Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

 RESADRESAKA MAHALIANA

Oviana no Nanomboka Nanjaka ny Fanjakan’Andriamanitra? (Fizarana 1)

Oviana no Nanomboka Nanjaka ny Fanjakan’Andriamanitra? (Fizarana 1)

Toy izao ny resadresaka fanaon’ny Vavolombelon’i Jehovah amin’ny olona. Aoka hatao hoe Solofo no anaran’ilay Vavolombelona, ary Jaona ilay olona iresahany.

AZA “MITSAHATRA MIKAROKA”

Solofo: Faly aho fa hianatra Baiboly indray isika androany. * Fa izao, nanontany ianao tamin’ny farany hoe maninona ny Vavolombelon’i Jehovah no milaza fa tamin’ny 1914 no nanomboka nanjaka ny Fanjakan’Andriamanitra.

Jaona: Ie, hitako tany amin’ny bokinareo izany. Dia nahalasa saina ahy ilay izy. Ianao mantsy niteny hoe avy ao amin’ny Baiboly daholo ny zavatra inoanareo, sa tsy izay moa?

Solofo: Ie, marina izany.

Jaona: Dia izaho anefa efa nahavaky Baiboly hatramin’ny farany ihany fa mbola tsy nahita hoe 1914 tao. Nijery Baiboly tao amin’ny Internet koa aho, dia nitady an’ilay hoe 1914 fa tsy nahita.

Solofo: Mahafinaritra hoe nahavaky ny Baiboly manontolo ianao. Hita mihitsy hoe tianao ny Tenin’Andriamanitra.

Jaona: Ka tsisy boky hoatran’io ange e!

Solofo: Izay aloha e! Dia izao koa... Tena mety ilay tonga dia mijery Baiboly rehefa misy zavatra tsy azo. Izany mihitsy no asain’ny Baiboly ataontsika. Hoe aza “mitsahatra mikaroka” mba hahazoana valiny. * Tena tsara ny nataonao.

Jaona: Izaho indray mazoto mandalina foana ka! Nikarokaroka tato amin’ity boky ianarantsika ity aho izao, dia nahita fanazavana kely momba an’ilay 1914. Miresaka mpanjaka nanonofy ilay izy. Hoe nisy hazobe notapahina, dia avy eo naniry indray. Hoatrahoatran’izay ilay izy.

Solofo: Hay... Ilay faminaniana ao amin’ny Daniela toko faha-4 izany. Ilay nofin’i Nebokadnezara mpanjakan’i Babylona.

Jaona: Iny mihitsy. Naverimberiko novakina iny fa tsy azoko mihitsy hoe inona no ifandraisany amin’ny Fanjakan’Andriamanitra sy ilay 1914.

Solofo: Fa na i Daniela aza ange ka tsy nahazo tsara an’izay nasain’Andriamanitra nosoratany e!

Jaona: Izany ve?

Solofo: Ie, hozy eto amin’ny Daniela 12:8 hoe: “Ary reko izany, nefa tsy azoko ny heviny.”

Jaona: Mba misy namana aho izany ko!

Solofo: Tsy azon’i Daniela ilay faminaniana satria mbola tsy tamin’izany fotoana izany ny olona no tian’Andriamanitra hahazo tsara an’ilay izy. Fa amin’izao fotoana izao, efa afaka mahazo tsara an’ilay izy isika.

Jaona: Fa maninona no hoe amin’izao fotoana izao?

Solofo: Jereo ange ilay andininy manaraka e! Hozy ny Daniela 12:9: “Nohazonina ho zava-miafina ny teny, sady nasiana tombo-kase mandra-pahatongan’ ny fotoanan’ny farany.” Mbola ho ela be atỳ aoriana àry vao ho azon’ny olona ilay faminaniana, izany hoe mandritra ny “fotoanan’ny farany.” Amin’izao io fotoanan’ny farany io, ary be dia be ny zavatra manaporofo an’izany. Mbola hianarantsika ao aoriana kely ao izay. *

Jaona: Hay? Dia inona amin’izay àry ny dikan’ilay nofy e?

Solofo: Eo fa hohazavaiko aminao.

ILAY NOFIN’I NEBOKADNEZARA

Solofo: Aleo aloha hofintiniko kely ilay izy, dia avy eo hojerentsika ny dikany.

Jaona: Alefaso àry.

Solofo: Nahita hazo avo be nanakatra ny lanitra i Nebokadnezara Mpanjaka. Dia nisy anjelin’Andriamanitra henony nibaiko hoe kapaina ilay hazo fa ny fotony sisa no avela. Dia naniry indray ilay hazo, rehefa afaka “fe-potoana fito.” * Tanteraka tamin’i Nebokadnezara io faminaniana io, tamin’ny voalohany. Hoatran’ilay hazo avo be nanakatra ny lanitra izy, satria mpanjaka nalaza be. Nisy zavatra nahazo azy anefa nandritra ny “fe-potoana fito.” Tadidinao hoe inona?

Jaona: Tsy tadidiko.

Solofo: Tantarain’ny Baiboly hoe narary saina nandritra ny “fe-potoana fito” i Nebokadnezara, izany hoe nandritra ny fito taona, ka tsy afaka nanjaka. Nody anefa ny sainy, rehefa tapitra ilay fe-potoana fito, dia nanjaka indray izy. *

Jaona: Azoko aloha hatreo, fa mbola tsy hitako hoe inona no ifandraisan’izany amin’ny Fanjakan’Andriamanitra sy ilay 1914.

Solofo: Aleo àry hohazavaiko tsotsotra ilay izy. Tanteraka indroa io faminaniana io. Voalohany, rehefa tsy afaka nanjaka i Nebokadnezara. Faharoa, nisy fotoana tsy nanjaka teo amin’ny vahoakany Andriamanitra. Dia izay faharoa izay ilay mifandray amin’ny Fanjakan’Andriamanitra.

Jaona: Dia inona ilay ifandraisany?

Solofo: Eo amin’ilay faminaniana ihany dia efa ahitana an’izany. Jereo ange ny Daniela 4:17 e! Voalaza eo hoe nambara ilay faminaniana “mba hahalalan’ny velona fa ilay Avo Indrindra no Mpitondra eo amin’ny fanjakan’ny olombelona, ka izay tiany homena azy no omeny azy.” Mariho fa misy hoe “fanjakan’ny olombelona” eo.

Jaona: Ie, hoe “ilay Avo Indrindra no Mpitondra eo amin’ny fanjakan’ny olombelona.”

Solofo: Iza io “Avo Indrindra” io, araka ny hevitrao?

Jaona: Andriamanitra?

Solofo: Izay mihitsy! Tsy momba an’i Nebokadnezara fotsiny àry io faminaniana io, fa mahakasika ny fitondran’Andriamanitra koa, izany hoe ny fahefana ananany eo amin’ny olombelona. Marina izany rehefa jerena ny faminaniana eo aloha sy eo aorian’io.

Jaona: Hoe ahoana?

INONA NO TENA RESAHIN’ILAY BOKY?

Solofo: Misy faminaniana iray miverimberina foana ao amin’ny bokin’i Daniela. Tsy inona izany fa hoe hanangana Fanjakana Andriamanitra, dia i Jesosy Zanany no ho mpanjakan’izy io. Andao ange isika hiverina kely any alohaloha e! Ao amin’ny Daniela 2:44. Mba azonao vakina ve?

Jaona: “Amin’ny andron’ireo mpanjaka ireo, dia hanorina fanjakana tsy ho rava mandrakizay ilay Andriamanitry ny lanitra, ary tsy ho lasan’olon-kafa izany fanjakana izany. Hotorotoroin’izy io sy hofoanany ireo fanjakana rehetra ireo, fa izy kosa haharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra.”

Solofo: Misaotra. Tsy hitanao hoe miresaka momba ny Fanjakan’Andriamanitra ve io andinin-teny io?

Jaona: An... Tsy haiko.

 Solofo: Voalaza eo hoe “haharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra” ilay Fanjakana. Ny Fanjakan’Andriamanitra ihany no haharitra hoatr’izany. Tsy hisy fanjakan’olombelona haharitra mandrakizay izany mihitsy. Sa misy?

Jaona: Tsisy ka!

Solofo: Ity koa misy faminaniana hafa ao amin’ny Daniela miresaka momba ny Fanjakan’Andriamanitra. Jereo ange ny Daniela 7:13, 14 e! Miresaka olona iray ho lasa mpanjaka ilay izy. “Nomena azy ny fitondrana sy ny voninahitra ary ny fanjakana, mba hanompo azy avokoa ny vahoaka sy ny firenena ary ny olona samy hafa fiteny. Ny fitondrany dia fitondrana haharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra fa tsy handalo, ary ny fanjakany tsy ho rava.” Inona izao no resahina eo?

Jaona: Fanjakana?

Solofo: Izay! Sady fanjakana hafakely ilay izy satria hanjaka amin’ny “vahoaka sy ny firenena ary ny olona samy hafa fiteny.” Midika izany hoe hitondra eran-tany io Fanjakana io.

Jaona: Marina izany! Ary tsy voamariko iny a!

Solofo: Voalaza eo koa hoe: “Ny fitondrany dia fitondrana haharitra mandritra ny fotoana tsy voafetra fa tsy handalo, ary ny fanjakany tsy ho rava.” Tsy hitanao hoe mitovitovy amin’ilay Daniela 2:44 novakintsika teo ve io?

Jaona: Ie, mitovy.

Solofo: Izay. Aleo àry aloha hofintinintsika kely izay zavatra noresahintsika izay. Natao hampahafantarana amin’ny olona ilay faminaniana ao amin’ny Daniela toko faha-4 hoe “ilay Avo Indrindra no Mpitondra eo amin’ny fanjakan’ny olombelona.” Midika izany hoe tsy tanteraka tamin’i Nebokadnezara fotsiny ilay faminaniana fa tanteraka tamin’ny fitondran’Andriamanitra koa. Tsy vitan’izay fa misy faminaniana miverimberina ao amin’ny bokin’i Daniela hoe hanangana Fanjakana Andriamanitra, dia ny Zanany no ho Mpanjaka. Ahoana àry ny hevitrao? Misy ifandraisany amin’ny Fanjakan’Andriamanitra koa ve izany ilay faminaniana ao amin’ny Daniela toko faha-4?

Jaona: Misy izany, raha araka izay. Fa mbola tsy hitako izay ifandraisany amin’ilay 1914.

“AOKA HO FE-POTOANA FITO NO HOLANINA AMINY”

Solofo: Aleo àry hiverenantsika kely ny momba an’i Nebokadnezara Mpanjaka. Izy ilay hazo notapahina, dia navela teo nandritra ny fe-potoana fito, izany hoe tsy afaka nanjaka elaela izy satria narary saina. Nody anefa ny sainy, rehefa tapitra ilay fe-potoana fito, dia nanjaka indray izy. Tanteraka fanindroany ilay faminaniana, rehefa tsy nanjaka elaela teo amin’ny vahoakany Andriamanitra. Tsy hoe izy anefa no olana.

Jaona: Tsy azoko.

Solofo: Voalaza ao amin’ny Baiboly fa nipetraka teo amin’ny “seza fiandrianan’i Jehovah” ny mpanjaka israelita. * Solontenan’Andriamanitra àry ry zareo. Andriamanitra no tena nitondra ny vahoakany fa nisolo tena azy fotsiny izy ireo. Lasa tsy nankatò an’Andriamanitra anefa ny ankamaroan’ny mpanjaka israelita, rehefa nandeha ny fotoana. Dia nanahaka an-dry zareo koa ny ankamaroan’ny vahoakany. Navelan’Andriamanitra hotafihin’ny Babylonianina àry ry zareo tamin’ny 607 T.K., ka lasa babo tany Babylona. Tsy nisy mpanjaka nisolo tena an’i Jehovah intsony tany Jerosalema, nanomboka tamin’izay.  Tsy nanjaka teo amin’ny vahoakany intsony àry Andriamanitra. Azonao ve hatreo?

Jaona: Azoko.

Solofo: Tamin’ny 607 T.K. àry no nanomboka ilay fe-potoana fito, izany hoe ilay fotoana tsy nanjakan’Andriamanitra intsony. Rehefa tapitra ilay fe-potoana fito, dia nanendry mpanjaka hisolo tena azy indray Andriamanitra. Any an-danitra izy io no hitondra. Tamin’izay no tanteraka ireo faminaniana hafa novakintsika tao amin’ny Daniela. Oviana anefa no tapitra io fe-potoana fito io? Mila fantatsika ny valin’izay, satria tamin’izay no nanomboka nitondra ny Fanjakan’Andriamanitra.

Jaona: Andraso hoe... Tamin’ny 1914 ve?

Solofo: Izay! Azonao ilay izy.

Jaona: Inona anefa ny porofo hoe tapitra tamin’io ilay fe-potoana fito?

Solofo: Nilaza i Jesosy tamin’izy tetỳ an-tany hoe mbola tsy tapitra ilay fe-potoana fito, tamin’ny androny. * Midika izany hoe fotoana lava be ilay izy. Nanomboka an-jatony taona talohan’ny nahatongavan’i Jesosy tetỳ ilay fe-potoana, dia mbola nitohy tamin’izy efa lasa tany an-danitra. Efa noresahintsika teo koa hoe amin’ny “fotoanan’ny farany” vao hazava ny faminaniana ao amin’ny Daniela. * Dia nahavariana tokoa fa nisy olona tia nandalina Baiboly liana tamin’ireo faminaniana ireo, taloha kelin’ny taona 1900, dia namakafaka azy ireo. Hitan’izy ireo tamin’izany fa ho tapitra amin’ny 1914 ilay fe-potoana fito. Dia izay tokoa no nitranga. Hita hoe tamin’io 1914 io no nanomboka nanjaka tany an-danitra ny Fanjakan’Andriamanitra, rehefa jerena ny zava-nisy eran-tany tamin’izany. Tamin’izay no nanomboka ny andro farany na ny “fotoanan’ny farany.” Sarotsarotra ilay izy e?

Jaona: Ie. Fa aleo angamba haveriko dinihina indray ireo faminaniana ireo, amin’izay azoko tsara.

Solofo: Mety izany! Na izaho aza ange elaela vao nahazo an’ireo e! Fa mino anefa aho hoe vao mainka ianao izao mahita fa tena avy ao amin’ny Baiboly ny zavatra ampianarinay momba ny Fanjakan’Andriamanitra.

Jaona: Tena hitako ka! Tsy minomino fahatany ianareo, fa mikaroka ao amin’ny Baiboly foana.

Solofo: Dia mahafinaritra fa izany koa no ataonao. Ilay zavatra noresahintsika teo izao a, hitako hoe mbola sarotsarotra aminao. Dia fantatro hoe mbola te hanontany momba an’ilay izy ianao. Niresaka, ohatra, isika hoe misy ifandraisany amin’ny Fanjakan’Andriamanitra ilay fe-potoana fito, dia nanomboka tamin’ny 607 T.K. ilay izy, ary tapitra tamin’ny 1914. Mety hieritreritra anefa ianao hoe inona marina ny porofo fa tapitra tamin’io daty io ilay fe-potoana. *

Jaona: Ie. Nieritreritra an’izay mihitsy aho.

Solofo: Hita ao amin’ny Baiboly ny halavan’io fe-potoana io. Maninona raha izay indray no horesahintsika amin’ny manaraka? *

Jaona: Mety ka!

Misy fanontaniana manitikitika ny sainao ve? Misy tianao ho fantatra ve momba izay inoan’ny Vavolombelon’i Jehovah sy ny fanaon’izy ireo? Aza misalasala àry manontany an’izay Vavolombelona mihaona aminao. Ho faly izy hamaly anao.

^ feh. 5 Mampianatra Baiboly maimaim-poana ny Vavolombelon’i Jehovah, ary misy loha hevitra isan-karazany iarahana midinika amin’izany.

^ feh. 63 Hoy i Jesosy rehefa naminany momba ny andro farany izy: “Hohitsahin’ny hafa firenena i Jerosalema [izay toerana nisy an’ireo mpanjaka nisolo tena ny fitondran’Andriamanitra] mandra-pahatapitry ny fe-potoana voatondro ho an’ny hafa firenena.” (Lioka 21:24) Mbola nitohy tamin’ny andron’i Jesosy àry ilay fotoana tsy nanjakan’Andriamanitra, ary tsy tapitra raha tsy efa tonga ny andro farany.

^ feh. 67 Jereo ilay fanazavana fanampiny hoe “1914: Taona Miavaka ao Amin’ny Faminanian’ny Baiboly”, ao amin’ny boky Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly?

^ feh. 69 Ho hitanao ao amin’ny nomerao manaraka ny tohin’ity lahatsoratra ity. Hisy andinin-teny ao amin’ny Baiboly manampy antsika hahalala ny halavan’ilay fe-potoana fito ao.