Skip to content

Mi Jehovah Witness

Chi ingam ebeng Meta'

Əŋwàʼanɨ mɨtin ɨkwɨ chî bə̂d Kristo fɔrɨ əfaʼì rɨ kye sàmɨ

Əŋwàʼanɨ mɨtin ɨkwɨ chî bə̂d fɔrɨ əfaʼì rɨ kye sàmɨ zə ghà ɨghɨ nɨ ti bɨrɨ fóŋ bə kwembɨ rɨŋga bíbəl nɨ mɨ mɨtin mɨ̀zərɨbin Jehova ɨŋga mɨgharə kàb.

 

Te kene ni chi kiri ikwi ighi wor inga internet eni ingam ebeng wor.

Content is available in this language on the following pages: