Skip to content

Skip to secondary menu

Mɨ̀zərɨmbin Jehova

Meta'

Ɨferɨ ɨmbə̀ʼ Bíbəl

Chɨ̀ ɨferɨ nə chwi ənû ɨmbə̀ʼ tɨpoʼ rɨŋga Bíbəl, bə kwembɨ ɨnû kyeŋ ɨmbə̀ʼ bə̂d fɔrɨ ənû nɨ nɨŋ rɨmbin ɨŋga Bíbəl. Mɨ vidio ɨnɨ ŋgam mbɨrɨko əmbe bə̀ əŋgû.

Chɨ̀ ɨŋgam mɔʼɔ ɨŋga tɨkub ŋgam, nyɔd Kəbə nɨ zə ɨferɨ nɨ yeʼə nɨ ŋgam wé. Ŋwàʼnɨ ətu ɨferɨ nə à kəbə.

 

Tə kenə, chəì ɨkwɨ ɨghɨ wɔ̂ nɨ à kəbə ɨŋga intanet ənɨ ɨŋgam wɔ̂.

Ɨnû nɨ ye'e nɨ ɨŋgam wɔ̂ mbə beenɨ: