Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Mungaya ni Nsansa pa Ng’anda

 CIPUTULWA 8

Ndi Kwapona Uzanzo

Ndi Kwapona Uzanzo

“Sansamukini pali cii, nanti angala ndakai cingalondekwa kuti muvwe ulanda pamulandu wa mezyo aingi yano mukuculamo.”—1 Petulo 1:6

Nanti icakuti mukwezya ukuombesya sana pakuti muye ni nsansa umu cupo na pa ng’anda, insita zimwi kungacitika ivintu umukupumikizya ivingalenga icitala sana ukuti mutwalilile ukuya ni nsansa. (Kasambilizya 9:11) Leza akatupeela uwavwilizyo lyonsi lino kwacitika vimwi ivitale. Ndi cakuti mukuomvya ukusunda ukwaya umu Malembelo yaa, mwemo nu lupwa lwinu mulazizimizya, nanti lino kwacitika vimwi ivipisye.

 1 MWATAILA YEOVA

BAIBO IKATI : “Ikini masakamiko inu pali Leza, pano wene akamusakamla.” (1 Petulo 5:7) Lyonsi mwaiusya ukuti asi Leza wino mufwile ukupeela umulandu pa mezyo yonsi aakamuponela. (Yakobo 1:13) Lino mukupepa kuli aliwe, alaamwazwa sana. (Ezaya 41:10) “Mwamutula amacuzi inu lyonsi.”—Masamu 62:8.

Nupya mulaatekeziwa ndi mukuwelenga nu kuisambilizya Baibo cila-wanda. Lyene, mulailolela vino Yeova “ali ntulo ya kutekeziwa konsi.” (2 Kolinto 1:3, 4; Loma 15:4) Wene walaya ukuti “alamupeela mutende uno kusi umuntu nanti wenga angaumanyikisya.”—Filipi 4:6, 7, 13.

VINO MUNGACITA AEVI:

  • Mwapepa kuli Yeova ukuti amwazwa ukuteeka umwenzo nu kwelenganya ningo

  • Pitulukini mu vyeo vyonsi vino mungaomvya nu kusoolola vino mukulola ukuti ivingamwazwa sana

2 MWAISAKAMALA NINGO NU KUSAKAMALA SANA ULUPWA LWINU

BAIBO IKATI: “Umwenzo uno wiluka ukalundapo ukusambilila, ni kutwi lya mucenjele likalonda ukutailwa.” (Mapinda 18:15) Manyini vyonsi vino mulinzile ukumanya. Londelezyini mumanye ivikulondekwa kuli cila-muntu apa ng’anda. Mwalanzyanya nayo. Mwasumba sana mano kuli vino yakumuneena.—Mapinda 20:5.

Nga ndi cakuti mwafwilwa wino mwatemwa? Mutaauvwa intete ukulanga vino mukuyuvwa. Mwaiusya ukuti na ‘Yesu walizile.’ (Yoane 11:35; Kasambilizya 3:4) Mwapuuza sana, nupya ukulaala utulo nako kwacindama. (Kasambilizya 4:6) Cii cilamwazwa ukuzizimizya intazi.

VINO MUNGACITA AEVI:

  • Lino kutatala kwapona uzanzo, mwalanzyanyizya limwi nu lupwa ivingazwa lino cimwi cacitika. Lyene ndi kwaya uwavya, citalaayatalila ukuvwanga naamwe

  • Mwauzyako yano yaakwetipo intazi zino mukupitamo

 3 MWAZUMILA UKWAZWA UKUFUMA UKU YAUZO

BAIBO IKATI: “Ukutemwa kwakwe cuza wampomvu kusisila, nupya cuza wiyo u mwina aakavyalwa lino kuli intazi.” (Mapinda 17:17, NW) Ya cuza inu yangalonda ukumwazwa, nomba, yatanga yamanye vino yafwile ukumucitila. Mutaauvwa insonyi ukuyaneena vino mukulondesya. (Mapinda 12:25) Nupya, yaayo amanya ningo ivyaya muli Baibo yangamukomelezya. Ivyeo vino yangamupeela ivyaya muli Baibo, vingamwazwa sana.—Yakobo 5:14.

Mulazana uwazwilizyo uno mukalondekwa ndi cakuti mukuzanwa na antu aataila Leza na malayo yakwe. Nupya mulaatekeziwa sana ndi mukwazwa antu aakalondekwa ukuyakomelezya. Mwayanenako vino mwataila muli Yeova na malayo yakwe. Mwaya apamviwe mu kwazwa antu aakalondekwa uwazwilizyo, nupya mutaipatula kuli yaayo aamutemwa nu kumusakamala.—Mapinda 18:1; 1 Kolinto 15:58.

VINO MUNGACITA AEVI:

  • Mungavwanga na cuza winu nu kuleka amwazwe

  • Mwalanda ivikulondekwa ukwaula ukupita umumbali nupya mwalanda vyonsi vino mukulondesya