Aem karak pun san id bae pe hanesa maski aem ni rae ahe-ahe pe ma. Aem karak hahi Jeová, Maromak Id beʼpe Biblia dale tu se ua pe pun san hled-hled. Aem pun dar nahati Jesus Kristu, aem gosta gau aem galan kristaun. Aem id-id uza aem ni tempu dotu oid leb tulun atub selun tadlo dia la Biblia nor dia la Maromak ni Ukun. Tan aem ne sai ka gase dia la Maromak Jeová nor ni ukun, atub dotu ten aem nor galan Testemuña ba Jeová.

Ma ko hled san seir beʼpe her aem sitiu lalan. Lee Biblia online. Nae tad meit dia la aem nor aem ni fiar.