Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Lupungu Lwa Mulinzi (Lwa Kusambililamo)  |  Julai 2017

U Mulandu ci Uno Tulinzile Ukulumbanyizizya Yeova?

U Mulandu ci Uno Tulinzile Ukulumbanyizizya Yeova?

Lumbanyini Yeova! . . . I cansambu nupya calinga ukumulumbanya.’—MASA. 147:1.

INYIMBO: 9, 152

1-3. (a) Uzye cikaloleka ukuti a lilaci lino Masamu 147 yalemvilwe? (b) I vyani vino tungasambilila lino tukuwelenga Masamu 147?

NDI cakuti umwi waomba ningo umulimo uno wapelwa nanti ndi cakuti akulanga imiyele ya Wina Klistu, ale atalinga ukumutaizya. Ndi cakuti tukacita vivyo uku antunze, fwandi Yeova wene tulinzile ukumulumbanya sana! Tulinzile ukumulumbanya pa mulandu wakuti wakwatisya amaka, wakwe vino tukalola umu vintu vino waumba, nanti pa mulandu wakuti akacitila antu ivisuma, wakwe vino wacisile lino wapeezile umwanakwe impolelwa pa mulandu wa yantunze.

2 Uwalemvile Masamu 147 walumbanyizye Yeova. Nupya wakomelizye na yauze ukuti yamulumbanya.—Welengini Masamu 147:1, 7, 12.

3 Tutamanya uwalemvile amasamu yaa, nomba cikaloleka ukuti kalemba wa masamu yaa waliko pa nsita ino Yeova wawezizye aina Izlaeli ukufuma umu uzya uku Babiloni nu kuyatwala uku Yelusalemu. (Masa. 147:2) Ukuwezya antu yakwe Leza uku kupepa kwa cumi kufwile kwalenzile kalemba wa masamu  ukulumbanya Yeova. Lelo walanzile imilandu na yuze ino wacitiile vivyo. Uzye i milandu ci iiyo? Nupya, uzye i milandu ci ino mwakwata iyakulandila muti ‘Lumbanyini Yeova!’ umu umi winu?—Masa. 147:1.

YEOVA AKAAPOZYA IMYENZO YAKWE YAYO ACULISYE

4. Uzye lino Umwene Kilusi wafumizye aina Izlaeli umu uzya, yuvwile uli nupya u mulandu ci?

4 Elenganyini pali vino aina Izlaeli aali umu uzya uku Babiloni yuvwanga. Ayasenzile umu uzya yayatumfyanga yakuti: “Twimbiliniko ulwimbo lumwi ulwa ku Zioni.” Pa nsita iiya ala umusumba wa Yelusalemu uwalenganga aina Izlaeli ukuzangila muli Yeova wasyala sile icitootela. (Masa. 137:1-3, 6) Ayuda yatayuvwanga ukuti yangimba pa nsita iiya. Imyenzo yao yaculisye nupya yalondesyanga ukuteekeziwa. Lelo, wakwe vino Leza wasoowile, Kilusi umwene wa ina Pesya u wayafumizye umu uzya. Wacimvizye aina Babiloni nu kulanda ati: ‘Yeova . . . wansota kuti imukuulile ing’anda ikulu umu Yelusalemu . . . Umuntu ali wensi uwa munomuli nupya uwamu antu yakwe Leza, angaswilila kweneko. Yeova Leza umwene wakwe aye na aliwe.’ (2 Mila. 36:23) Aina Izlaeli aali umu Babiloni yafwile yakomeleziwe sana!

5. Uzye i vyani vino kalemba wa masamu walanzile pali vino Yeova wakwata amaka ya kutupozya?

5 Yeova wateekizye aina Izlaeli yonsi capamwi alino nu muntu wenga wenga. Vikwene avino caya na ndakai. Kalemba wa Masamu walanzile pali Leza ati: “Aliwe alapozya imyenzo yakwe yayo aculisye, alayanyepela ni vilonda vyao.” (Masa. 147:3) Ndi twalwala nanti ukusakamikwa sana, tungasininkizya ukuti Yeova alatuteekezya. Ndakai Yeova akalondesya ukututeekezya nu kutwazwa ukuya na melenganyo asuma. (Masa. 34:18; Eza. 57:15) Akatupeela amano na maka pakuti tungacimvya intazi izikatuponela.—Yako. 1:5.

6. I vyani vino tungasambilila uku mazwi aaya pali Masamu 147:4? (Lolini cikope cakutandikilako.)

6 Lyene kalemba wa masamu walanzile na pa vintu ivyaya ukwi yulu, nu kutunena ukuti Yeova “wapima impendwa ya ntanda” nupya “wazitemela na mazina longa longa.” (Masa. 147:4) U mulandu ci uno watandike ukulanda pa vintu vya kwi yulu? Kalemba wa masamu walolanga intanda, nomba atamanyile impendwa. Icipendo ca ntanda zino tukalola cikakulilako sana umukuya kwa myaka. Yamwi yakaelenganya ukuti umu cipinda usiku cino tukalola mwaya intanda amabilyoni aingi. Nupya umu uumbo onsi mufwile mwaya ivipinda usiku amabilyoni aingi sana! Fwandi swe yantunze tutanga tupende intanda! Nomba Kaumba wazitemela mazina zyonsi. Cii cikusenula ukuti ulutanda longa na longa lwaiyela kuli Yeova. (1 Kol. 15:41) Nga antu yano waumba aya pano nsi yene caya uli? Leza uwamanya mazina ya ntanda zyonsi, wamumanya namwe kwene palwinu, akamanya kuno muli pa nsita iliyonsi, vino mukuyuvwa, na vino mukulondekwa pa nsita iliyonsi!

7, 8. (a) I vyani vino Yeova akamanya pali sweswe? (b) Langililini vino Yeova akalanga uluse uku yantu atamalilika.

7 Yeova akamusakamala sana nupya wakwata amaka ya kumwazwa ndi mwaya ni ntazi. (Welengini Masamu 147:5.) Limwi mungaelenganya ukuti mwemo intazi zyavulisya nupya cikamutalila sana. Leza wamanya vino mungakwanisya ukucita, ‘wamanya nu kuti mwemwe lukungu.’ (Masa. 103:14) Vino tutamalilika, tukaluvyanya umu vintu ivilivimwi kwene imiku iingi. Tukauvwa sana uyi pali  vino tukaluvyanya umu mivwangile, umu micitile ya vintu, alino nu kukumbwa vino antu yauze yakwata! Yeova wene ivya musango uwo visimucitikila, nomba wamanya ningo sana vino tukayuvwa!—Eza. 40:28.

8 Limwi mwailolela vino Yeova wamwazwa ukucimvya amezyo yamwi. (Eza. 41:10, 13) Cii cacitikile nkazi umwi painiya uwizina lyakuti Kyoko, watoovwike sana lino wayile umu kuombela Yeova kuuze. Uzye nkazi Kyoko wilwike uli ukuti Yeova wamanyile intazi zyakwe? Umu cilongano cino wakukilemo wazanyile aina na ya nkazi asumvile sana mano kuli vino vyamucitikilanga. Kyoko wayuvwile ukuti Yeova wamunenanga ati: “Nakutemwa, asi mulandu sile uwakuti wewe painiya, lelo a pa mulandu wakuti wewe mwanane nupya waipeela kuli nene. Nkulonda ukuti uwaipakizya pano wewe Nte yane!” Nga mwemo, Yeova wamulanga uli ukuti “amano yakwe amuntapimwa”?

YEOVA AKATUPEELA IVIKALONDEKWA

9, 10. I vyani vino Yeova akatandikilapo ukutupeela lino akutwazwa? Langililini.

9 Swensi kwene tukalondekwa ivyakulya, ivya kuzwala nu mwakwikala. Limwi mungasakamikwa ukuti mutalakwata ivyakulya ivikumanile. Nomba Yeova u waumvile insi ukuti iyamezya ivyakulya nu kulisya ana yakwe ya mwankole nga yalila! (Welengini Masamu 147:8, 9.) Ndi cakuti Yeova akalisya ya mwankole, mungataila ukuti namwe kwene alamupeela ivikalondekwa.—Masa. 37:25.

10 Ni cacindama sana icakuti, Yeova akatupeela ivikalondekwa pakuti utailo witu utwalilile ukuya ukome nu kutupeela “mutende uno kusi umuntu nanti wenga angaumanyikisya.” (Filipi 4:6, 7) Ya Mutsuo na aci yailolile vino Yeova wayazwilizye umu 2011 lino kwacitiike icimuza iciipisye uku Japan. Yapuswike kwempe lino yakwezile api paala lya ng’anda yao. Lelo, pa wanda kwene uuwa, yaponzizye apiipi ni vintu vyonsi vino yakweti. Ikazile usiku onsi umu muputule wa papela umu ng’anda yao ala ikuzuka sana. Lino kwaciile, yatandike ukulonda ibuku limwi ilingayakomelezya. Yazanyile sile Ibuku Lya pa Mwaka Lyakwe ya Nte Yakwe Yeova ilya mu 2006. Lino ya Mutsuo yasapatulanga mafwa umwi buku lilyo, yaweni umutwe wi lyasi uno yatemilwe sana uwakuti “Ivimiza Iviipisye Ivyacitiike.” Ilyasi lilyo lyalanzile pa cilundumusi icacitiike uku Sumatra umu 2004 icalenzile kuye icimuza iciipisye pa vimiza vyonsi ivyacitikapo umu nsi. Ya Mutsuo na aci yatandike ukulila ala yakuwelenga ilyasi lilyo. Yayuvwile ukuti Yeova wayakomelizye ukulingana na vino yalondekwanga. Yeova wayasakamile na muli vyuze. Aina aakaikala umu ncende zyuze uku Japan yayaletile ivya kulya ni vya kuzwala. Nomba icalenzile yakomeleziwe sana, a ina yano iuvi lyatumanga umu kukomelezya amu vilongano. Ya Mutsuo yalanzile ukuti: “Nayuvwile ukuti Yeova wali apiipi naswe cila muntu nupya watusakamile sana. Twateekeziwe sana!” Leza akatandikilapo ukutupeela ivikulondekwa pakuti tuye nu utailo ukome, alino lyene atupeela ni vintu vyuze ivikulondekwa.

LEZA AKALONDESYA UKUMWAZWA

11. I vyani vino tulinzile ukucita pakuti Yeova atwazwe?

11 Yeova akalonda ukwazwa antu yakwe nupya ‘akakatusya aicefya.’ (Masa. 147:6a) Nomba, uzye tungacita uli pakuti ivintu vyatuziipila lino akutwazwa? Tulinzile ukuya ya cuza yakwe asuma. Pakuti ciye vivyo, tulinzile ukuya afuuke. (Zefa. 2:3) Antu aicefya yakataila sana Yeova ukuti aliwe alafumyapo  ulufyengo nu kusisyapo vyonsi ivikalenga yacula. Yeova akatemwa sana antu ya musango uwo.

12, 13. (a) I vyani vino tulinzile ukusenkako pakuti Leza atwazwe? (b) Aantu ya musango ci yano Yeova watemwa?

12 Lelo “aipe yene [Leza] akayasyunola mpaka ku lukungu.” (Masa. 147:6b) Tutanga tutemwe icamusango uu ukutucitikila! Tukalonda ukuti Leza atutemwe. Fwandi tulinzile ukupata vino wapata. (Masa. 97:10) Tulinzile ukupata ivintu ivipe wa upulumusi. Cii cikusenula ukuti tulinzile ukusenka kuli vyonsi ivingalenga tucite ivintu ivipe, ukwikako nu kutamba ivikope vya uzelele. (Masa. 119:37; Mate. 5:28) Ukucita vivyo kutangupala, lelo kutaaya icintu icicindame ukuluta pa kupolelelwa na Yeova.

13 Pakuti tucimvye ulwi uwo, tulinzile ukutaila sana Yeova, tutanga tucimvye pa lwitu. Uzye Yeova anguvwa ningo ndi tukwezya ukuitaila nanti ukutaila antu yauze? Yeova “asizangila mu maka ya mfwalasi,” nupya ‘asisansamukila mu muntu wa lwilo.’ (Masa. 147:10) Lelo, tulinzile ukupepa kuli Yeova ukuti atwazwa ukucimvya amezyo. Ukupusanako ni mpanda mano zya yantu, Yeova wene asitonta ukuvwa uku mapepo itu, nanti twamulenga imiku iingi ukuti atwazwe. ‘Yeova akasansamukila muli yayo akamucindika, muli yayo ataila mu kutemwa kwakwe ukwa pe.’ (Masa. 147:11) Pa mulandu wakuti Yeova watutemwa, twamanya ukuti alatwalilila ukutwazwa ukucimvya amelenganyo aipe.

14. I vyani vino kalemba wa masamu wasininkizye?

14 Yeova watulaya ukuti ndi twaya ni ntazi alatwazwa. Lino aina Izlaeli yaswilile uku Yelusalemu, kalemba wa masamu welenginye pali vino Yeova wayazwilizyanga alino aimba ukuti: “Wene akakomya imikolongelo ya mpongolo zyako. Waleta umutende mu mipaka yako.” (Masa. 147:13, 14) Ukumanya ukuti Yeova wali nu kukomya imikolongelo ya mpongolo kwalenzile kalemba wa masamu ukutemwa sana. Wamanyile ukuti Yeova wali nu kucingilila antu yakwe.

Uzye Izwi Lyakwe Leza lingatwazwa uli lino twaya sana na mezyo? (See paragraphs 15-17)

15-17. (a) Uzye insita zimwi tungayuvwa uli pa mezyo yano tukaya nayo, nomba uzye Yeova akaomvya uli Baibo pa kutwazwa? (b) Langililini vino Izwi Lyakwe Leza likatwazwa “zuwa zuwa.”

15 Limwi mungaponelwa ni ntazi izingamulenga musakamikwe sana. Yeova angamupeela amano pakuti muzizimizye. Kalemba wa masamu walanzile pali Leza wakwe ati “wene akapeela ilamulo uku nsi, nga vino walanda zuwazuwa vicitika.” Lyene walanzile pali Yeova ukuti ‘akafumilizya cuma, nu kusansanta impepo, nupya akatonyezezya imvula ya mawe,’ kalemba wa masamu uzizye ati: “Aweni angazizimizya impepo yakwe?” Walanzile nu kuti “lyene ndi cakuti wavwanga, nga imvula ya mawe isunguluka.” (Masa. 147:15-18) Leza witu uwamanya vyonsi, aakatungulula imvula na cuma, angamwazwa ukucimvya intazi zyonsi.

16 Ndakai, Yeova akaomvya Baibo pa kututungulula. Nupya ‘vino walanda vikacitika zuwa zuwa’ umu nzila yakuti akatusambilizya ivikulondekwa pa nsita ilinge. Elenganyini pali vino mukaipakizya ndi mukuwelenga Baibo, ukuwelenga impapulo zya “muomvi mutailwe uwamano,” ukutamba JW Broadcasting, ndi mwayula jw.org, lino mukulanzyanya na ya eluda, na lino muli pamwi na Ina Klistu yauzo. (Mate. 24:45) Uzye mwalola ukuti Yeova akamupeela zuwa zuwa ivya kumwazwa lino akumutungulula?

17 Ya Simone yailolela vino Izwi Lyakwe Leza lyayazwa. Yaisuuzile sana icakuti yaitwisikanga  ndi cakuti Leza angayatemwa. Lelo, pa nsita ino yatoovwike, yatwalilile ukupepa, ala yakulenga ukuti Yeova ayazwe. Nupya yatwalilile ukuisambilizya Baibo. Yalanzile yati: “Ntatala nayuvwapo ukuti Yeova wataleka ukumpeela amaka nu kuta ukuntungulula.” Cii cayavwilizye ukutwalilila ukwezya sana na maka ukwelenganya pa visuma.

18. U mulandu ci uno mukayuvwila ukuti Leza wa mutemwa sana, nupya i milandu ci ino mwakwata iyakulandila imuti ‘Lumbanyini Yeova!’?

18 Kalemba wa masamu wamanyile ukuti Yeova wasoolwile uluko lwa ina Izlaeli ukuya antu yakwe. Ali luko sile luno Leza wapeezile izwi lyakwe na “masunde yakwe na malamulo yakwe.” (Welengini Masamu 147:19, 20.) Ndakai, twasyuka sana ukuti sweswe sile tukaamwa ukuomvya izina lyakwe Leza. Cikatuzanzya sana ukumanya Leza, ukukwata Baibo iikatutungulula, nu kuti sweswe ya cuza yakwe. Wakwe kalemba wa masamu 147, uzye namwe mutaakwata imilandu isuma iyakulandila imuti ‘Lumbanyini Yeova!’ nu kukomelezya yauze ukucita vivyokwene?