A biri gha ni . . .

  • ee?

  • indeʼ?

  • ighem mo’o?

 ENU NIE BIBLE E GHAE

‘Nwie biri fu misi ti eni eghie mimed. Chei bed biri wiri kwi, ke zie nge’, ke di, ke zu be rebu’.​—Revelation 21:3, 4, Contemporary English Version.

EZOR KIE WEERE EWE RI YE

Ghi ti kyeri ni ka yie Nwie wie ghi ti zie nge’.​—James 1:13.

Neerie ewa ni Nwie wie kene eni na ewu ze ni te zie nge’.​—Zechariah 2:8.

Ghi ti beri ikondi ni nge’ jim biri mi.​—Psalm 37:9-11.

 TI FIRI KANG BENE ENU NIE BIBLE E GHAE E?

Ee, iton mbie engu ibe:

  • Nwie bane nge’ fori inu ni ka ku’ni. Kondi ichi ni inga Bible Jehova nya’a bane ewu ze ni mbi nya’a ghi bed med zie e nge’. Bible gha ni med nya’a zu ribu’ ewu ze ni “mbi nya’a ghi izig igwi mimed.”​—Judges 2:18.

    Ifing Nwie ze tor mbi bed nie na’a nge’ embi mbi chere. A yie eton ni Bible gha ni med we bane “bed mbe nie zwiiri mbe.”​—Proverbs 6:16, 17.

  • Nwie wie nenge wed jim. Wed jim kyeri “e nge’ fori esing nie tor med,” Jehova be kyeri!​2 Chronicles 6:29, 30.

    Jehova biri ye’e mbi Enu Ifon e med chi nge’ tigwi bed mijim. (Matthew 6:9, 10) Tinin, Nwie we neerie bed mbe nie kang kebe e med.​—Acts 17:27; 2 Corinthians 1:3, 4.

 ENU NI KONDI

Nwie kie sang e nge’ imbe’ ye e?

Bible wie wiiri ibiiri wor inga ROMANS 5:12 fori 2 PETER 3:9.