Skip to content

Skip to secondary menu

Mɨ̀zərɨmbin Jehova

Meta'

Əŋwàʼanɨ mɨtin ɨkwɨ chî bə̂d Kristo fɔrɨ əfaʼì rɨ kye sàmɨ

Əŋwàʼanɨ mɨtin ɨkwɨ chî bə̂d fɔrɨ əfaʼì rɨ kye sàmɨ zə ghà ɨghɨ nɨ ti bɨrɨ fóŋ bə kwembɨ rɨŋga bíbəl nɨ mɨ mɨtin mɨ̀zərɨbin Jehova ɨŋga mɨgharə kàb.

 

Tə kenə, chəì ɨkwɨ ɨghɨ wɔ̂ nɨ à kəbə ɨŋga intanet ənɨ ɨŋgam wɔ̂.

Ɨnû nɨ ye'e nɨ ɨŋgam wɔ̂ mbə beenɨ: