Skip to content

Skip to secondary menu

Mɨ̀zərɨmbin Jehova

Meta'

À kɨə yè nɨŋə rɨmbin əwu nɨ mbɨə kwembɨ Bíbəl ə?

À kɨə yè nɨŋə rɨmbin əwu nɨ mbɨə kwembɨ Bíbəl ə?

Zə ɨchî nɨ tə̀ kwembɨ Bíbəl mbə bə̂d əko.