AHOANA NY HEVITRAO?

Inona no fanomezana sarobidy indrindra nomen’Andriamanitra antsika?

Hoy ny Baiboly: “Lehibe tokoa ny fitiavan’Andriamanitra an’izao tontolo izao, ka nomeny ny Zanany lahitokana.”​Jaona 3:16.

Hazavain’ity gazety ity hoe nahoana Andriamanitra no naniraka an’i Jesosy mba ho faty ho antsika, ary ahoana no ampisehoantsika fa mankasitraka an’izany isika.