizya ukuti ukongano uu tulaawiusya nupya ulatwalilila ukulandwapo pano ucindame sana, nupya umalenga antu aingi ukusambilila icumi umu Mexico.” Uku ukongano uu kwazanyilwe sile antu mupipi na 150, nomba u mulandu ci uno wacindamile sana?

Lino ukongano uu utatala wayako, antu aingi yataamanyile sana icumi umu Mexico. Ukufuma umu 1919, kwayanga maukongano anono, nomba lino papisile imyaka, ivilongano vyacefile. Lino iofesi lyakwe ya Nte lyayuzilwe umu musumba wa Mexico umu 1929 calolike ukuti limwi ivintu vingazipa. Nomba nanti ciye vivyo kwali ivintu ivingi ivyapumvyanyizye. Lino iuvi lyanenyile ya kolopota (yano tukaama ndakai ukuti ya painiya) ukuti kusi kucita uculuzi lino yakusimikila, kolopota umwi wasosile afuma nu mwi uvi ayatandika ni umba lyakwe ilya yasambi ya Baibo. Ala papo napo umuomvi uwatungululanga iofesi nawe walondekwanga ukupyanikizyapo muze pano imiyele yakwe itazifile. Ya Nte acisinka aali mu Mexico nayo yalondekwanga ukukomeleziwa muli vyakwe Leza.

Lino Umwina Rutherford watandile wakomelizye sana antu ya yonsi ali nu utailo lino walanzile amalyasi yaili akukomelezya alino na yauze 5 aali pa ledyo. Wali ali muku wakutandikilako aina ukuomvya ledyo pa kusimikila ilandwe lisuma umu musumba onsi uwa Mexico. Pacisila ca ukongano uwa, umwangalizi umupya uwasonsilwe ukwangalila iofesi wapekinye ningo ivya kuomba umulimo uu, nupya ya Nte acincile yatwalilile ukuombesya umu mulimo wa kusimikila nupya Yeova wayazwile.

Ukongano wa mu 1941 mu musumba wa Mexico

Umwaka uwalondelilepo umu mpanga iya mwali maukongano yaili, onga wayelile umu musumba wa Veracruz uze nao wayelile umu musumba wa Mexico. Ivisuma ivingi vyacitike pa mulandu wakuti kwali sana ukuombesya. Umu 1931 kwali ya kasimikila 82. Lino papisile imyaka 10 ya kasimikila yavuzile wakwe cimwi! Umu 1941 antu mupipi na 1,000 izile uku Mexico uku Ukongano wa Citungu.

“IMISEO ITIZANZWA”

Umu 1943 ya Nte yatandike ukuzwala utumbamba utwamanyisyanga umutwe wa ukongano uwakuti  “Untungwa wa Nko” (“Free Nation’s”) uwali nu kuya umu misumba 12 iya mu Mexico. * Utumbamba twili yatulemenkanyanga alino umuntu azwala konga uku nkoleelo kauze ukwitundu, ii ali nzila ino ya Nte yaomvyanga pa kumanyisya ukufuma umu 1936.

Magazini ya mu 1944 ikulangilila aina iyazwala utumbamba pa kumanyisya antu icumi umu Mexico

Magazini imwi (La Nación) mwali cipande icalanzile pa tumbamba ukuti: “Pa wanda wa kutandikilako pa ukongano, ya Nte yayanenyile ukwamilapo antu na yauze aingi. Uwanda uwalondelilepo antu yavuzile wakwe cimwi.” Ya Katolika yatatemilwe pi lyasi lii, na ci calenzile yatandike ukukanya ya Nte. Nomba nanti icakuti kwali ukukanya kuu, aina aingi na ya nkazi yatwalilile ukusimikila umu miseo ukwaula intete. Icipande cii calanzile nu kuti: “Antu yonsi umu musumba yayaweni . . . aonsi na anaci aingi nayo yatandike ukumanyisya antu nu kuzwala ‘utumbamba.’” Icipande cii cakweti ni cikope icalangililanga aina mu museo wa mu musumba wa Mexico. Pisika lya cikope pali na mazwi yakuti: “Imiseo itizanzwa.”

“MAUSANZI ATONTE NUPYA AAKAYE UKUCILA UKULALA PANSI”

Umu myaka iya, ya Nte aingi yaipelesyanga sana ukuyazanwako uku ma ukongano yamwi yamwi ayanga umu Mexico. Aingi yafumanga umu mizi yakutali sana kuno na ma sitima yatange yafike nupya ukutaali ni miseo. Icilongano cimwi calemvile ukuti, “Icintu sile icayelile umupipi uku ncende ii intambo yakwe telegalafu.” Nomba aingi yakwelanga pali ya puunda nanti ukupita sile pansi pa manda pakuti sile yazane ukwakukwelela isitima pakuti yakafike uku musumba ukwayelanga ukongano.

Ya Nte aingi yali apina, fwandi cayatalilanga sana pakuti sile yalipile ni mpiya zyakupitila ulwendo longa. Aingi yafikiile umu ma mang’anda yakwe ya Nte amu musumba, pano yaipeelisye ukupokelelela aenyi. Yauze yalalanga umu Mang’anda ya Wene. Insita imwi azanyilwe uku ukongano ali apipi na 90 yalalanga api ofesi, lyene cila muntu watoozile “vibokosi 20 umwali ama buku nu kupanga usanzi.” Ibuku Lya pa Mwaka lyalanzile ukuti aina yaa yataizye sana nupya yalanzile ukuti pa mausanzi yaya “pali apatonte nupya pakaye ukucila apa nsi.”

Ya Nte yaaya yataizye sana pa kukongana pamwi na ina na ya nkazi nupya yatiile fwandi cali sile ningo ukuipeelesya. Na ndakai kwene ya Nte mupipi na 1 milyoni yakataizya. * Lipoti ya mu 1949 ukufuma ukwi ofesi lyakwe ya Nte ilya ku Mexico, yalanzile pa ina ukuti: “Intazi zino yakakwata zisilenga yatoovoke muli vyakwe Leza, pano cila nsita lino twakwata ukongano ala ali lyasi lino yamalandangapo nu kutandika ukuyuzya aineco ukuti, Uzye alilaci lino tulakwata ukongano nauze?” Na likwene yacili yakauzya iuzyo lii.—Ukufuma muli vino vyacitike mpiti umu Central America.

^ par. 9 Ukulingana ni Buku Lya pa Mwaka lya mu 1944 lyatile ukongano uu “walenzile ya Nte Yakwe Yeova yamanyikwe ningo sana umu Mexico.”

^ par. 14 Mu Mexico, antu 2,262,646 aazanyilwe uku Ciusyo umu 2016.