Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Ibuku Lyane Ilya Malyasi Amuli Baibo

 ILYASI 75

Alumendo 4 Umu Babiloni

Alumendo 4 Umu Babiloni

UMWENE Nebukadineza wasenzile aina Izlaeli yonsi aali asambilile sana ukucila auze, nu kuyatwala uku Babiloni. Lyene, umwene wasoolwilepo alumendo asuma cuze nupya aceenjele sana ukucila auze. Pali yaayo, paali alumendo 4 yano ukulola pa cikope cii. Umulumendo wenga paa a Danieli, lyene yauze yatatu, aina Babiloni yaayamanga yakuti Syadilaki, Mesyaki na Abedinego.

Nebukadineza wapekiinye ukuti alumendo yaayo yasambilile sana pakuti yace yaombela ukwisano. Walondanga ukuti ndi yasambilila pa myaka itatu, ace asoolole alumendo aceenjele sana ukucila auze kuti yace yaamwavwa ndi kwaya intazi. Umwene walondanga ukuti alumendo yaaya yaye nu umi usuma pa nsita lino yaasambililanga. Acino, waneenyile aomvi yakwe ukuti yafwile ukuyapeela ivyakulya ivisuma sana vino yaapekanyizizyangako nu mwene pamwi nu lupwa lwakwe.

Lola Danieli apa cikope. Uzye watuumanya vino akuneena Asyipenazi umuomvi mukalamba wakwe Nebukadineza? Akumuneena ukuti asikulonda ukulyako ivyakulya ivisuma sana vino umwene akalya. Nomba Asyipenazi wasakamiile sana. Walanzile ati: ‘Umwene aliwe waneena ivyakulya vino mfwile ukumupeela mwemwe na vino mufwile ukumwa. Fwandi nga mutalaloleka aine ningo wa yalumendo yauze, alankoma.’

Acino, Danieli waile uku monsi wino Asyipenazi wasoolwile ukuti aasakamala Danieli na auze yatatu. Waile amuneena ati: ‘Mukwai mutwezye pa manda10. Mwatupeela sile umusalu na manzi aakumwa. Alino amanda 10 ndi yasila, muce mutulinganye na alumendo aamalyanga ivyakulya vino umwene akalya, nga alino muce mulole aalaloleka ningo ukucila auze.’

Umonsi wiyo wazumile ukucita vino yaamuneenyile. Lyene lino amanda 10 yaasizile, Danieli na auze yatatu yaalolekanga aine ningo sana ukucila alumendo yonsi. Lyene umonsi watwaliliile ukuyapeela umusalu, atayapeelanga ivyakulya vino umwene walondanga ukuti yaalya.

Lino imyaka itatu yasizile, alumendo yonsi kwene yaayatwazile kuli Nebukadineza. Lino umwene wayavwanzizye, waweni ukuti Danieli na auze yatatu aliyo yacenjiile sana ukucila alumendo yauze. Lyene watandike ukwikala nayo umwisano ukuti yaamwavwa imilimo. Watangi ndi uzya Danieli, Syadilaki, Mesyaki, na Abedinego amauzyo, nanti ukuyaneena icintu cimwi icitale, yene yaamanyanga ivya kucita, nupya yaacizilepo sana pali yasimapepo yakwe na yano watangi aamano.

Danieli 1:1-21