Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Ibuku Lyane Ilya Malyasi Amuli Baibo

Mwi buku li muli malyasi 116 afumile muli Baibo. Aasuma cuze napya angupale ukuvwa.

Amazwi ya Kutandikilako

Malyasi kufuma mwibuku lino lyalumbuka sana, kuli kuti Baibo, likalanda pa nsita ino Leza watandike kuumba ivintu kuya nu ku nkolelo.

ILYASI 1

Leza Watandika Ukupanga Ivintu

Ilyasi ilyaya mu Utandiko pa uumbo lyangupala ukuvwa napya lyazipa cuze nanti sile uku yana yanono.

ILYASI 2

Calo Icisuma Cuze

Kulingana ni buku lya Utandiko, Yeova wisile impanga ya Edeni pa ncende isuma. Leza akalonda ukuti avino insi yonsi ikaye.

ILYASI 3

Umonsi Nu Mwanaci Akutandikilapo

Leza waumvile Adamu na Eva nu kuika mu calo ca Eden. Yaali a Iya nu Muci aakutandikilako.

ILYASI 4

Mulandu Uno Yayazingiile Ukufuma Umu Edeni

Ibuku lya Utandiko likalanda vino cali pakuti Paladaise alowe.

ILYASI 5

Lyene Ukucula Kwatandika

Lino Adamu na Eva yayazinga mu Edeni yatandike ukukwata intazi izipisye. Ngi cakuti iyuvwila Yeova ngi mikalile yali ningo kumwi na ana yao.

ILYASI 6

Umwana Musuma Nu Mwipe

Ilyasi ilikalanda pali Kaini na Abeli likatusambilizya pali vino tufwile ukuya, alino na vino tufwile ukusenuka likwene.

ILYASI 7

Umonsi Umusipe

Ilyasi lyakwe Inoki likatusambilizya ukuti tungaya ni miyele isuma nanti cakuti antu yano tukwikala nayo yakucita ivintu ivipe.

ILYASI 8

Vipombolo Umu Nsi

Pa Utandiko 6 tukasambilila pa vipombolo ivyacuzyanga sana antu. Vipombolo vivyo yavyamanga yakuti ma Nefilimu, vyavilwe kuli ya malaika aizile pano nsi nu kuisangula antu.

ILYASI 9

Nowa Wapanga Iciwato

Nowa nu lupwa lwakwe yapuswike mulamba mukalamba pano yuvwilile Leza nanti cakuti asyala yakanyile ukumuvwila.

STORY 10

Mulamba Mukalamba

Antu yasekanga lino Nowa akuyacelula. Nomba yatile ukuseka lino mulamba mukalamba wizile. Sambililini mumanye vino Nowa, ulupwa lwakwe kumwi ni vinyama yapuswike.

ILYASI 11

Mulalamfuti Uwatandikiilepo Ukuloleka

Uzye nga mwalola mulalamfuti mukaiusya cani?

ILYASI 12

Antu Yakuula Icilupungu Icikulu

Leza atatemilwe foo, napya ukufulula kuno wayafulwile kwakuma antu ndakai.

ILYASI 13

Abulaamu Wali A Cuza Wakwe Leza

Umulandu ci uno Abulaamu wasya icifulo cakwe icisuma nu kutandika ukwikala mu matenti?

ILYASI 14

Leza Wezya Utailo Wakwe Abulaamu

Umulandu ci uno Leza wanena Abulaamu ukupela umwana wakwe ngi mpolelwa?

ILYASI 15

Muka Loti Wapeepiile Icisila

Tukasambililako kuli vino wacisile.

ILYASI 16

Isaki Watwala Mama Umusuma

Icani calenzile kuti Labeka aye umuci musuma? Uzye apa mulandu wa kuyemba kwakwe nanti avyuze sile?

ILYASI 17

Yampundu Aataakoline

Isaki watemilwe sana Esau nomba Labeka watemilwe sana Yakobo.

ILYASI 18

Yakobo Waaya Uku Alani

Yakobo watandikilepo ukufumalila Leya nanti cakuti wataisye Lakeli.

ILYASI 19

Yakobo Ali Nu Lupwa Ulukulu

Uzye antu ya mu mikowa12 akwe Izlaeli yainike pa cisila ca yana 12 akwe Yakobo?

ILYASI 20

Dina Wailetelela

Vyonsi vii vyacitike pa mulandu nu kukwata ivyuza vipe.

ILYASI 21

Yosefu Yamupata Kuli Yasilenzi

Umulandu ci uno yalondelanga ukukoma umwina?

ILYASI 22

Yosefu Yamuyalila Umu Cifungo

Yatamunyefile pa mulandu wa kuti wacisile icipe.

ILYASI 23

Viloto Vino Falao Waloosile

Ing’ombe 7 ni mitwe ya ngano 7 yakweti upiliulo.

ILYASI 24

Yosefu Wezya Aina Yakwe

Wali nu kwiluka uli ndi cakuti iyasenuka ukufuma pa nsita ino yamukazizye umu uzya?

ILYASI 25

Yakobo Nu Lupwa Yakukila Uku Eguputo

U mulandu ci uno ya mwana Yakobo yayamanga ukuti aina Izlaeli, kwaula kuyama ukuti aina Yakobo?

ILYASI 26

Yobo Wali Uwa Cuvwiila Kuli Leza

Yobo waponzizye ivyuma vyakwe, ana yakwe alino alwala nu kulwala. Uzye a Yeova wamufululanga?

ILYASI 27

Mwene Umwipe Watandika Ukuteeka Eguputo

U mulandu ci uno wanenile antu yakwe ukuti yafwile ukukoma ana yonsi aonsi?

ILYASI 28

Vino Akanya Ka Mose Kaapuswike

Nyina walonda inzila yakupususizya umwana.

ILYASI 29

Icalenzile Ukuti Mose Apuuke

Lino Mose wali ni myaka 40 welenganyanga ukuti angapususya aina Izlaeli, lelo insita yali itali ifike.

ILYASI 30

Cimpuza Cikwaka Icimbilimbili

Leza waomvya ivizungusyo ivingi pa kwazwa mose ukwiluka ukuti insita yakuti akulule aina Izlaeli ukuyafumya mu Egupto yatifika.

ILYASI 31

Mose Na Aloni Yaaya Kuli Falao

Umulandu ci uno Falao wakana kuvwila Mose nu kuleka aina Izlaeli yafume mu Egupto?

ILYASI 32

Ivinkunka 10

Leza waleta vinkunka 10 pa ina Egupto pa mulandu wakuti Falao kateka wa mu Egupto wakana ukuleka aina Izlaeli kufuma mu Egupto.

ILYASI 33

Yaalamba Yemba Muyenzu

Pa mulandu na maka yako Leza, Mose wapaatula Yemba Muyenzu nu kuleka aina Izlaeli kupita apuume.

ILYASI 34

Vyakulya Vino Aina Izlaeli Yataalolapo

Icakulya ci caponanga ukufuma ukwi Yulu

ILYASI 35

Yeova Wapeela Aina Izlaeli Amasunde

Amasunde ci yaili aaluta masunde 10?

ILYASI 36

Akana Ka Ng’ombe Kakwe Goldi

U mulandu ci uno antu yatandika ukupepa akana ka ng’ombe?

ILYASI 37

Itenti Lya Kupepelamo

Imbokosi ya upangano yaisungilanga mu muputule wa mukasi sana.

ILYASI 38

Inengu 12

Inengu 10 zyalanda ivipusane ni vyalanda inengu 2. Aaweni pali ya yano aina Izlaeli yuvwila?

ILYASI 39

Intuwa Yakwe Aloni Yawalula

Uzye icimuti cume icingawalula? nu kukwata ivizao ivice pa nsita sile inono?

ILYASI 40

Mose Uuma Umu Ciliwe

Mose wafumizya antu manzi, lelo walenga na Yeova ukusoka.

ILYASI 41

Inzoka Ya Mukuwa

Umulandu ci uno Leza watuma inzoka zya usungu kuti zyaluma aina Izlaeli?

ILYASI 42

Punda Wavwanga

Punda walola cintu cimwi cino Balamu atange aalole.

ILYASI 43

Yoswa Waaya Intunguluzi

Mose acili na maka, nomba icani cino Yoswa wamupyanila?

ILYASI 44

Laabu Wafisa Inengu

Uzye Laabu wacita uli pakuti acingilile aonsi yaili, napya icani cino waleenga ukuti yace yamucitile?

ILYASI 45

Yakulamba Uluzi Lwa Yodani

Icizungusyo cacitika lino Simapepo walyata umu manzi.

ILYASI 46

Iviumba Vya Yeliko

Uzye umwando uungalesha iciumba ukukanawa?

ILYASI 47

Mupuupu Umu Izlaeli

Uzye umuntu wenga umwipe aangalenga antu aingi yaculilemo?

ILYASI 48

Aina Gibyoni Yaacenjiile

Yasomba Yoswa na ina Izlaeli pakuti yacite icipangano nayo, Lelo aina Izlaeli yatwalilila ukusunga icipangano nayo.

ILYASI 49

Ilanzi Limilila

Yeova wacisile icintu cimwi kuli Yoswa cino atatazile acitapo ku cisila napya ataatala waciswilizyapo.

ILYASI 50

Anaci Yaili Asipe

Balaki watungulula ivita vya Ina Izlaeli mu nkondo, nomba umulandu ci uno Yaeli uwapokelamo ululumbi?

ILYASI 51

Luti Na Naomi

Luti wasya ulupwa lwakwe nu kutandika ukwikala na Naomi pakuti aombela Yeova.

ILYASI 52

Gidyoni Na Onsi 300

Leza wasolola asilika afikepo kuomvya inzila ya mucenjelo.

ILYASI 53

Ulayo Wakwe Yefuta

Ulayo uno walavile kuli Yeova wamukumile kumwi nu mwanakwe umukazyana.

ILYASI 54

Umonsi Uwakwatiisye Amaka

Uzye Delila wacisile uli pakuti amanye icalenzile kuti Samusoni akwatisye amaka?

ILYASI 55

Kalumendo Katandika Ukuombela Leza

Leza waomvya Samweli ukunena Simapepo Eli mazwi aalume.

ILYASI 56

Saulo, Umwene Wa Kutandikilako Uwa Ina Izlaeli

Pa kutandika Leza wasolwile Saulo lelo pa cisila wizile amukana, ivyani vino tungasambililako.

ILYASI 57

Leza Wasoolola Davidi

Ivyani vino Leza waweni muli Davidi vino kasema Samweli wafizilwe ukulola?

ILYASI 58

Davidi Na Golyati

Icalenzile kuti Davidi acimvye Golyati.

ILYASI 59

Umulandu Uno Davidi Alinzile Ukupuukila

Pakutandika Saulo watemilwe Davidi lelo pacisila wizile aya nu lupato lwa mu mwenzo. Icani calenzile?

ILYASI 60

Abigelo Na Davidi

Abigelo walanzile ukuti iya iciwelewele, lelo ukucita ci kwalenzile kuti apusuke.

ILYASI 61

Davidi Yaamusoolola Ukuya Umwene

Vino Davidi wacitanga vyalanganga ukuti walinzile ukuya umwene.

ILYASI 62

Intazi Umu Ng’anda Yakwe Davidi

Vino Davidi wacisile vyalenzile kuti ailetelele nu kuletelela ulupwa lwakwe pa myaka iingi.

ILYASI 63

Umwene Wa Mano Solomoni

Uzye umu cumi wali nu kuputula umwana paili?

ILYASI 64

Solomoni Wakuula Ing’anda Ya Kupepelamo

Nanti cakuti Solomoni wakwatisye mano, wizile atunkwa ukucita cintu cimwi cipisye.

ILYASI 65

Uwene Yaupaatula Paili

Lino sile Yeloboamu watandike ukuteeka, walenzile antu kutandika ukutama masunde yakwe Leza.

ILYASI 66

Yezebele, Namwene Umwipe

Walondanga sile ukucita vino akulonda.

ILYASI 67

Yeosafati Wataaile Yeova

Uzye cingacitika ukuti asilika yaye uku nkondo na kiimba aatakweti ni canzo icili consi ale awino akuyatungulula?

ILYASI 68

Alumendo Yaili Aatuutulwike

Uzye umuntu umufwe angaya nu umi nupya? Icintu cico cacitike!

ILYASI 69

Mukazyana Wavwa Umonsi Wa Lulumbi

Waali umusipe, napya calenzile kuti kucitike icizungusyo.

ILYASI 70

Yona Ni Ciswi Cikulu

Yona wasambilile isambililo lya kuti kucita cino Yeova walanda kwacindama.

ILYASI 71

Leza Walaya Ukuti Kulaya Paladaise

Paladaise wa nkolelo wali umunono, lelo wali nu kusandululwa ukuya insi yonsi.

ILYASI 72

Vino Leza Wavwilizye Umwene Hezekiya

Usiku sile onga, malaika umola asilika aina Asilya 185,000.

ILYASI 73

Umwene Umusuma Uwa Kusyalikizya Uwa Ina Izlaeli

Lino wali sile umwance, Yosiya wacisile vimwi ivyalanzile ukuti wali umusipe.

ILYASI 74

Umonsi Aataakweti Intete

Yelemiya welenganyanga ukuti waali umwance atange aye kasema, lelo Yeova wamanyile ukuti angaomba.

ILYASI 75

Alumendo 4 Umu Babiloni

Yatwalilile ukuya acumi nanti cakuti yaali kutali ni ndupwa zyao.

ILYASI 76

Musumba Wa Yelusalemu Onoonwa

Umulandu ci uno Yeova wazumilizye aina Babiloni ukonona Yelusalemu?

ILYASI 77

Yaakaanyile Ukufukamila Icinkolanya

Uzye Leza angatuula acance yaa yatatu umwi lungu lya moto?

ILYASI 78

Ivilembo Pa Ciumba

Kasema Danieli wasenula amazwi 4 aatale cuze.

ILYASI 79

Danieli Umu Ciwina Cakwe Ya Cisama

Danieli yamupingula ukufwa, uzye kwali vino walinzile ukucita pakuti yatamupingula vii?

ILYASI 80

ntu Yakwe Leza Yaafuma Umu Babiloni

Mwene Sailasi wa Pesya wafikilizya usesemo lino wacimvya Babiloni, napya wafikilizya usesemo uze.

ILYASI 81

Yaataaile Ukuti Leza Alayazwa

Aina Izlaeli yasoolola ukuvwila Leza ukucila ukuvwila muntu. Uzye Leza wali nu kuyapolelela?

ILYASI 82

Modekai Na Esita

Na Mwene Vasyiti waali umusuma cuze, nomba mwene Aasuwelo wamufumya pali una Mwene nu kwikapo Esita. Icani calenzile?

ILYASI 83

Viumba Vya Yelusalemu

Lino yakukuula ilinga, aomvi yaiteyanyanga ni vyanzo kasanya nu usiku.

ILYASI 84

Umungeli Waaya Kuli Maliya

Ali ni landwe kufuma kuli Leza lyakuti: Maliya aali nu kukwata umwana aalaya kateeka manda pee.

ILYASI 85

JYesu Wavyalwa

Umulandu ci uno aalaya Umwene angavyalilwa umukalila ivinyama?

ILYASI 86

Aonsi Yano Ulutanda Lwatungulwile

Aweni watungulwile ya magi kuli Yesu? Ala mungazunguka pa casuko.

ILYASI 87

Yesu Umu Ng’anda Ya Kupepelamo

Nanti sile aikolo asambilizyanga mu ng’anda Ikulu yakwe Leza Yazungwike.

ILYASI 88

Yoane Wawatizya Yesu

Yoane wawatizyanga yakaifya, nomba Yesu wene atatazile aifyepo. Umulandu ci uno wawatiziwe

ILYASI 89

Yesu Waziifya Ing’anda Ya kupepelamo

Yesu wali nu kutemwa nanti cakuti pa nsita ii wasosile.

ILYASI 90

Yesu Nu Mwanaci Pa Cifula

Uzye amanzi ci yano Yesu akapeela angalenga kuti mwanaci atuvwapo ulusala napya?

ILYASI 91

Yesu Ali Na Antu pa Mwamba Akuyasambilizya

Sambililini kuli vino Yesu wasambilizye pa mwamba wa olivi.

ILYASI 92

Yesu Watuutulula Umufwe

Yesu waomvizye maka yako Leza nu kuvwanga sile mazwi yaili pakuti mwana Yailo mukazyana atutuuluke.

ILYASI 93

Yesu Waliisya Antu Aingi Cuze

Uzye icani cino tungasambilila ku cizungusyo cino Yesu wacisile ica kulisya antu aingi cuze?

ILYASI 94

Yesu Watemwa Ana Anoono

Yesu wasambilizya atumwa kuti yalinzile kusambilila ku yana yanono.

ILYASI 95

Vino Yesu Wasambilizyanga

Yesu waomvyanga milumbe pa kusambilizya wakwe vino walanzile nu mulumbe pa mwina Samalitani.

ILYASI 96

Yesu Wapozyanga Alwale

Umulandu ci uno Yesu wacitilanga ivizungusyo?

ILYASI 97

Yesu Wailangizya Ukuti U Mwene

Antu aingi cuze yamupokelile, lelo asi yonsi yamutemilwe.

ILYASI 98

Apa Mwamba Wa Miolivi

Yesu wanena atumwa yakwe 4, pa vintu vikucitika ndakai.

ILYASI 99

Yali Umu Muputule Wa Papela

Umulandu ci uno Yesu wanenela asambi yakwe ukulacita icintu cii cila mwaka?

ILYASI 100

Yesu Umu Calo

Umulandu ci uno Yuda watomola Yesu pa kumufutuka?

ILYASI 101

Yesu Yamukoma

Lino iyamupopela pa cimuti, waalaya pali paladaise.

ILYASI 102

Yesu watuutuluka

Lino malaika wasisya iciliwe cino yayalile pi lindi lyakwe Yesu, asilika yazunguka lino yalola umukasi.

ILYASI 103

Umu Muputule Ufungeko

U mulandu ci uno asambi yatamanyile Yesu lino watutulwike?

ILYASI 104

Yesu Waswilila Ukwiyulu

Lino Yesu atali aswilile ukwiyulu, wanena asambi yakwe icintu conga cakusyalikizya.

ILYASI 105

Yali Umu Yelusalemu Yakuloleela

Umulandu ci uno Yese watuma umupasi wakwe wa muzilo pa wanda wa pa pentekosti?

ILYASI 106

Yayafumya Umu Cifungo

Intunguluzi zya mapepo zya ci Yuda zyanyepa atumwa pakuti yataasimikila, lelo Leza wacita cizungusyo.

ILYASI 107

Sitivini Yamutamoola Na Mawe

Lino atali akomwe Sitivini wapepa ipepo ilicindame.

ILYASI 108

Ulendo Wa Ku Damasiko

Uluswepo lwa kupofwisya ni zwi kufuma kwi yulu vyalenga kuti Paulo asenuke.

ILYASI 109

Petulo Watandalila Konelio

Uzye Leza akalola antu a mitundu imwi ukuti yacindama kuluta auze?

ILYASI 110

Timoti Watandika Ukwavwa Paulo

Timoti wasya ulupwa nu kutandika ukuombela pamwi na Paulo mu lwendo lwa kusimikila.

ILYASI 111

Mulumendo Uwasipulanga

Yutuko wasipulanga lino paulo akulanda malyasi yaili, icacitike pa nsita yii cali cizungusyo.

ILYASI 112

Yaunda Apiipi Ni Cilila

Lino yonsi utailo wasila alino Paulo wapokelela mazwi kuli Leza aamukomya.

ILYASI 113

Paulo Ali Uku Loma

Paulo wali nu kucita uli pakuti aombe mulimo lino aali mu cifungo?

ILYASI 114

Iviipe Vyonsi Vilasila

Umulandu ci uno Leza alatumila ivita vyakwe ivikatungululwa na Yesu pa Amagedoni

ILYASI 115

Paladaise Apa Mpanga Ya Pansi

Antu yali nu kwikala mu paladaise ndi vino cali pa kutandika.

ILYASI 116

Vyakucita Pakuti Tukikale Amanda Pee

Uzye tulinzile sile ukupelela pa kumanya Yeova na Yesu? Avyani na vyuze ivikalondekwa?

Study Questions for My Book of Bible Stories

Scriptures and study questions designed to help young ones get the most out of each Bible story.