Ubaxari ihantisi coolipiherera Ibiiblya ni wiitthuce makhalelo ni cookhumelela cuulupale combiiblyani, ni hataa ividiyu caatthu oohiwa.

Uthanle iluuka ni upotole wantikhiye Utotha wiira woone mihapo combiiblyani nluukani ithanlalyaa. Wantikhe ncina no nhapo wombiiblyani umphelaa wiira woone mihapo combiiblyani cintaphulela yooyo nhapooyo.