Skip to content

Skip to secondary menu

Mɨ̀zərɨmbin Jehova

Meta'

A kie neng e Bible ri ye?

A kie neng e Bible ri ye?

A biri gha ni a yie . . .

  • Enwaʼni bed iwe?

  • Enwa’ni tepo’e koo?

  • Ingam Nwie e?

 ENU NIE BIBLE E GHAE

‘A yie Nwie nya’a fe bed ni mbi nwa’ni Ingam Med jim.’​—2 Timothy 3:16, New World Translation.

EZOR KIE WEERE EWE RI YE

Iwiiri chom ni tibiiri imbe’ iteni.​—Proverbs 2:1-5.

Ekengi ni bong ina ini jim.​—Psalm 119:105.

Eka’i chom ni te wome.​—Romans 15:4.

 TI FIRI KANG BENE ENU NIE BIBLE E GHAE E?

Ee, iton mbie engu itad:

  • Bible jim gha amie enu e mo’. Bed nya’a 40 ni nwa’ni Bible eni ighem iwu 1,600. Chi mbi nono’ nya’a kwi’ bomni. A yie Bible wi gha amie enu mo’, mbie etu ngam e mo’.

  • Inu renwe ni ku’ni’. Bed nie nwa’ni inu renwe imbe neme ichi ni mbi bang bed mimed. A yie mbe ni nwa’ni Bible nya’a gha tiguri-inu mimed fori te ebeng mimed.​—2 Chronicles 36:15, 16; Psalm 51:1-4.

  • Ika’ resi’. Bible nya’a fe gha ni mbi biri bu’ ebeng Babilon. Ighem iwu nya’a che 200 bong zie swii. (Isaiah 13:17-22) Wi nya’a gha ichi ni Babilon biri bu’e fori ikum wed ni biri bu’e si!​—Isaiah 45:1-3.

    Inu nono’ chere ni Bible nya’a ka’i nya’a be swii jim. Ka wa eghi ni te kebe eni Ingam Nwie ezor e? 2 Peter 1:21.

 ENU NI KONDI

Ingam Nwie firi weere ewe ri ye e?

Bible wie wiiri ibiiri wor inga ISAIAH 48:17, 18 fori 2 TIMOTHY 3:16, 2 TIMOTHY 3:17.