Skip to content

Skip to secondary menu

Mɨ̀zərɨmbin Jehova

Meta'

A kie neng e nyume nie ye’e ri ye?

A kie neng e nyume nie ye’e ri ye?

A isig wor biri . . .

  • teni ichi?

  • beu che?

  • wiri bong che e?

 ENU NIE BIBLE E GHAE

‘Nwie biri fu misi ti eni eghie mimed. Chei bed biri wiri kwi, ke zie nge’, ke di, ke zu be rebu.’​—Revelation 21:3, 4, Contempory English Version.

EZOR KIE WEERE EWE RI YE

Efa’i ni bong be na’a igha’i.​—Isaiah 65:21-23.

Chi wiri ewon ke nge’ mo’o.​—Isaiah 25:8; 33:24.

Iteni remi ni bong mbi inebi fori mise’.​—Psalm 37:11, 29.

 TI FIRI KANG BENE ENU NIE BIBLE E GHAE E?

Ee, iton mbie engu ibe:

  • Nwieko’ beri ika ni swii eka’i zor. Inga Bible amie Jehova Nwie ni mbe tong eni “Wed ni beri ika jim,” imbe’ ichi ni chei ika med wie no’ mie. (Revelation 15:3). Ene med firi swii mbi ka’i be kwepi isig wor wi bong che. Bible gha ni, “chei enu mo’o ni ti ze che Nwie.”​—Matthew 19:26.

  • Nwieko’ biri gha’ ni ghi inu mbe ni wi fe ka’i. Ene Jehova biri gha’ ni zwemni bed teni ivi.​—Job 14:14, 15.

    Bible be chwi ni wan Nwie, Yeso, nya’a vi bed ewon. Eton ki imbe’ e ye e? Imbe’ ichi ni wi nya’a gha’i. (Mark 1:40, 41) Yeso nya’a fuuni mba’ med eni ichi ni wi nya’a weere bed ni inga nge’.​—John 14:9.

    A yie eton ni ti firi beni ni Jehova mbi Yeso biri na’a iteni ni bong eni nyume nie ye’e.​—Psalm 72:12-14; 145:16; 2 Peter 3:9.

 ENU NI KONDI

Nwieko’ kie wo teki isig wor wi bong e ri ye e?

Bible wie wiiri ibiiri wor inga MATHEW 6:9, 10 fori DANIEL 2:44.