Skip to content

Skip to secondary menu

Mi Jehovah Witness

Meta'

Bììrɨ nɨ kwembɨ Bíbəl əko

À bɨrɨ ghaʼ nɨ kwembɨ ɨghi nɔnɔʼ ɨmbèʼ Bíbəl ə? À mɨ yeʼə nə, nɨ̀ŋ əpân nɨ kwembɨ Bíbəl mbɨ nà ə̀ko. À mɨ kəbə kwembɨ Bíbəl swii əsɨŋ zɔ̂ nɨ yeʼə əton.