Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Ibuku Lyane Ilya Malyasi Amuli Baibo

 ILYASI 88

Yoane Wawatizya Yesu

Yoane Wawatizya Yesu

LOLA inkunda ikulonda ukuwila pa mutwe wa monsi wii. Umonsi wii a Yesu. Paa ali ni myaka ya kuvyalwa 30. Nu monsi aimi nawe a Yoane. Twasambililepo pali Yoane. Uzye ukwiusya lino Maliya waile uku kutandalila umwina, Elizabeti, na vino akamwana umunda yakwe Elizabeti kaapantosile uku nsansa? Kamwana kaaka ali Yoane kwene. Nomba, i vyani vino Yoane na Yesu yakucita paa?

Paa, Yoane wafuma sile umu kutuwika Yesu umu manzi mu Luzi Lwa Yodani. Ali vino yakacita pa kuwatizya umuntu. Yakatandikilapo ukutuwika umuntu umu manzi, nga alino yamuzuulula. Vikwene ali vino Yoane wacitanga uku yantu, fwandi acino yamwamilanga yakuti Yoane Kawatizya. Nomba, u mulandu ci uno Yoane wawatizizye Yesu?

Pano Yesu kwene u walenzile Yoane ukuti amuwatizye. Yoane wawatizyanga antu alondanga ukulangizya ukuti yaatiile ukucita iviipe. Nomba uzye Yesu wacisilepo iviipe ivyakuti alangizye ukuti watiile? Awe foo, Yesu ataacisilepo iviipe, pano wene u Mwana wakwe Leza uwafumile ukwiyulu. Fwandi kwali umulandu uze uwalenzile ukuti aneene Yoane ukuti amuwatizye. Leka tusambilile pa mulandu uwo.

Lino Yesu atatala wiza kuli Yoane, waombanga umulimo wa kuwaza. Kawaza u muntu aakaomvya imbao ukupanga matebulo, imipando na mabenci. Yosefu muka Maliya wali a kawaza, nupya wasambilizye Yesu ukuwaza. Nomba Yeova ataatumile Yesu ukwiza uku kuwaza. Wamutumile ukwiza-omba umulimo umwi uiyele, nupya umulimo uwo ali uno Yesu akulonda ukuti aaomba apa nsita yii. Fwandi pakuti Yesu alangizye ukuti wizile uku kucita ukulonda kwakwe Isi, waneenyile Yoane ukuti amuwatizye. Uzye Leza watemilwe pali vino Yesu wacisile?

Ee watemilwe, pano lino Yesu wafumile umu manzi, izwi lyuvwisile ukufuma umwiyulu likuti: ‘Wii ali mwanane wino nkazangila mwenemo.’ Napya iyulu lyaloliike ngati lyayulika, alino inkunda iiza pa mutwe wakwe Yesu. Nomba ii asi inkunda iya cumi. Ikuloleka sile kwati inkunda. Icaloliike wa nkunda, u mupasi wa muzilo wakwe Leza.

Lyene paa Yesu akwelenganya ivingi sana, acino, wapita umu mpanga kuti akaye wenga sile pa manda 40. Nomba kuuku kwene Satana waya wiza kuli aliwe. Satana wezya Yesu maila yatatu pakuti Yesu atame amasunde yakwe Leza. Nomba Yesu waya-wakaana.

Kufuma papo, Yesu wafumileko nu kuyazana aonsi yamwi yano wacisile ukuya alondezi nanti asambi yakwe. Yamwi pali yaayo a Andeleya, Petulo (wino yamanga nu kuti Simoni), Filipo, na Natanaeli (wino yamanga nu kuti Batolomeo). Lyene Yesu na asambi yaa yaakatwike nu kuya uku citungu ca Galile. Uku Galile iimiliile apa muzi wa Kaana pano Natanaeli wikalanga. Pa muzi uu Yesu waile azanwako uku winga nu kuyacitako icizungusyo ca kutandikilapo. Uzye watucimanya icizungusyo cico? Wasangwizye manzi ukuya waini.

Mateo 3:13-17; 4:1-11; 13:55; Mako 6:3; Yoane 1:29-51; 2:1-12.