Skip to content

Skip to secondary menu

Mi Jehovah Witness

Meta'

Ze bɔŋ nɨ kwembɨ Bíbəl ɨmbə̀’ yé ə?

Ze bɔŋ nɨ kwembɨ Bíbəl ɨmbə̀’ yé ə?

Kwembɨ ɨchî nɨ Bíbəl fɨrɨ wèèrɨ̀ əwe à berɨ ɨwììrɨ̀ nɨ tɨbììrɨ̀ kyeŋ imbə̀ʼ ɨtenɨ.