Skip to content

Mi Jehovah Witness

Chi ingam ebeng Meta'

Mi miting Mi Jehovah Witness

Kwembi enu moʼ imbeʼ mba mi miting. Kebe esing miting ni yeʼe iban ne.

Kebe esing ni tindi iban ine

A kie ye ninge rimbin ingga mi mitin e?

Mizerimbin Jehova beri mi mitin iwumni eghem be ingga kab. (Mihibrù 10:24, 25) Eni mi mitin mbo, mbe bed mijim, te wo nweeni enu ni Bibel e ghae be ze ichi ni ti firi yen egun tike to.

Eba kyeng ni mba mi mitin beri ibiiri mbi iwiiri, ighabi eneb engwaʼani. Mitin wo ko mbi ikyi fori eukonggi.

Chei à beri ni yeʼe Zerimbin Jehova bong e yeʼe ingga mba mi mitin. Ti wie tonge weud ijim ni wo yeʼe. Pe chub eko. Chei mbe noʼ ninge ikab.