Nahoana no Atao Amin’ny Anaran’i Jesosy ny Vavaka?

IMBETSAKA i Jesosy no nampianatra momba ny vavaka. Nivavaka teny “an-joron-dalam-be” ny mpitondra fivavahana jiosy tamin’ny androny. Te “ho hitan’ny olona” sy te hoderaina mantsy izy ireo, ka nanao vavaka lavareny, sady namerimberina teny nitovy foana. Nino angamba izy ireo fa hihaino azy Andriamanitra rehefa manao toy izany izy. (Matio 6:5-8) Nahariharin’i Jesosy anefa fa tsy misy dikany izany. Lasa fantatry ny olona tso-po àry izay tsy tokony hatao rehefa mivavaka. Nampianatra zavatra hafa koa anefa izy.

Nampianariny fa tokony ho hita amin’ny vavaka ataontsika hoe irintsika ny hanamasinana ny anaran’Andriamanitra sy ny hahatongavan’ny Fanjakany, ary ny hanatanterahana ny sitrapony. Nilaza koa i Jesosy fa afaka mivavaka momba ny zavatra ilaintsika manokana isika. (Matio 6:9-13; Lioka 11:2-4) Nampiasa fanoharana izy mba hampisehoana fa mila manana fikirizana sy finoana ary fanetren-tena isika, rehefa mivavaka. (Lioka 11:5-13; 18:1-14) Nanome modely koa izy mba hanamafisana izany.—Matio 14:23; Marka 1:35.

Nanatsara ny vavaka nataon’ny mpianany ireo toromarika ireo. Ny alina farany niarahany tamin’izy ireo anefa izy, vao nanome lesona iray tena lehibe momba ny vavaka.

 ‘Fiovana lehibe’

Nampahery an’ireo apostoliny mahatoky i Jesosy, tamin’io alina io. Fotoana nety tsara hampahafantarana zava-baovao tamin’izay. Hoy izy: “Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona mankany amin’ny Ray afa-tsy amin’ny alalako.” Nampanantena izy avy eo hoe: “Izay rehetra angatahinareo amin’ny anarako, dia hataoko mba hanomezam-boninahitra ny Ray amin’ny alalan’ny Zanaka. Raha mangataka zavatra amin’ny anarako ianareo, dia hataoko izany.” Hoy izy teo am-pamaranana: “Mbola tsy nangataka na inona na inona tamin’ny anarako ianareo, hatramin’izao. Mangataha dia hahazo ianareo, mba ho feno ny fifalianareo.”—Jaona 14:6, 13, 14; 16:24.

Tena zava-dehibe ireo tenin’i Jesosy ireo. Nilaza ny boky iray fa ‘nitondra fiovana lehibe teo amin’ny fomba fivavahana’ ireo teny ireo. Nampahafantatra fomba vaovao ifandraisana amin’i Jehovah i Jesosy teo, fa tsy nilaza hoe any aminy indray no havantana ny vavaka fa tsy amin’Andriamanitra intsony.

Marina aloha fa nihaino ny vavaka nataon’ny mpanompony mahatoky foana i Jehovah. (1 Samoela 1:9-19; Salamo 65:2) Rehefa nanao fifanekena tamin’ny firenen’ny Israely anefa izy, dia tsy maintsy niaiky ny olona iray raha tiany hohenoin’Andriamanitra ny vavaka ataony, fa vahoaka nofidin’Andriamanitra ny Israelita. Rehefa vita kosa ny tempolin’i Solomona, dia tsy maintsy niaiky ny olona iray fa tao no nofidin’Andriamanitra hanolorana fanatitra. (Deoteronomia 9:29; 2 Tantara 6:32, 33) Tsy naharitra ela anefa izany fomba fivavahana izany. Nilaza ny apostoly Paoly fa “aloky ny zavatra tsara ho avy” ny Lalàna nomena ny Israelita sy ny fanatitra natao tao tamin’ny tempoly, “fa tsy ny tena izy.” (Hebreo 10:1, 2) Tsy maintsy soloana amin’ilay “tena izy” ilay aloka. (Kolosianina 2:17) Tsy miankina amin’ny fankatoavana ny Lalàn’i Mosesy intsony ny fifandraisan’ny olona iray amin’i Jehovah, nanomboka tamin’ny taona 33, fa miankina amin’ny fankatoavana an’ilay “tena izy”, dia i Kristy Jesosy.—Jaona 15:14-16; Galatianina 3:24, 25.

“Anarana ambony noho ny hafa rehetra”

Nilaza fomba tsara kokoa ifandraisana amin’i Jehovah i Jesosy. Nolazainy fa namantsika izy ary mpanelanelana antsika amin’Andriamanitra, ka mahatonga ny vavaka ataontsika ho ren’i Jehovah sy hahazo valiny. Nahoana i Jesosy no afaka manao izany?

Tsy mendrika ny hanana fifandraisana tsara amin’i Jehovah ilay Andriamanitra masina isika rehetra, satria nandova ota. Tsy afaka manadio   antsika amin’izany na ny fanompoana na ny fanatitra ataontsika. (Romanina 3:20, 24; Hebreo 1:3, 4) Nanolotra ny ainy lavorary anefa i Jesosy, mba hanafahana an’ireo olona mendrika havotana. (Romanina 5:12, 18, 19) Raha maniry hafahana amin’ny ota àry isika, dia tsy maintsy maneho finoana ny sorona nataony sy mivavaka amin’ny anarany. Amin’izay ihany isika vao hadio eo anatrehan’i Jehovah, sy ho ‘sahy’ hiresaka aminy.—Efesianina 3:11, 12.

Rehefa mivavaka amin’ny anaran’i Jesosy isika dia asehontsika fa mino ny andraikitra tanany eo amin’ny fanatanterahana ny fikasan’Andriamanitra isika. Misy telo izany fara fahakeliny. 1) “Zanak’ondrin’Andriamanitra” izy, ka ny sorona nataony no hahazoantsika famelan-keloka. 2) Natsangan’i Jehovah tamin’ny maty izy, ary manao ny asan’ny “mpisoronabe” mba handraisantsika soa avy amin’ny vidim-panavotana. 3) Izy ihany no “lalana” mampifandray antsika amin’i Jehovah.—Jaona 1:29; 14:6; Hebreo 4:14, 15.

Manome voninahitra an’i Jesosy isika rehefa mivavaka amin’ny anarany. Mendrika izany izy, satria sitrapon’i Jehovah raha ‘amin’ny anaran’i Jesosy no handohalehan’ny lohalika rehetra, sy haneken’ny lela rehetra an-karihary fa i Jesosy Kristy no Tompo ho voninahitr’Andriamanitra Ray.’ (Filipianina 2:10, 11) Mbola zava-dehibe noho izany ny hoe, rehefa mivavaka amin’ny anaran’i Jesosy isika dia manome voninahitra an’i Jehovah, ilay nanome ny Zanany mba hahasoa antsika.—Jaona 3:16.

Omena anarana maro i Jesosy ao amin’ny Baiboly, mba hahatakarantsika fa manana anjara asa lehibe izy. Ireny anarana ireny no manampy antsika hahatsapa ny soa raisintsika, avy amin’ny zavatra nataon’i Jesosy tamin’ny lasa sy ankehitriny ary amin’ny hoavy. (Jereo “Ny Anjara Asa Lehibe Tanan’i Jesosy”, pejy 14.) Tena nomena “anarana ambony noho ny hafa rehetra” tokoa i Jesosy. * Efa nomena azy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany.—Filipianina 2:9; Matio 28:18.

Tsy tokony ho fahazarana fotsiny

Mila mivavaka amin’ny anaran’i Jesosy tokoa  isika, raha tiantsika ho ren’i Jehovah ny vavaka ataontsika. (Jaona 14:13, 14) Tsy tiantsika hatao amim-pahazarana fotsiny anefa ilay hoe “amin’ny anaran’i Jesosy.” Nahoana?

Indro misy ohatra: Mifarana amin’izao teny izao, matetika, ny taratasy alefa any amin’ny olona ambony: “Raiso tompoko ny haja sy voninahitra atolotro anao.” Mihevitra ve ianao fa tena mampiseho ny fihetseham-pon’ilay mpanoratra io, sa fanao mahazatra fotsiny? Tokony ho zava-dehibe kokoa noho ny famaranan-teny amin’ny taratasy, ny fampiasantsika an’ilay teny hoe “amin’ny anaran’i Jesosy.” Marina fa tsy tokony ‘hitsahatra hivavaka’ isika, kanefa tokony hataontsika amin’ny fontsika manontolo ilay izy fa tsy hatao fahazarana fotsiny.—1 Tesalonianina 5:17; Salamo 119:145.

Inona no tokony hataonao mba tsy ho lasa fahazarana fotsiny ny fampiasanao an’ilay teny hoe “amin’ny anaran’i Jesosy”? Saintsaino ireo toetra tsaran’i Jesosy. Saintsaino koa ny zavatra efa nataony sy mbola hataony ho anao. Tokony hisaotra sy hidera an’i Jehovah ianao rehefa mivavaka, noho izy nampiasa ny Zanany tamin’ny fomba mahatalanjona. Raha manao izany ianao, dia hatoky kokoa an’ilay fampanantenan’i Jesosy hoe: “Raha misy angatahinareo amin’ny Ray, dia homeny anareo amin’ny anarako izany.”—Jaona 16:23.

[Fanamarihana ambany pejy]

^ feh. 14 Milaza ny Diksionera Manazava ny Testamenta Vaovao (anglisy) fa ilay teny grika nadika hoe “anarana” dia manondro “ny fahefana, toetra, toerana ambony, haja, ary ny voninahitra ananan’ny olona iray tompon’ilay anarana.”

[Teny notsongaina, pejy 13]

Tokony hivavaka amin’ny fontsika manontolo isika, fa tsy hanao izany amim-pahazarana fotsiny

[Efajoro/Sary, pejy 14]

NY ANJARA ASA LEHIBE TANAN’I JESOSY

Diniho ireto anarana iantsoana an’i Jesosy ireto, mba hahatakaranao tsara ny anjara asany.

Adama Farany.1 Korintianina 15:45.

Amena.2 Korintianina 1:19, 20; Apokalypsy 3:14.

Andriamanitra Mahery.Isaia 9:5.

Andrianan’ny Fiadanana.Isaia 9:5.

Apostoly.Hebreo 3:1.

Imanoela.Matio 1:23.

Kristy na Mesia.Matio 16:16; Jaona 1:41.

Lohan’ny Fiangonana.Efesianina 5:23.

Mikaela Arkanjely. 1 Tesalonianina 4:16; Joda 9.

Mpamonjy.Lioka 2:11.

Mpampianatra.Jaona 13:13.

Mpanelanelana.1 Timoty 2:5.

Mpanjaka.Apokalypsy 11:15.

Mpanolo-tsaina Mahagaga. Isaia 9:5.

Mpiandry Tena Tsara.Jaona 10:11.

Mpisoronabe.Hebreo 4:14, 15.

Mpitarika.Matio 23:10.

Mpitsara.Asan’ny Apostoly 10:42.

Ny Teny.Jaona 1:1.

Rain’ny Mandrakizay.Isaia 9:5.

Solontena Lehibe Indrindra Manome Fiainana. Asan’ny Apostoly 3:15.

Tompo.Jaona 13:13.

Vavolombelona Mahatoky. Apokalypsy 1:5.

Zanak’Andriamanitra. Jaona 1:34.

Zanak’olona.Matio 8:20.

Zanak’ondrin’Andriamanitra.Jaona 1:29.