Fòŋ kɨ chî ɨŋwàʼanɨ mɨg fi Watchtower fɔrɨ Awake! fɔrɨ ɨghɨ chərə ətòn. Zwetɨ mba mɨ pɔblikeshɔn nɨ mbɨ fòŋ ənɨ mɨ ɨŋgam nɔnɔʼ əko. Nə̀ŋə kɨ chɨ̀ mɨ vidio ənɨ mɨŋgam nɔnɔʼ fɔrɨ ənɨ ɨŋgam mbɨ̀rɨko.

Chɨ̀ ɨŋgam mɔʼɔ tɨŋga tikub ŋgam, nyɔ̀d Kəbə nɨ zə mɨ pɔblikeshɔn fɔrɨ ɨchî nɨ mbɨ fə ŋwàʼnɨ ənɨ mɨŋgam nɔnɔʼ.