Skip to content

Mi Jehovah Witness

Chi ingam ebeng Meta'

Ɨferɨ ɨmbə̀ʼ Bíbəl

Chɨ̀ ɨferɨ nə chwi ənû ɨmbə̀ʼ tɨpoʼ rɨŋga Bíbəl, bə kwembɨ ɨnû kyeŋ ɨmbə̀ʼ bə̂d fɔrɨ ənû nɨ nɨŋ rɨmbin ɨŋga Bíbəl. Mɨ vidio ɨnɨ ŋgam mbɨrɨko əmbe bə̀ əŋgû.

Chɨ̀ ɨŋgam mɔʼɔ ɨŋga tɨkub ŋgam, nyɔd Kəbə nɨ zə ɨferɨ nɨ yeʼə nɨ ŋgam wé. Ŋwàʼnɨ ətu ɨferɨ nə à kəbə.

 

Te kene ni chi kiri ikwi ighi wor inga internet eni ingam ebeng wor.

Content is available in this language on the following pages: