Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Ibuku Lyane Ilya Malyasi Amuli Baibo

 ILYASI 37

Itenti Lya Kupepelamo

Itenti Lya Kupepelamo

UZYE watuumanya cino ukulola pa cikope cii? I tenti lya kupepelamo Yeova. Aina Izlaeli yaamazile ukupanga itenti lii ala papita umwaka onga pano yaafumiile uku Eguputo. Uzye watuumanya uwalondanga ukuti aina Izlaeli yapange itenti kwene lii?

A Yeova uwalondanga. Leza walangiliile Mose ivya kupanga itenti lii ala Mose acili apa mwamba. Leza wamuneenyile ukulipanga umu nzila iyangupale icakuti yangaalisokola zuwa-zuwa. Cii, caali nu kuleenga ukuti intenti lilyo litaatala ukupangulula nu kusenda uku cifulo cuze nu kuya lipanga nupya. Fwandi lyonsi lino aina Izlaeli yaakuukanga ukuya uku ncende zyuze umu lwanga, yaasendanga itenti kwene lii ukwaula intazi.

Ndi cakuti walolekesya umu muputule unoono pa mpela ii tenti, umalola imbokosi. Imbokosi kwene iiyo, yaayamanga yakuti mbokosi ya upangano. Papela paali angeli nanti yakelubi yaili yano yamata sile na goldi, umwi kuu na muuze kuu . Leza walemvile nupya amasunde ikumi apa mawe yaili aapapatane, pa mulandu wakuti Mose watamile yaaya akutandikilapo. Nupya amawe kwene yaaya, yaayasungilanga umu Mbokosi ya upangano. Yasunganga ni mbale yakwe maana umukasi ka mbokosi kwene ii. Uzye maana kwene wiyo watumwiusya?

Yeova wasoolwile Aloni umwina wakwe Mose ukuya simapepo mukalamba. U watungululanga antu pa kupepa Yeova. Na ana yakwe kwene yaali aa simapepo.

Lyene, lolekesya umu muputule ukalamba umwi tenti kwene lii. Uukulu amaila yaili ukucila umuputule unoono. Uzye watuulola imbokosi inoono, apa kusuuka icunsi? Paa, a pa ulambo pano simapepo mukalamba ocelanga ivyanunkilanga ningo sana vino yaamanga yakuti vya cinunko cisuma. Lyene paali na pakwika amalampi pano iikanga amalampi cinimbali (7). Ni cintu cuze cakwe citatu umu muputule uu, i tebulo. Peene iikangapo imikate 12.

Pa musolo wi tenti kwene lii ilya kupepelapo paali ibeseni, muno yaazuuzyanga amanzi. Yasimapepo aliyo yafulalanga mwenemo. Pa musolo kwene paali nu ulambo. Paa, ali pano ya simapepo yocelanga inyama ukupeela umutuulo kuli Yeova. Itenti lya kupepelamo lili apakasi ka nkambi, na ina Izlaeli yaipangilanga amatenti umwakwikala ukuzinguluka itenti lya kupepelamo.

Kufuma 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; 28:1; 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; Ayebulai 9:1-5.