Skip to content

Skip to secondary menu

Mɨ̀zərɨmbin Jehova

Meta'

A kie ye firi ghi ni inebi chubi eni ighaʼe?

A kie ye firi ghi ni inebi chubi eni ighaʼe?

A kondi ni a yie . . .

  • ighaʼi?

  • ikab?

  • eghe chere e?

 ENU NIE BIBLE E GHAE

Eborebod yie egun e bed mbe nie zu ingam med be ghi inu mbe ni wie ghae.’​—Luke 11:28, New World Translation.

EZOR KIE WEERE EWE RI YE

Chubi eni ighaʼi resi’.​—Ephesians 5:28, 29.

Chubi mbi iwumni ni ku’ni.​—Ephesians 5:33.

Chi wiri eghi ni bor.​—Mark 10:6-9.

 TI FIRI KANG BENE ENU NIE BIBLE E GHAE E?

Ee, iton mbie engu ibe:

  • A yie Nwie kor inebi. Bible gha ni “inebi jım . . . ning ikum” tembi Jehova Nwie. (Ephesians 3:14, 15) Ezor chwi ni inebi wie engu imbeʼ ichi ni Jehova nyaʼa teki ene. Ezor kie enu e kyeng imbeʼ ye e?

    Kondi ezor: A mi yie jige ighijig chom be kebe kyeri ighi ni mbi zi inga, a kie wi biiri embi weh e? Embi wed ni tieh, ke ka yie ene e?

    Ene, ni kyeri eghi nie teki inebi, zie biri bong ni ti non tembi Jehova ni nyaʼa kor inebi.​—Genesis 2:18-24.

  • Nwie wie nenge ewe. Inebi ni beri iwe wie ning tikie tembi Jehova ni wi naʼa inga ingam med. Eton kie ni ye e? Imbeʼ ichi ni “med wie nenge ewe.” (1 Peter 5:6,1 Peter 5:7) Jehova wie konde amie inu ni bong imbeʼ ewe—tikie med mie tichom!​—Proverbs 3:5, 6; Isaiah 48:17, 18.

 ENU NI KONDI

A biri ghi ri ye ni yeʼe inom, iwi, ingob ke mba’ chom e?

Bible wie wiiri ibiiri wor inga EPHESIANS 5:1, 2 fori COLOSSIANS 3:18-21.