Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Welini Kuli Yeova

 CIPUTULWA 1

“Nemo Ndapita Inkulonda Iponge”

“Nemo Ndapita Inkulonda Iponge”

Elenganyini ukuti imfwele zili umu mpanga. Nomba imfwele yonga ifumile ikulya umulemvwe cakuti yasuka yaipaatula na pa mfwele zyuze. Lyene imfwele iyo yaponzya ukuli imfwele zyuze kumwi na kacema kwene. Kwatandika nu kufiita. Imfwele iyo ili mu uzanzo ku vilyanyi. Lyene zuwa zuwa yuvwa izwi lyakwe kacema wino yamanya sana, lyene kacema wasimula zuwa zuwa kuno ili waya wainyemula waifupilizya nu mu cakuzwala cakwe waisenda nu ku ng’anda.

YEOVA nawe waya kwati a kacema kwene wiyo wino twalandapo. Watunena muli Baibo ukuti: “Nene kwene ndalonda imfwele zyane, nupya nene kwene ndazisunga.”—Ezekelo 34:11, 12.

“Ufyo Uno Nkacema”

Uzye imfwele zyakwe Yeova aaweni? Imfwele zyakwe Yeova aantu amutemwa nupya aakamupepa. Baibo ikalanda ukuti: “Izini twingile, katukontamike mausyu itu tumupepe, lekini tufukamile Yeova Kaumba witu. Pano wene ali Leza witu nupya sweswe yacemwa yakwe, uufyo uno akatungulula.” (Masamu 95:6, 7) Wakwe vivi kwene vino imfwele zikalondela kacema, ya kapepa yakwe Yeova nayo yakalondesya sana ukulondela Kacema wao. Uzye yene yaya aamalilike? Awe. Insita zimwi aomvi yakwe Leza yakaya wa “mfwele zino zyasalangana,” nupya wa “mfwele ziponge.” (Ezekelo 34:12; Mateo 15:24; 1 Petulo 2:25) Nanti icakuti umuntu wafuma umu cilongano, Yeova wene asyamwilila nupya asyaelenganya ukuti casila atalatala awele.

 Uzye mukaelenganya ukuti Yeova acili ali Kacema winu? Uzye mwasininkizya uli ukuti Yeova ali Kacema witu ndakai? Lekini tulande pa vintu vitatu:

Akatupeela ivyakulya ivikatwavwa muli ukapepa. Yeova walanda ukuti: “Ndazicemela umwaya umulemvwe usuma, mu myamba nu ku nguzi nu mu mpanga zyonsi zya mulemvwe.” (Ezekelo 34:14) Yeova atatala wafilwa ukutupeela ivyakulya ivikatukomelezya muli ukapepa, nupya akatupeela ivipusane-pusane pa nsita isuma cuze. Uzye mungiusya icipande cimwi, ilyasi, nanti kavidyo kamwi ivyalenzile musininkizye ukuti fwandi ipepo linu ilyasukwa? Uzye vivyo vitalenzile musininkizye ukuti cumicumi Yeova akamusakamala?

Akatucingilila nupya akatwazwa. Yeova watulaya vii: “Nemo ndawezya ni pumbuke, iyacilonda nayo ndainyepela icilonda nga nu kupozya ino yalwala.” (Ezekelo 34:16) Yeova akakomelezya yonsi atoonte nanti yano yaaya na masakamika aingi. Akanyepela imfwele zyakwe pa vilonda, nupya akapozya yonsi akuvwa uyi ndi cakuti limwi ya kapepa yauze yacita vimwi vino yatatemilwe. Nupya akawezya yonsi aapumbuka na akuti limwi yakuvwa uyi pali vimwi iviipe.

Aliwe akatusakamala. Yeova walanda ukuti: “Ndazikolonganika monsi muno zyasalanganile. Nemo ndapita inkulonda iponge.” (Ezekelo 34:12, 16) Yeova wene asyalola ukuti umuntu ndi wafuma umu cilongano ala casila atalatala awele. Wene akamanya lino imfwele yaponga, nupya akatandika ukulonda imfwele iyo, akazanga cuze ndi cakuti waizana. (Mateo 18:12-14) Ali cino aka-amila ya kapepa yakwe aacumi ukuti: “Mwemwe mfwele zyane, ufyo uno nkacema.” (Ezekelo 34:31) Namwe kwene mwaya pa mfwele kwene zizyo.

Yeova wene asyalola ukuti imfwele ndi yaponga ala casila yapongelela. Wene akazanga sana ndi cakuti wazana imfwele iyo

“Tuwezezye Ululumbi Lwitu Ulwampiti”

U mulandu ci uno Yeova akamulondela nu kumukomelezezya ukuti muwele kuli aliwe? Pano akaalonda ukuti muye ni nsansa. Walaya imfwele zyakwe ukuti, “Ndatonyezyamo imvula pa nsita ilinge, nupya ilaya imvula ya upolelelo.” (Ezekelo 34:26) Ulayo uwo asi uwa silesile. Namwe kwene mwatala mwasininkizya amazwi yayo.

Mwaiusya vino cali lino mwamanyile icumi pali Yeova. Uzye mwayuvwile uli lino mwasambilile cumi pi zina lyakwe Leza, alino na vino walaya ukucitila antunze? Uzye mukaiusya vino cazipanga ukuya capamwi na Ina Klistu yauzo pa ukongano wa ciputulwa nu wa citungu? Lino mwasimikile ilandwe lisuma uku muntu uwalondesyanga ukusambilila Baibo, uzye mutaswilile uku ng’anda ala muli nu luzango cuze?

Mungaya nu luzango lulo nupya kwene. Aomvi yakwe Leza aliko mpiti yapefile iyati, “Ungala utuwezezye kunuli, We Yeova. Tuwezye! Tuwezezye ululumbi lwitu ulwampiti.” (Nyimbo zya ndosya 5:21) Yeova waswike ipepo lilyo, na aomvi yakwe yaswilile kuli aliwe iyatandika nu kumuombela nu luzango. (Neemiya 8:17) Vikwene ali vino namwe kwene alamucitila.

Lelo, ukulanda sile ukuti mulawela kuli Yeova kwangupala sana ukucila ukucita vino mukulanda. Lekini tulandeko pali vimwi vimwi ivikalenga catalila aingi ukuwelela kuli Yeova alino navino mungacimvya ivintu kwene vivyo.