Skip to content

Mi Jehovah Witness

Chi ingam ebeng Meta'

Kɔndɨ ɨvɨ Yeso

Kɔndɨ ɨvɨ Yeso

Ɨghəm əwu jìm, Mɨ̀zərɨmbin Jehova mbə kɔndɨ ɨvɨ Yeso ɨchî nɨ wɨ nyaʼa ghà. (Luk 22:19, 20) Tɨ bərɨ ghaʼ nɨ tɔŋ əwe nɨ à yeʼə fɔtɨ mbɨ nà ɨgwɨ ənɨ kyeŋ əzɔ̂. À bɨrɨ kwembɨ ɨchî nɨ ɨtenɨ fɔrɨ ɨvɨ Yeso bɨrɨ wèèrɨ əwe.