Skip to content

Skip to secondary menu

Mi Jehovah Witness

Meta'

Nɨ kɔndɨ ɨvɨ Yeso

Ɨghəm mɔʼ ɨŋga əghəm əwù ɨnɨ tɨburɨ sɨg jìm, tɨ wə kɔndɨ ɨvɨ Yeso.Tɨ wə ghə ənə ɨmbə̀ʼ chî nɨ wò nyaʼa ghà na nɨ : “Mbə sɨə ghɨ̀ ənə kɔndɨ əmɨ.” (Luk 22:19) Tɨ bɨrɨ kɔndɨ ɨvɨ mə̀d əghem wu zɔ̂ eni ə:

Tuesday, Eprè 11, 2017.

Tɨ wə tɔŋə wè nɨ à ye fɔtɨ mbɨ na əgwɨ əni kyeŋ əzɔ̂. Mɨtin wɔ̂, ghabɨ mba mɨ mɨtin cherə, wə̀d jìm fɨrɨ yeʼə. Ɨtə̀n mbɨ əko chǐ mbə nɔʼ bɨrɨ kab.