Skip to content

Muye pa utantiko unono

Muye pa utantiko wa vilimo

Inte Zyakwe Yeova

Cimambwe-Lungu

Katwimbile Yeova​—Inyimbo Izipya

Ilyokezyini inyimbo izipya zya kuomvya pa kulumbanya nu kupepa Yeova Leza. Kopini amazwi aali mu nyimbo zii navino zikalila, nupya sambililini inyimbo zii izisuma cuze.

Ndakai Uwene Ukuteeka—Lekini Wize!

Ulwimbo luu ulwa maka u lwakulumbanya Yeova Leza nu kumutaizya pali vino wasonta Klistu Yesu ukuya Umwene.

Twazwe Pakuti Tuye Asipe

Namwe imbiniko ulwimbo luu lwa kuleenga kuli Yeova ukuti atukomye lino tukusimikila pi zina lyakwe.

Wewe Yeova

Lumbanyini izina lyakwe Yeova ilya lulumbi kapya lekini antu yonsi yamanye ukuti wene ali wa Papelapela.

Mwayasambilizya Kuti Yazyansya

Kulenga Yeova Leza kuti acingilila nu kwavwa aomvi yakwe pakuti yazizimizya mpaka nu kumpela.

Vino ya Painiya Yakaomba

Langini vino mwatemwa Yeova na vino mukaya nu luzango pa mulimo uno mukaombesya.

Tukazuka Tukulonda Antu Atemwa Umutende

Ulwimbo luu, ulwakutuzanzya pali vino twatemwa antu yonsi na vino tukaombesya ukulonda imfwele zicindame zyakwe Leza.

Tukasimikila Uku Antu Yonsi

Imbini pa usuma wakwe Yeova na pali vino tukaombesya ukwazwa antu ya mitundu yonsi kuti yaye vyuza vyakwe Leza.

Luswepo ku Yantu Aya Umu Mfinzi

Luswepo i landwe lino tukakosoola.

Alino Yangaca Yapusuke

Tulinzile ukukosolela antu amazwi yakwe Leza likwene lino kucili kasita.

Twaipekanya Pakuti Twasimikila

Limwi tungalonda ukwikala sile umu ng’anda, nomba tungakomeleziwa ukutwalilila ukuomba.

Vyonsi Vii Mwacitiile Nene

Yesu akalola vino tukalanga kutemwa nu kutungilila aina yakwe apakwe ukuti awino tukucitila.

Antu Yakwe Leza Aiyeele

Yeova watemwa ana yakwe apakwe, nupya nayo yakauvwila vyonsi vino walanda.

Wapiile Umwana Wako Uwavyalwa Wenga

Mwataizya Yeova pa wila usuma cuze uno wamipeela. Ulalenga antu yonsi yakaye nu umi.

Tukataizya Pali Vino Twakululwa

Kutemwa ukwakulisya pali vyonsi, u kufwa kuno Yesu wizile atufwila, na cii cikatulenga ukuti twalukutaizya Yeova manda yonsi.

Tukalondesya Ukuomba

Langililini vino mukalondesya ukuombela Yeova umu nzila ino umweneco akulonda ukumiomvya.

Ana Yakwe Leza Apakwe Yasya Yasokololwe

Tukulolela nu luzango uwanda uno Yeova alatuutulula apakwe nu kuyatwala ukwiyulu, pakuti yakacimvye na Yesu nu kuteeka pamwi nawe.

Wewe Maka Itu, Wewe Twasintililamo

Ndi cakuti intazi zya mu umi zyatulenga ukuya ni ntete, Leza angaya ali maka itu, napya uwakusintililamo.

Uzye Mukauvwa Uli?

Mukauvwa uli ndi mwaombesya apapezile amaka inu kusambilizya umwi atandika nu kuvwila Leza?

Tulatwalilila Ukuzizimizya

Lwimbo lwa kutukomelezya ukuti twazizimizya intazi nu kutwalilila ukuombela Yeova lyonsi.