Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Lupungu Lwa Mulinzi—Lwa Kusambililamo  |  Julai 2016

“Mutaoopa, Namamwazwanga.”

“Mutaoopa, Namamwazwanga.”

ELENGANYINI ukuti mukupita umu kazila kamwi usiku. Lyene muvwa ukuti umwi akumukonka umunsizi. Ndi mwimilila, umuntu ali uku nsizi nawe aimilila. Ndi mwezya ukupitisya, nawe atandika ukupitisya. Mwatandika ukusimula, mutukila umu ng’anda yakwe cuza winu iili apiipi. Lino cuza winu wamuyulila nu kumwingizya umu ng’anda, mwisya nu mwenzo.

Limwi icamusango uu citatala camucitikila, nomba amasakamika ya mu wikazi yene yangaamulenga ukusakamala sana. Uzye kwaya iviyelezyo vimwi ivitaazipa vino mukaezya ukuta nomba mukaswilizyapo ukucita ivilivimwi kwene? Uzye patipalengela sana pano mwateelile incito nupya catala ukuti muzane yuze nanti mwezye mutuuli? Uzye mukasakamala sana ndi mwelenganya ukuti mulakota nu kutandika ukulwalilila? Nanti uzye kwaya vyuze ivikamusakamika?

Asi mulandu ni ntazi zino mungakwata, uzye mutanga mutemwe ukukwata umwi wino munganenako ivikumusakamika aangamwazwa lino mwalonda ukwazwiwa? Uzye mwakwata cuza wa musango uwo? Ee mwakwata! Yeova ali cuza wa musango uwo, wakwe viivi kwene vino wali ku cikolwe citu Abulaamu, ndi vino tukawelenga pali Ezaya 41:8-13. Umu cikomo 10 na 13, Yeova wanenyile aomvi yakwe ati: “Ali cino mwemo mutaoopa, nemo namayanga pee namwe. Mutasakamala nanti cimwi pano nene indi Leza winu. Nene namamukomyanga nupya namamwavwanga. Nene namamusunganga nupya nene namamupususyanga. Apamulandu wakuti nene ne Leza winu namamukomyanga [ni ikasa lyane ilya kwi lunji], ali cino fwandi nkumunena inti, ‘Mutaoopa, namamwazwanga [nu kumulema ukwi kasa lya kwi lunji].’”

“NAMAMUKOMYANGA”

Uzye amazwi kwene yaa yasimuteekezya? Elenganyini ukuti Yeova akulanda pali mwemwe. Paa, cisikulandwa ukuti mukupita na Yeova imulemana makasa nanti icakuti icamusango uwo cingazipa sana. Ndi cakuti mwapitanga nawe imulemana makasa, angaomvya ikasa lyakwe ilya kwi lunji ukumulema ukwikasa lya kwi mani. Lelo, Yeova akumutambika “ikasa lyakwe ilya kwi lunji” kuti amuleme “ikasa linu ilya kwi lunji,” kwati akulonda amupususye uku ntazi zino mwakwata umu wikazi. Lino akucita vivyo, akumukomya ukuomvya amazwi asuma cuze akuti: “utoopa, namakwazwanga.”

Uzye mukalola Yeova ukuti a Tata nupya cuza alamwazwa ndi mwaya ni ntazi? Wamusumbako sana amano, nupya wasumba sana amano kuli vino vikamucitikila, alino akalondesya ukumwazwa. Ndi mwaya ni ntazi, Yeova akalonda ukuti mwateekeziwa pano acuza winu sana. Wene “akatwazwa lyonsi sile lino tukaya umu ucuzi.”—Masa. 46:1.

 UKUIPEELA IMILANDU PALI VINO TWALUVYANYIZYE MPITI

Yamwi yakacula sana umu melenganyo pa mulandu na vino yaluvyanyizye mpiti nupya yakatwisika ndi cakuti Leza wayeleela. Ndi cakuti namwe avino mukayuvwa, elenganyini pa monsi wa utailo Yobo, uwa zumiile vino waluvyanyizye ‘umu ulumendo wakwe.’ (Yobo 13:26) Kalemba wa masamu Davidi wino ivya musango uu vyacitikiile nawe walenzile Yeova ati: “Utaiusya amaifyo yane yano nacisile umu wance wane. Uwanjiusya luse luse, ukulingana nu usuma wako.” (Masa. 25:7) Vino antu yonsi yatamalilika, “yonsi iifya, nupya yali kutali na Leza wino akatuula.”—Loma 3:23.

Amazwi aaya pali Ezaya icipande 41 inkoleelo yalemvilwe ku yantu yakwe Leza aliko mpiti. Ifizye icakuti Yeova wapingwilepo ukuyapingula ukuti yasendwe umu uzya uku Babiloni. (Eza. 39:6, 7) Lelo, Leza welenganyanga pa nsita ino wali nu kukulula yaayo ali nu kulapila nu kuwela kuli aliwe. (Eza. 41:8, 9; 49:8) Na ndakai kwene Yeova akalaanga ukutemwa kuli yaayo aakalonda ukucita ivisuma.—Masa. 51:1.

Elenganyini pali vino vya citikile Takuya, * uwezyanga ukuta iciyelezyo ciipe ica kutamba vikope vya ucizelele nu kucinya ivya nzwalo. Imiku iingi waswilizyangapo ukucita ivintu vii. Uzye wayuvwanga uli? Walanzile ati: “Nayuvwanga ukuti nali uwa sile sile, nomba lino napefile kuli Yeova ukuleenga uwazwilizyo, wangazwilizye.” Uzye Yeova wacisile uli vivyo? Ya eluda umu cilongano umwali Takuya, yamunenyile ukuti ayaneena ndi waswilizyapo. Walanzile ati: “Citangupiile ukuyanena, nomba lyonsi lino nayanena, nakwatanga amaka.” Lyene ya eluda yapekinye kuti umwangalizi aakatandalila ivilongano akaye umu kutandalila Takuya. Umwangalizi wanenyile Takuya ati: “Ntali napumikizya sile ukwiza kuno. Natiniza kuno pano ya eluda yalondanga ukuti nize. Yakusolwile ukuti nize tulanzyanye.” Takuya wavwanzile ati: “Nene nifyanga, lelo Yeova ukuomvya ya eluda waitemiilwe ukuti angazwe.” Takuya walundulwike nu kwizaya painiya nupya ndakai akaombela pa maofesi yakwe ya Nte aayela ukumwao. Wakwe vino cali uku mwina wii, namwe kwene Leza angamwazwa.

UKUSAKAMALA PA MIZANILE YA MPIYA

Antu aingi sana yakasakamala ndi cakuti yatalembwa incito. Yamwi nayo incito ikasila nupya cikayatalila ukuti yazane yuze. Elenganyini pali vino mungayuvwa ndi cakuti aakalemba incito yonsi yakukana ukumulemba konsi kuno mwezya. Ndi vya musango uu vyacitika, aingi yakatandika ukuilola ukuti yatacindama. Uzye Yeova angamwazwa uli? Limwi atanga amupeele incito papokwene, nomba limwi angamwazwa ukuti mwiusye vino Umwene Davidi walanzile ukuti: “Nali umwance, awe ninsuka ninkota, kwaula kuti ndole kuno umusuma watala watazyelwa, nanti sile kuno ana yakwe yakupula cakulya.” (Masa. 37:25) I cumicumi, Yeova wamutemwa sana, nupya angamwazwa ni “kasa lyakwe ilya kwi lunji,” angamwazwa ukuzana ivikulondekwa pakuti mutwalilile ukumuombela.

Uzye Yeova angamwazwa uli lino incito yasila?

Ya Sara, aakaikala uku Colombia, yailoliile vino Yeova wayazwilizye. Yaombanga incito isuma sana kuno yafolanga impiya izingi, nomba incito iiyo yayasendelanga sana insita ikulu. Nomba  yalondanga ukusumba insita ikulu uku kuombela Yeova, fwandi yatiile incito nu kutandika upainiya. Nomba, incito ya kuomba amaawala anono ino yalondanga yatazile ukuzana. Yayuzile kasyopu kakukazizyamo aisikilimu nomba impiya zizile zisila nupya yayazile kasyopu kaako. Ya Sara yalanzile yati: “Papisile imyaka itatu, nomba nkataizya Yeova ukuti wangazwilizye ukuzizimizya.” Yasambilile ukulekanya pa vintu ivyalondekwanga sana alino ni vintu ivitacindama sana ivikatuzanzya sile, nupya yatasakamalanga ivilacitika uwanda ulalondelelapo. (Mate. 6:33, 34) Mukuya kwa nsita, ayalemvile incito mpiti yayamile nu kuyalemba incito ino yaombanga mpiti. Ya Sara yalanzile ukuti yali nu kuzumila incito iiyo ndi cakuti yayazumilizya ukuomba sile amaawala anono nu kuyazumilizya ukuomba imilimo yakwe Leza. Nanti icakuti ya Sara yasikwata impiya izingi wakwe vino cali mpiti, yatwalilila ukuomba upainiya. Pali vyonsi vii ivyacitiike, yalanzile yati, “Yeova wangazwilizya ni kasa lyakwe ilya kwi lunji.”

KUSAKAMALA PALI VINO VILACITIKA NDI MWAKOTA

U kukota ali cintu na cuze icikasakamika antu. Antu aingi ndi yafika pa musinku wa kupoka pensyoni yakasakamala ndi cakuti impiya zino yalayapeela zilayazwa ukutwalilila ukwikala ningo. Nupya yakasakamala pa ntazi izingayaponela ndi yatandika ukulwalilila lino yakota. Davidi afwile aliwe wapapasile Yeova ati: “Utantazyela pa musango wakuti natinkota. Utansumba pa musango wakuti lyene natinsila.”—Masa. 71:9, 18.

Uzye fwandi aomvi yakwe Yeova yangacita uli pakuti yatasakamikwa ndi yakota? Yalinzile ukutwalilila ukutaila Leza, ukutaila ukuti alatwalilila ukuyapeela ivikalondekwa. Nanti icakuti limwi ikalanga ningo sana pa myaka ingi, limwi yangezya ukwangupazya uwikalo, nu kukwata sile ivintu ivinono ivikalondekwa. Yangazana ukuti ukulya “musalu” kwazipapo ukuluta “ing’ombe yamanona” nupya limwi nu umi ungazipilako! (Mapi. 15:17) Ndi cakuti mukulondesya ukuzanzya Yeova, alatwalilila ukumupeela ivikalondekwa na lino mwakota.

Ya José na ya Rose yali pamwi na ya Tony na ya Wendy

Elenganyini pali ya José na ya Rose, aombela Yeova umu mulimo wa nsita yonsi pa myaka ukucila 65. Pa myaka ingi, yasakamalanga ya isi yakwe ya Rose, alondekwanga ukusakamalwa cila nsita uwanda onsi kumwi nu usiku. Nupya ya José yazizimizyanga uku ndwala yakwe kansa pa mulandu wakuti yayalepwile nupya yayapeelanga umulembo ukalipe sana. Uzye Yeova wazwa atwalana kwene yaa ukuomvya ikasa lyakwe ilya kwi lunji? Ee, nomba wacita uli vivyo? Wayazwa ukupitila muli ya Tony na ya Wendy atwalane aakalongana nayo, aayamile ukuti yaikala nayo. Ya Tony na ya Wendy yalondanga ukuti yapeele ya painiya kwene ya umuputule ukwaula kuti yalipila. Mpiti lino ya Tony yaali uku sukulu, yalolanga api windo kuno ya José na ya Rose yaayanga lyonsi umu mulimo wa kusimikila. Yayatemilwe pa mulandu nu kucincila nupya cii cazwilizye sana ya Tony. Ukulola vino akoloci aatwalana yapeela umi wao kuli Yeova, kwalenzile kuti ya Tony na ya Wendy yaikala nayo. Pa myaka 15 iyapitapo, yazwilizya ya José na ya Rose, yano ndakai yali ni myaka uku ma 80. Akoloci kwene yaa yakalola ukwazwa kwa lupwa luu ukuti u wila ukufuma kuli Yeova.

Yeova akutambika “ikasa lyakwe ilya kwi lunji” ukuti amwazwe namwe kwene. Uzye namwe mulatambika ikasa kuli Wino wamulaya ukuti: “Mutaoopa, Namamwazwanga?”

^ par. 11 Asi mazina yao.