Hijery ny anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Vavolombelon’i Jehovah

Hifidy fiteny Malagasy

Fanondroana ny Foto-kevitra Tamin’ny Tilikambo Fiambenana 2017

Fanondroana ny Foto-kevitra Tamin’ny Tilikambo Fiambenana 2017

Aseho eto ny gazety misy an’ireo lahatsoratra

BAIBOLY

 • Baiboly Hebreo Nataon’i Elias Hutter, No. 4

 • Diso Hevitra, No. 1

 • Inona no Hanampy Anao ho Tia Mamaky Baiboly? No. 1

 • Nahoana no Be dia Be? No. 6

 • Porofo Kely Fanampiny (tena nisy i Tatenay), No. 3

FANONTANIAN’NY MPAMAKY

 • I Jehovah ‘tsy hamela anareo halaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo’ (1Ko 10:13), Feb.

 • Izay nanan-jo ho lahimatoa ihany ve no razamben’ny Mesia? Des.

 • Mety ve ny manana basy mba hiarovan-tena amin’ny olona? Jolay

 • Mety ve ny mampiasa DIU raha araka ny Soratra Masina? Des.

 • Nahoana no tsy mitovy ny zavatra notantarain’i Matio sy Lioka momba ny fahazazan’i Jesosy? Aog.

FIAINANA SY TOETRA KRISTIANINA

 • Arovy ny Sainao, Jolay

 • Handray Soa Raha Tia Manome, No. 2

 • Miezaha Hifandamina ary Tandrovy ny Fihavanana, Jona

 • Natao ho An’ny Kristianina ve ny Krismasy? No. 6

 • Ny Tokony Hiheverana ny Fahadisoana, No. 6

 • Tena Namana Foana ve Ianao? Mar.

 • Toetra Faran’izay Tsara ny Fitiavana, Aog.

 • Tsy Mahazo Manambady ve ny Mpitondra Fivavahana? No. 2

JEHOVAH

 • Fanomezana Sarobidy Nomen’Andriamanitra, No. 2

 • Mahatonga Antsika Hijaly Ve? No. 1

JESOSY KRISTY

 • Hoatran’ny Ahoana ny Bika Aman’endriny? No. 6

 • Manambany ve Ilay Fanoharany Momba ny “Alikakely”? No. 5

LAHATSORATRA FIANARANA

 • Ahoana no Azo Anampiana ny Ankizy Vahiny? Mey

 • Ampio ‘Hanompo An’i Jehovah Amim-pifaliana’ Ireo Vahiny, Mey

 • Asehoy fa Manohana ny Zon’i Jehovah Hitondra Ianao, Jona

 • Ataonao Fialofanao ve i Jehovah? Nov.

 • Aza Avela Hihamangatsiaka ny Fitiavanao, Mey

 • Aza Avela Hisy Hahasakana Anao Tsy Hahazo ny Loka, Nov.

 • Aza Manaraka ny Fomba Fisainan’ity Tontolo Ity, Nov.

 • “Efao ny Voadinao”, Apr.

 • “Fanomezana Tonga Lafatra” avy any Amin’ny Ray ny Vidim-panavotana, Feb.

 • “Fantatro fa Hitsangana Izy”, Des.

 • Haharitra Mandrakizay ny Tenin’Andriamanitsika, Sept.

 • Handray Lesona avy Amin’izay Nitranga Fahiny ve Ianao? Mar.

 • “Hotanterahiny Anie ny Fikasanao Rehetra!” Jolay

 • Ho Tanteraka ny Fikasan’i Jehovah! Feb.

 • Ho Vitanao ny Hanetry Tena na dia Tsy Mora aza Izany, Jan.

 • Inona no Hanampy Antsika Hitafy ny Toetra Vaovao Foana? Aog.

 • Inona no Hanampy Antsika Tsy Hiverina Amin’ny Toetrantsika Taloha? Aog.

 • Inona no Tsy Hisy Intsony Rehefa Tonga ny Fanjakan’Andriamanitra? Apr.

 • Iza no Mitarika ny Vahoakan’Andriamanitra Ankehitriny? Feb.

 • Kalesy sy Satroboninahitra Miaro Anao, Okt.

 • ‘Lehibe Lavitra Noho ny Eritreritra Rehetra ny Fiadanan’Andriamanitra’, Aog.

 • Mahasoa Antsika ny Fahitana Hitan’i Zakaria, Okt.

 • “Mahereza ... ka Ataovy Ilay Asa”, Sept.

 • “Mahery ny Tenin’Andriamanitra”, Sept.

 • Mampahery Antsika Foana i Jehovah na Inona na Inona Olana, Jona

 • Manahaka ny Fiheveran’i Jehovah ny Rariny ve Ianao? Apr.

 • Manàna Finoana ary Mahaiza Manapa-kevitra, Mar.

 • “Manantena Amin’Andriamanitra Aho”, Des.

 • Manao ny Rariny Foana Ilay “Mpitsara ny Tany Manontolo”, Apr.

 • Manaova ny Rariny ary Mamindrà fo toa An’i Jehovah, Nov.

 • Mankasitraka ny Fahafahana Omen’i Jehovah Anao ve Ianao? Jan.

 • Manompoa An’i Jehovah Amin’ny Fo Manontolo, Mar.

 • “Matokia An’i Jehovah ka Manaova ny Tsara”, Jan.

 • Mazoto Manolo-tena Hanompo An’i Jehovah ve Ianao? Apr.

 • “Miaraha Mitomany Amin’izay Mitomany”, Jolay

 • Miezaha Hahay Hangoraka toa An’i Jehovah, Sept.

 • Miezaha Hifehy Tena, Sept.

 • Mihirà Amin’ny Fo! Nov.

 • Mitarika ny Vahoakany i Jehovah, Feb.

 • Nahoana Isika no Tokony ‘Hidera An’i Jah’? Jolay

 • Nahoana no Ilaina ny Manetry Tena? Jan.

 • Omeo Andraikitra ny Lehilahy Mendri-pitokisana, Jan.

 • Omeo Voninahitra Izay Tokony Homena An’izany, Mar.

 • Ry Ray Aman-dreny, Ataovy Izay ‘Hampahahendry ny Zanakareo ho Amin’ny Famonjena’, Des.

 • Ry Tanora, ‘Miezaha Mafy Foana mba Hahazo Famonjena’, Des.

 • Sarobidy Aminao ve ny Harena Ara-panahy? Jona

 • Tadidio Foana hoe Inona no Tena Zava-dehibe, Jona

 • Tadiavo Ilay Tena Harena, Jolay

 • “Tia Ahy Mihoatra Noho ny Itiavanao An’iretsy ve Ianao?” Mey

 • ‘Tia Amin’ny Atao sy ny Fahamarinana’, Okt.

 • ‘Tsy Mitondra Fihavanana’ ny Fahamarinana fa ‘Mitondra Sabatra’, Okt.

 • Vonona Hiandry An’i Jehovah ve Ianao? Aog.

LAHATSORATRA SAMIHAFA

 • Anarana Misoratra eo Amin’ny Siny Iray, Mar.

 • “Andro Farany” ve Izao? No. 2

 • Aza Mifantoka Be Amin’ny Paozin’ny Olona, Jona

 • Mbola Hanjaka eto An-tany ve ny Rariny? No. 3

 • Fanomezana Tsara Indrindra, No. 6

 • Fomba Nitondran’ny Olona Afo Fahiny, Jan.

 • Ho Foana ve ny Fanandevozana? No. 2

 • “Hotahina Anie ny Fahendrenao” (Abigaila), Jona

 • Ilay Litera Kely Indrindra, No. 4

 • Inona moa ny Hara-magedona? No. 6

 • Inona no Ampianarin’ny Baiboly Momba ny Fiainana sy ny Fahafatesana? No. 4

 • Inona no Nahatonga An’i Jesosy Hilaza hoe Tsy Mety ny Mianiana? Okt.

 • “Jiolahy” ve Ireo Nivarotra tao Amin’ny Tempoly? Jona

 • Josefa avy any Arimatia, Okt.

 • Mahatonga Antsika Hijaly, No. 1

 • Mbola Hiadana Ihany ve ny Olona? No. 5

 • Misy Havanao Marary Efa ho Faty Ve? No. 4

 • Mpitaingin-tsoavaly Efatra, No. 3

 • “Nahazo Sitraka Tamin’Andriamanitra” (Enoka), No. 1

 • Nanampy An’ireo Rahalahy i Gaio, Mey

 • Nantsoin’Andriamanitra hoe “Andriambavy” (Saraha), No. 5

 • Nofinofy Fotsiny ve ny Paradisa An-tany? No. 4

 • Tena Misy ve ny Anjely? No. 5

 • Tsy Hanahy Be Loatra, No. 4

 • Soso-kevitr’i Paoly hoe Hahemotra Ilay Dia (As 27), No. 5

 • “Vehivavy Tsara Tarehy Ianao” (Saraha), No. 3

MANOVA OLONA NY BAIBOLY

 • Adalana Base-ball Aho! (S. Hamilton), No. 3

 • Tsy Nisy Izany Andriamanitra Izany Tamiko (A. Golec), No. 5

 • Tsy Te ho Faty Aho! (Y. Quarrie), No. 1

TANTARAM-PIAINANA

 • Mahavita Mampianatra Aho na dia Marenina Aza (W. Markin), Mey

 • Nahasoa Ahy ny Niaraka Tamin’ny Hendry (W. Samuelson), Mar.

 • Nandao ny Zava-drehetra Aho mba Hanarahana ny Tompo (F. Fajardo), Des.

 • Naneho Hatsaram-panahy Tsy Manam-paharoa Taminay Foana i Jehovah (D. Guest), Feb.

 • Notahin’i Jehovah Izahay Satria Tsy Nivadika Mihitsy (P. Sivulsky), Aog.

 • Sambatra Aho Niara-niasa Tamin’ny Olona Tena Tia An’i Jehovah (D. Sinclair), Sept.

 • Tahin’i Jehovah Izay Manaiky ny Asa Ampanaoviny (O. Matthews), Okt.

 • Te ho Miaramilan’i Kristy Foana Aho (D. Psarras), Apr.

VAVOLOMBELON’I JEHOVAH

 • “Hovalian-tsoa ny Olona Malala-tanana” (fanomezana), Nov.

 • ‘Lasa Be Zotom-po sy Be Fitiavana’ (fivoriambe tamin’ny 1922), Mey

 • Mahafaly ny Manana Fiainana Tsotra, Mey

 • Nahafoy Tena Izy Ireo (anabavy mpitovo), Jan.

 • Nahafoy Tena Izy Ireo: Torkia, Jolay

 • Nanehoana Hatsaram-panahy, Okt.

 • “Na Ratsy ny Lalana na Lavitra Be” (Aostralia), Feb.

 • “Rahoviana Indray no Misy Fivoriambe E?” (Meksika), Aog.

 • Tamana Tsara ao Amin’ny Fiangonana Nifindranao, Nov.