Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Uzye Ndakai Aaweni Aakacita Vino Yeova Akaalonda?

Ya Nte Yakwe Yeova yaaya umu nsi yonsi nupya yaafuma uku mitundu ipusane-pusane ni indimi zipusane-pusane. I cani icikaavwa antu avula vii ukulemana?

I Cani Cino Leza Akaalonda?

Leza akaalonda ukuti ukulonda kwakwe kukosolwe insi yonsi. Icani cico kwene cino akaalonda, alino uzye ndakai aweni aakakosoola vivyo kwene?

Uzye ya Nte Yakwe Yeova Aantu ya Musango Ci?

Uzye mwamanyako ya Nte Yakwe Yeova yanga? I visinka ci vino mwamanya pali sweswe?

U Mulandu ci Uno Tuka-amilwa Ukuti ya Nte Yakwe Yeova?

Lolini imilandu itatu iyalenga twaomvya izina lii.

Uzye Cali Uli Pakuti Icumi ca Muli Baibo Cisokololwe?

Tungasininkizya uli ukuti ndakai twamanya icumi cino baibo ikasambilizya?

U Mulandu Ci Uno Twapangila Baibo wa Amalembo ya Calo Cipya?

I vyani vyalenga ukuti baibo wii apusaneko sana na ya Baibo yauze?

I Vintu Ci Ivisuma Vino Mulazana Apa Kulongana Kwitu?

Tukalongana pamwi uku kusambilila amalembelo alino nu kukomelezyanya. Muce mwizeko, tulamuzengela ni nsansa!

Uzye Ukulongana Pamwi na Yano Tukapepa Nayo Kukatwazwa Umu Nzila Ci?

Izwi lyakwe Leza likakomelezya ukuti twalongana pamwi na anji. Lolini vino namwe mungaipakizya.

Uzye Ukulongana Kwitu Kukaaya Uli?

Uzye mukalonda ukumanya ivikacitika pa kulongana kwitu? Cumi kwene mulatemwa vino mulasambilila ivingi ivya muli Baibo ndi mwaca mwizako.

U mulandu ci Uno Tukazwalila Ningo Apa Kulongana?

Uzye Leza akasumba amano ku mizwalile itu? Lolini amasunde amuli Baibo aakatwavwa ukusoolola ningo ivyakuzwala nu kuiemvya.

Uzye Tungacita Uli Pakuti Twapekanya Ningo Ivya mu Kulongana?

Kupekanyizizya limwi ivya mu kulongana kulamwavwa ukuyasambilila ivingi.

Uzye Ukupepela Leza Capamwi Umu Lupwa Kuli Kutuuli?

Lolini vino ukupepa Leza umu nzila ii kungamwavwa ukupalamila sana kuli Leza nu kuleka mwatemwana sana umu lupwa

U Mulandu Ci Uno Tukaila Uku Kukongana Kukalamba?

Cila-mwaka tukakongana pamwi maila yatatu. Uzye maukongano yaa yangamwazwa uli?

Uzye Umulimo Witu Uwa Kukosoola Apa Wene Ukaombwa Ukutuuli?

Tukaomba wakwe vino Yesu waombanga lino wali pano nsi. Iinzila ci zimwi-zimwi zino tukaomvya pa kusimikila?

Uzye Painiya Ali Weni?

Ya Nte yamwi yakasumba maawazi 30, 50, nanti ukucilapo umu kusimikila cila-mwezi. Ngi vyani ivikalenga kuti yaaomba vivyo?

Uzye Umulimo wa Umisyonali Waya Uli?

I vyani ivikalondekwa pa kuya misyonali? Uzye ya misyonali yakasambilila uli?

Uzye ya Eluda Yakaomba Yakutuuli Umu Cilongano?

Ya eluda a onsi aalunduluka sana muli vyakwe Leza nupya yakatungulula umu vilongano. Uzye i vyani vino yakaomba uku kutwavwa?

Uzye Aomvi ya mu Cilongano Yakaomba Imilimo Ci?

Aomvi ya mu cilongano yaka-avwilizya ukuti icilongano caomba ningo. Lolini vino imilimo yao ika-avwa antu yonsi aakaya uku kulongana.

Uzye Angalizi Aakatandalila Ivilongano Yakatwazwa Umu Nzila Ci?

U mulandu ci uno angalizi yamwi yakatandalila ivilongano? Cingamwazwa uli ndi mukuzanwako lino antu yaayo iiza?

Tuka-avwa Uli Aina Itu Lino Yali ni Intazi Izipisye?

Ndi kwacitika uzanzo tukapekanya zuwa-zuwa ukuya-avwa anji nu kuya yakomelezya. I vintu ci vino tukaomba?

Uzye Umuomvi Mutailwe Uwa Mano A Weni?

Yesu walavile ukuti alasonta umuomvi aalapeela antu ivyakulya vya kumanya Leza. U mu nzila ci muno antu yaayo yakaombela?

Uzye Iumba Likatungulula Likaomba Uli Ndakai?

Mu nsita ya atumwa, akaliumba ka onsi ya eluda na atumwa kaali iumba ilyatungululanga cilongano ca ina Klistu. Nga ndakai caaya uli?

Uzye Betele Cili Cani?

Betele yaiyela sana nupya yayelako uku kuomba umulimo ucindame sana. Sambililini mumanye ivingi pali yaayo aakaombelapo.

I Milimo Ci Iikaombwa pa ma Ofesi?

Yonsi akulonda ukuya-tandalila maofesi yalayazengela ni nsansa nupya yalayatandazya. Tukumulaalika ukuti muce mwize!

Uzye Amabuku Itu Yakalembwa Umu Nzila Ci, Nupya Yakasenulwa Yakutuuli?

Tukapanga mabuku umu ndimi ukucila pali 600. U mulandu ci uno tukaombela incito iyakoma vivyo?

Uzye Impiya Zino Tukaomvya Umu Mulimo wa mu Nsi Yonsi Zikafuma Kwi?

Uzye iuvi litu lyapusana uli na macali yauze mu miomvezye ya mpiya?

U mulandu ci Uno Tukakuulila Ama Ng’anda ya Wene, Nupya Tukayakuula Umu Musango Ci?

U mulandu ci uno ivifulo pano tukapepela tukavyamila tukuti Mang’anda ya Wene? Umvwini vino ivikuulwa vii ivilinge sile vika-avwa ivilongano vitu.

Tungacita Uli Pakuti Twa-azwilizyako Ukusakamala Ing’anda ya Wene?

Ng’anda ya Wene ino yakazifya ningo nu kuisakamala ikacindika leza. I vyani vino tukapekanya ukuti twazifya inganda ya wene ino tukaomvya?

Uzye Laibulale ya pa Ng’anda ya Wene Ingatwavwa Umu Nzila Ci?

Uzye mungatemwa ukulondelezya ivyeo vya kumwavwa ukumanya sana Baibo? Muce mulole umu laibulale iya pa Ng’anda ya Wene!

I Vyani Ivikazanwa Apa Adelesi Itu Iya pa Intaneti?

Mungamanya ivingi pali sweswe na vino twazumila nupya mungazana amasuko uku mauzyo yamuli Baibo yano mwakwata.

Uzye Lyene Mumacitanga Vino Leza Akaalonda?

Yeova Leza wamutemwa wakwe cimwi. Mungalangizya mutuuli ukuti mukalondesya ukumuzanzya muli vino mukacita?