Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Fanondroana Foto-kevitra: Ny Tilikambo Fiambenana 2012

Fanondroana Foto-kevitra: Ny Tilikambo Fiambenana 2012

Aseho eto ny datin’ny gazety misy an’ireo lahatsoratra

BAIBOLY

 • Baiboly Anglisy Nadikan’i Coverdale, 1/6

 • Baiboly Swahili, 1/9

 • Finoanoam-poana Momba ny Baiboly, 15/12

 • Ho An’ny Ankizy sy ny Tanora, 1/1, 1/4, 1/7, 1/10

 • Inona no Mampiavaka ny Baiboly? 1/6

 • Manova Olona, 1/1, 1/2, 1/4, 1/5, 1/7, 1/8, 1/10, 1/11

 • Milaza ny Hoavy ve ny Baiboly? 1/1

FIAINANA SY TOETRA KRISTIANINA

 • Ampianaro ny Zanakao, 1/3, 1/6, 1/9, 1/12

 • Andao Hianatra Baiboly! 1/2, 1/5, 1/8, 1/11

 • Ataovy Mahafinaritra sy Mahasoa ny Fianaranao, 15/1

 • Fijanonana ho Mpitovo, 15/11

 • Hatsaram-panahy, 1/9

 • Mahavoaroaka ve ny Fijerena Sary Vetaveta? 15/3

 • Mahay Manome Torohevitra ve Ianao? 15/3

 • Manambady ve vao ho Sambatra? 1/10

 • Mitadiava “Tari-dalana Tsara”, 15/6

 • “Mitandrema Amin’ny Lalivain’ny Fariseo”, 15/5

 • Nahoana no Atao Batisa ny Kristianina? 1/4

 • Nanao Politika ve ny Kristianina Voalohany? 1/5

 • Raha Misalasala Momba ny Zavatra Inoanao ny Zanakao, 1/2

 • Taratasy hoe Voadin’ny Tsy Fivadihana, 15/12

 • Trosa, 1/11

JEHOVAH

 • Hanorina Fanjakana Iray Eran-tany ve Izy? 1/11

 • Inona no Hanontanianao An’Andriamanitra? 1/11

 • Manasazy any Amin’ny Afobe ve Izy? 1/10

 • Manatòna An’Andriamanitra, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12

 • Mitsinjo ny Vehivavy ve Izy? 1/9

 • Mpihaino Vavaka, 1/7

 • Nahoana i Abrahama no Nasainy Hanao Sorona ny Zanany? 1/1

 • Nahoana i Jesosy no Nirahiny Tetỳ An-tany? 1/12

 • Nahoana no Ampiasaina ny Anaran’Andriamanitra? 1/6

 • Nahoana ny Vahoakan’i Jehovah no Milamina? 1/2

 • Ray Manao Ahoana Izy? 1/7

JESOSY KRISTY

 • Andriamanitra ve i Jesosy? 1/4

 • Dikan’ilay hoe Mandehana Roa Kilaometatra (Mt 5:41), 1/4

 • Fantatrao Tsara ve i Jesosy? 1/4

 • Helok’ireo Nofantsihana teo Akaikin’i Jesosy, 1/2

 • Hevitr’i Jesosy Momba ny Politika, 1/5

 • Iza no Nandefa Ilay “Kintana” Nitarika Mpanandro? 1/4

 • Lazaina hoe Filazantsara Vaovao, 1/4

 • Nahoana no Ankalazaina ny Nahafatesany? 1/3

 • Nanafintohina ny Sasany Ilay Fomba Namonoana, 1/5

 • Oviana i Jesosy no Lasa Mpanjaka? 1/8

LAHATSORATRA FIANARANA

 • Afaka ny ho Sambatra Ianao na dia Tsy Manompo An’i Jehovah aza ny Mpianakavinao, 15/2

 • Ahoana no Ahafahana Miatrika Olana? 15/10

 • Ahoana no Ahitana Fahombiazana eo Amin’ny Fiainana? 15/12

 • Ahoana no Fomba Hifaranan’ity Tontolo Ity? 15/9

 • “Ampianaro Hanao ny Sitraponao Aho”, 15/11

 • Ampio ‘Hifoha Amin’ny Torimasony’ ny Olona, 15/3

 • Aoka Ianao Hihevitra ny Tenanao ho toy ny “Kely Indrindra”, 15/11

 • Aoka Isika Hifamela Heloka Tanteraka, 15/11

 • Aoka ny Teninareo Rehefa Eny dia Eny, 15/10

 • Arovan’i Jehovah Isika mba ho Voavonjy, 15/4

 • Asehoy fa Vahoakan’ny Fanjakan’Andriamanitra Ianao! 15/8

 • Asehoy Foana fa “Mpivahiny” Ianao, 15/12

 • Ataovy Amin’ny Fo Manontolo ny Sorona ho An’i Jehovah, 15/1

 • Aza “Mitodika any Aoriana”, 15/3

 • Famantarana ny Andro Farany ny hoe Hivadika ny Olona Maro, 15/4

 • Fotoam-pifaliana ho An’ny Vahoakan’i Jehovah ny Fivoriambe, 15/9

 • Hain’i Jehovah ny Mamonjy ny Vahoakany, 15/4

 • Halaviro ny Fandrik’i Satana! 15/8

 • Hanjaka ny Fiadanana Mandritra ny Arivo Taona sy Aorian’izay! 15/9

 • Hitondra Fitahiana ho An’ny Rehetra Ireo Mpanjaka Sady Mpisorona, 15/1

 • ‘Homba Anareo Aho’, 15/8

 • Inona no Ianarantsika Rehefa Mandinika ny ‘Fototry ny Fahamarinana’? 15/1

 • “Iza no Hatahorako?” 15/7

 • Mahafaly ny Fanantenantsika! 15/3

 • Mahasoa Anao ny Famelan-kelok’i Jehovah, 15/11

 • “Mahereza sy Matanjaha!” 15/2

 • Mampahafantatra “ny Zavatra Hitranga Tsy ho Ela” i Jehovah, 15/6

 • Mampisy Toe-tsaina Tsara eo Anivon’ny Fiangonana ve Ianao? 15/2

 • Manàna Faharetana toa An’i Jehovah sy Jesosy, 15/9

 • Manangona An’ireo Anisan’ny Fianakaviany i Jehovah, 15/7

 • Manao Ahoana ny Toe-Tsainao? 15/10

 • Mankasitraka ny Fanomezan’Andriamanitra ve Ianao? 15/5

 • Mankatoava An’i Jehovah dia Hahasoa Anao ny Fianianana Nataony, 15/10

 • Manome Taratra ny Voninahitr’i Jehovah ve Ianao? 15/5

 • Manompoa An’i Jehovah Amin’ny Fo Manontolo, 15/4

 • Manompoa An’ilay Andriamanitra Manome Fahafahana, 15/7

 • Matokia An’i Jehovah, Ilay Andriamanitra Manaja Fotoana, 15/5

 • Miambena Foana toa An’i Jesosy, 15/2

 • Miambena Foana toa An’ireo Apostoly, 15/1

 • Miezaha Mafy Hanavotra ny Tokantranonao, 15/5

 • Mitandrema Amin’ny Fandriky ny Devoly! 15/8

 • “Mpampiharihary Zava-miafina” i Jehovah, 15/6

 • Mpanompo Atokisan’i Jehovah Ianao! 15/12

 • Nahoana no Tokony Hatao Loha Laharana ny Fanompoana An’i Jehovah? 15/6

 • Nanetry Tena i Jesosy ka Modely ho Antsika, 15/11

 • ‘Notarihin’ny Fanahy Masina Izy Ireo’, 15/6

 • Omen’i Jehovah Tena Fahafahana Isika, 15/7

 • Tadidio Foana fa Asa Maika ny Fitoriana! 15/3

 • Tafaray ao Amin’ny Fivavahana Marina Ireo “Mpivahiny”, 15/12

 • “Tsy Fantatrareo na ny Andro na ny Ora”, 15/9

 • Vonona Hampahafantatra ny Rainy i Jesosy, 15/4

 • Zava-dehibe Amin’ny Tena Kristianina ny Tenin’Andriamanitra, 15/1

LAHATSORATRA SAMIHAFA

 • Abrahama, 1/1

 • Afaka ny ho Velona Mandrakizay ve Ianao? 1/10

 • Ahasoerosy (ao amin’ny bokin’i Estera), 1/1

 • Ahoana no Ahafantarana ny Tena Kristianina? 1/3

 • Ahoana no Nandefasana Taratasy Fahiny? 1/9

 • Alitara “ho An’Andriamanitra Tsy Fantatra”, 1/3

 • Andro Fitsarana, 1/9

 • Biriky Tany Ejipta Fahiny, 1/1

 • Divay Natao Fanafody, 1/8

 • Fahagagana, 1/8

 • Fanjary Tsaika Ampiasaina Hahazoan-janaka, 15/12

 • Filalaovana Ody, 1/3

 • Fitsiriritana, 15/2

 • Fivavahana sy Politika, 1/5

 • Godorao Natao Rihitra Amin’ny Trano, 1/7

 • “Handray Valisoa Ianareo Amin’izay Ataonareo” (Asa Mpanjaka), 15/8

 • Hara-magedona, 1/2

 • Hatao Ahoana ny Fivavahan-diso? 1/5

 • Ho Potika Tanteraka ve ny Tany? 1/2

 • Inona no Hataonao mba ho Sambatra Ianao? 1/5

 • Inona ny Karazam-damba Fahiny? 1/3

 • Iza Ilay Anasy ao Amin’ny Filazantsara? 1/4

 • Iza Ireo Mpanjaka Valo? 15/6

 • Iza “Ireo Zanaky ny Mpaminany”? 1/10

 • “Izay Alehanao no Halehako” (Rota), 1/7

 • Maika Hitsara ny Olona vao Hitanao ve Ianao? 1/3

 • Makiazy Fahiny, 1/12

 • Mamita-tena ve ny Olona Raha Manana Finoana? 1/11

 • Mankany An-danitra ve ny Tsara Fanahy Rehetra? 1/8

 • Mbola Hifampatoky Ve? (fanitsakitsaham-bady), 1/5

 • Mety Hatsatso ve ny Sira? (Mt 5:13), 1/12

 • Mino ve Ianao fa Efa Nisy Taloha? 1/12

 • Misy Heriny eo Amintsika ve ny Anjely? 1/7

 • Misy Zavatra Tsy Azo Tanterahina Mihitsy Ve? 1/6

 • Mpamboly (Fiainana Fahiny), 1/5

 • Mpanarato (Fiainana Fahiny), 1/8

 • Mpiandry Ondry (Fiainana Fahiny), 1/11

 • Mpitaky Hetra (taonjato voalohany), 1/3

 • Nahoana Isika no Manambady Olona Mitovy Finoana Amintsika? 1/7

 • Nahoana no Misy Tsy Manao Krismasy? 1/12

 • Nampandroso ny Fivavahana Marina i Natana, 15/2

 • Nandositra Niala Tany Jodia ve ny Kristianina, Talohan’ny Taona 70? 1/10

 • Nikarakara ny Fianakaviany Foana i Josefa, 1/4

 • Nisaina Tsara, Be Herim-po, Tsy Tia Tena (Estera), 1/1

 • Nisy Mpitsoka Sodina ve Tamin’ny Fandevenana Tamin’ny Andron’i Jesosy? 1/2

 • Oviana no Lasa Firenena Matanjaka Fahafito ny Firenena Matanjaka Anglisy-Amerikanina? 15/6

 • Penina sy Ranomainty Nampiasaina Fahiny, 1/11

 • Rahoviana vao ho Foana ny Tsolotra? 1/10

 • Rehefa Mihena ny Vola Miditra, 1/6

 • “Sarobidy” ny Fahafatesan’ireo Tsy Mivadika, 15/5

 • Sigara sy Paraky, 1/8

 • Taratasy Nampiasaina Fahiny, 1/7

 • Telo Izay Iray ve Andriamanitra? 1/3

 • Tesalonika, 1/6

 • “Toeram-pitsarana” (As 18:12), 1/5

 • Tranolay Namboarin’i Paoly, 1/11

 • Varotra Tany Israely Fahiny, 1/9

 • Vatosoa Tamin’ny Saron-tratran’ny Mpisoronabe, 1/8

 • “Vehivavy Tsara Tokoa” i Rota, 1/10

 • Vola Drakma Very, 1/12

 • Zava-dehibe Amin’ny Jiosy ny Tetirazany, 1/6

 • Zavamaneno (Fiainana Fahiny), 1/2

 • Zavatra Tsara Kokoa Noho ny Krismasy, 1/12

TANTARAM-PIAINANA

 • Fantatro Amin’izay Ilay Ivavahako (M. Bacudio), 1/9

 • Fitopolo Taona Izay no ‘Nihazonako ny Akanjon’ilay Jiosy Iray’ (L. Smith), 15/4

 • ‘Mahafinaritra ny eo Ankavanan’i Jehovah’ (L. Didur), 15/3

 • Mahiratra ny Masoko (P. Oyeka), 1/6

 • Mpinamana Nandritra ny 60 Taona (L. Turner, W. Kasten, R. Kelsey, R. Templeton), 15/10

 • Nampianariny Hanao ny Sitrapony (M. Lloyd), 15/7

 • Nanaiky ny Tenin’Andriamanitra Ilay Fianakaviana Hindoa (N. Govindsamy), 1/10

 • Nianatra avy Tamin’ny Asa Fanompoana Nataonay Izahay (O. Randriamora), 15/6

 • Tia Niaraka Tamin’ny Be Taona (E. Gjerde), 15/5

 • Tsara Fiafara Ihany ny Fiainako! (M. Kilin), 1/12

VAVOLOMBELON’I JEHOVAH

 • ‘Afaka Maka Sary Anay ve Ianao?’ (Meksika), 15/3

 • “Ahoana no Hahafahako Hitory?” (malemy), 15/1

 • Arovantsika Ireo Lovantsika Sarobidy, 15/1

 • Asan’ny Mpisava Lalana, 15/5

 • Be Herim-po Izy Ireo Rehefa Nitory, 15/2

 • Fampaherezan’ny Ankizy (Rosia, Aostralia), 15/10

 • Fivoriambe “Arovy ny Fonao!”, 1/5

 • Fivoriana Fanao Isan-taona, 15/8

 • Fizarana Diplaoman’i Gileada, 1/2, 1/8

 • “Hafatra Tsara Indrindra” (radio tany Kanada), 15/11

 • Ireo Sekoly Ara-baiboly, 15/9

 • Lasa Kristianina ny Azteky, 1/3

 • “Lasa Voamariky ny Olona Aho” (valizy), 15/2

 • Manaja ny Zon’ireo Tsy Mety Hanao Miaramila ny Fitsarana Eoropeanina (V. Bayatyan), 1/11

 • Misy Vehivavy Mitory Teny ve ao Amin’izy Ireo? 1/9

 • Mpitety Fiangonana, 15/8

 • Nahafoy Tena Izy Ireo: Brezila, 15/10

 • Nahafoy Tena Izy Ireo: Ekoatera, 15/7

 • Nahoana no Mitory Isan-trano? 1/6

 • Nameno ny Tsy Ampy (fanomezana an-tsitrapo), 15/11

 • Nampiova Olona ny Hatsaram-panahy, 15/6

 • Nohatsaraina ny Gazety Fianarana, 15/1

 • “Tanteraka ny Nofinofiko!” (mpisava lalana), 15/7

 • Taratasy avy any..., 1/3, 1/6, 1/9, 1/12

 • Tilikambo Fiambenana Anglisy Notsorina, 15/12

 • “Tsy Mandainga ny Tantara” (Estonia), 1/12

 • Tsy Voasaraky ny Sisin-tany Izy Ireo (Portogaly, Espaina, Frantsa), 1/1