Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

Ny Tilikambo Fiambenana—Fianarana  |  Novambra 2012

Nameno ny Tsy Ampy ny Ambim-bavan’izy Ireo

Nameno ny Tsy Ampy ny Ambim-bavan’izy Ireo

TAONA 49 tamin’izay. Nanankina andraikitra tamin’ny apostoly Paoly sy Barnabasy i Petera sy Jakoba ary Jaona, izay “andrin’ny fiangonana.” Nampirisihin’izy ireo izy roa lahy mba hahatsiaro foana ny mahantra, rehefa mitory any amin’ny hafa firenena. (Gal. 2:9, 10) Ahoana no nanatanterahan’izy ireo izany?

Hita ao amin’ny taratasy nosoratan’i Paoly izany. Hoy, ohatra, i Paoly tamin’ireo Kristianina tany Korinto: “Mikasika ilay famoriam-bola ho an’ny olona masina, dia aoka koa ianareo hanao araka izay nandidiako an’ireo fiangonana any Galatia. Isaky ny andro voalohany amin’ny herinandro, dia aoka ny tsirairay aminareo, any an-tokantranony any, mba hanokana vola, arakaraka izay azony. Amin’izay, rehefa tonga aho, dia tsy hisy famoriam-bola hatao intsony. Fa rehefa tonga any aho, dia izay olona ekenareo an-taratasy no hirahiko hitondra ny fanomezanareo ho any Jerosalema.”—1 Kor. 16:1-3.

Naverin’i Paoly ao amin’ny Korintianina faharoa ny tanjon’ilay famoriam-bola. Nilaza izy hoe amin’izay ‘ny ambim-bavan’izy ireo dia hameno ny tsy ampy’ eo amin’ireo mahantra, ka hisy ny fitoviana.—2 Kor. 8:12-15.

Kely sisa dia ho voangona ilay vola, rehefa nanoratra ho an’ny Kristianina tany Roma i Paoly, tamin’ny taona 56 tany ho any. Hoy izy: ‘Madiva ho any Jerosalema aho izao mba hanompo ny olona masina. Fa sitrak’ireo any Makedonia sy atỳ Akaia ny hizara ny fananany ka hanao fanomezana ho an’izay mahantra amin’ny olona masina any Jerosalema.’ (Rom. 15:25, 26) Vitan’i Paoly ny andraikitra nankinina taminy taoriana kelin’izay. Hoy mantsy izy tamin’i Feliksa governora romanina, tamin’izy tonga tany Jerosalema ka voasambotra: “Tonga teo amin’ny fireneko aho mba hitondra fanomezana ho an’ny mahantra sy hitondra fanatitra.”—Asa. 24:17.

Hita tamin’ny tenin’i Paoly momba ny Makedonianina ny toe-tsaina nananan’ny Kristianina tamin’ny taonjato voalohany. Nilaza izy fa ‘niangavy azy ireo mafy tsy an-kijanona’ ireo Makedonianina, “mba hahafahany haneho hatsaram-panahy”, ka handefa fanomezana. Nampirisika an’ireo Korintianina koa i Paoly mba hanao toy izany. Hoy izy: “Aoka ny tsirairay samy hanao araka izay fanapahan-keviny tao am-pony, tsy amin’alahelo na an-tery, fa ny mpanome amim-pifaliana no tian’Andriamanitra.” Nahoana anefa no nazoto nanome ny fiangonana tamin’ny taonjato voalohany? Marina fa te ‘hanome zavatra be dia be izy ireo, mba hikarakarana izay ilain’ireo olo-masina.’ Nazoto nanome koa anefa izy ireo “mba hisian’ny fisaorana maro be ho an’Andriamanitra.” (2 Kor. 8:4; 9:7, 12) Tokony ho toy izany koa àry ny tanjontsika rehefa manao fanomezana. Tahin’i Jehovah ny toe-tsaina feno fahafoizan-tena toy izany, ary ny fitahian’i Jehovah no mampanan-karena.—Ohab. 10:22.

FOMBA FIDIN’NY OLONA SASANY ANAOVANA FANOMEZANA HO AN’NY ASA MANERAN-TANY

Toy ny tamin’ny andron’i Paoly, dia maro ny olona ‘manokana vola’ hatao fanomezana, ary mandrotsaka izany ao amin’ny boatin’ny fiangonana misy soratra hoe “Asa Maneran-tany.” (1 Kor. 16:2) Alefan’ny fiangonana any amin’ny biraon’ny sampan’ny Vavolombelon’i Jehovah eo an-toerana ireny vola ireny isam-bolana. Azon’ny tsirairay alefa mivantana koa anefa ny fanomezana an-tsitrapo, ka alefa any amin’ny Biraon’ny Mpitahiry Vola, Fikambanan’ny Mpianatra ny Baiboly eto Madagasikara (FI.MPI.BA.MA.), B.P. 116, 105 Ivato. Ireto avy ny karazana fanomezana azonao alefa mivantana:

FANOMEZANA TSY MISY FEPETRA

  • Lelavola, firavaka, na zava-tsarobidy hafa.
  • Ampiaraho amin’ny taratasy milaza hoe fanomezana tsy misy fepetra ilay izy. Antsoina hoe fanomezana tsy misy fepetra ny vola na zavatra omenao, rehefa tsy misy fepetra lazainao momba an’ilay izy.

FANOMEZANA VOLA MISY FEPETRA

  • Azonao atao ny manome vola misy fepetra. Afaka mametraka fepetra, ohatra, ianao hoe haverina aminao ilay vola rehefa mangataka izany ianao.
  • Ampiaraho amin’ny taratasy milaza hoe fanomezana misy fepetra ilay izy.

FOMBA FANOMEZANA HAFA

Misy fomba tsotra koa azo anaovana fanomezana. Afaka manokana ampahany amin’ny zaridainanao na amin’ny taninao ianao, na mifidy biby vitsivitsy amin’ireo biby ompianao, na mifidy hazo fihinam-boa vitsivitsy eo amin’ny sahanao. Atokano foana izay vokatra azo amin’ilay tany, na biby, na hazo fihinam-boa. Amidio foana izany, ka izay vola azo dia arotsahy ao amin’ny boatin’ny fiangonana misy soratra hoe “Asa Maneran-tany.” Mbola misy fomba hafa koa anefa ireto:

Fanomezana Isam-bolana: Hoy ny Baiboly: “Manomeza voninahitra an’i Jehovah amin’ireo zava-tsarobidy anananao sy amin’ny voaloham-bokatrao rehetra.” (Ohab. 3:9) Misy olona sasany manokana ampahany amin’ny karamany isam-bolana, mba harotsaka ao amin’ny boatin’ny fiangonana misy soratra hoe “Asa Maneran-tany.”

Fiantohana: Azo soratana amin’ny anaran’ny FI.MPI.BA.MA. ny vola avy amin’ny fifanekem-piantohana aina na ny fisotroan-dronono.

Kaonty any Amin’ny Banky: Azo soratana amin’ny anaran’ny FI.MPI.BA.MA. ny kaonty any amin’ny banky, na ny kaonty misy ny fisotroan-dronono. Azo atao koa anefa ny mifanaraka amin’ny banky hoe ny FI.MPI.BA.MA. no haka ny volanao ao amin’ilay kaonty, rehefa maty ianao. Tokony hatao mifanaraka amin’ny fepetra apetraky ny banky ireo rehetra ireo.

Trano sy Tany: Azo atao fanomezana tsy misy fepetra ny trano sy tany azo amidy. Azo atao fanomezana misy fepetra koa anefa izany. Ohatra hoe mbola ho fanananao ilay izy izao, na mbola tianao hipetrahana, fa rehefa maty ianao no lasan’ny FI.MPI.BA.MA. ilay izy. Mifandraisa amin’ny biraon’ny sampana, alohan’ny hamindrana trano sy tany ho amin’ny anaran’ny FI.MPI.BA.MA.

Didim-pananana sy Fanankinam-pananana: Azo ampandovaina fananana na vola ny FI.MPI.BA.MA., nefa tokony hisy didim-pananana ara-dalàna atao mba hampanan-kery an’ilay izy. Misy koa mahazo tombony amin’ny taniny na fananany hafa, ankininy amin’ny olona na orinasa, ary tiany ny hizara ilay tombony amin’ny FI.MPI.BA.MA. Tokony hosoratany mazava tsara ao amin’ny fifanarahana ifanaovany amin’ilay olona na orinasa anefa izany. Mety hihena ny hetra aloanao, rehefa manasoa fikambanana ara-pivavahana ianao.

Raha mila fanazavana fanampiny ianao, dia manorata na miantsoa any amin’ny Biraon’ny Mpitahiry Vola, araka ny adiresy eto ambany.