Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Mwasambilizya Ana Inu

 ISAMBILILO 12

Umwipwa Wakwe Paulo Wali Umusipe

Umwipwa Wakwe Paulo Wali Umusipe

Leka tusambilile pa mulumendo uwapuswisye nyinalume. Nyinalume wa mulumendo wiyo wali u mutumwa Paulo. Tutaamanya izina lya mulumendo wiyo, nomba, twamanya ukuti wacisile cimwi icalangiliile ukuti wali umusipe. Uzye ungatemwa ukumanya vino wacisile?—

Paulo wali umu cifungo uku Yelusalemu. Yaamulemile pa mulandu wakuti wasimikilanga pali Yesu. Aonsi yamwi aipe yaapasile sana Paulo, acino yaapaangiine ukuti yamukome. Yuvwanyile yati: ‘Lekini tuneene umukalamba wa yasilika pakuti atume asilika ukuti yalete Paulo uku cilye. Lyene naswe tukateyamile uku nzila pakuti lino Paulo aliza apite tuce tumukome!’

Mwipwa wakwe Paulo wanenyile Paulo nu mukalamba wa yasilika pali vino aonsi aipe yaapaangiine

Umwipwa wakwe Paulo uvwile vino aonsi yaapaangiine. Uzye wali nu kucita uli? Wayile uku cifungo nu kuneena Paulo ilyasi kwene lii. Papokwene sile, Paulo wanenyile umwipwakwe ukuyaneena umukalamba wa yasilika apilyasi kwene lii iliipe. Uzye ukwelenganya ukuti cangupiile ukuti umwipwa wakwe Paulo aye uku kuneena umukalamba wa yasilika apilyasi kwene lii?— Awe foo, pano umukalamba wa yasilika wali u muntu umucindame sana. Nomba, umwipwa wakwe Paulo wasifile nu kuyaneena umukalamba wa yasilika ivyali nu kucitika.

Umukalamba wa yasilika wamanyile ivyakucita. Wasenzile asilika apiipi na 500 aakucingilila Paulo! Wanenyile asilika yaayo ukusukilila Paulo uku Kesaliya, uwanda kwene uuwa usiku. Uzye Paulo wapuswike?— Ee, alwani yakwe yataamuzanzile! Amapange yao aipe yataaomvile.

I vyani vino ungasambilila ukwilyasi lii?— Naawe kwene ungasipa wakwe vino umwipwa wakwe Paulo wasifile. Tufwile ukusipa lino tukuneena antu yauze pali Yeova. Uzye naawe ulasipa nu kutwalilila ukuneena antu pali Yeova?— Ndi cakuti wacita vivyo, naawe ungapususya umuntu umwi.

WELENGA MULI BAIBO

  • Milimo 23:12-24

  • Mateo 24:14; 28:18-20

  • 1 Timoti 4:16