Aseho eto ny gazety misy an’ireo lahatsoratra

BAIBOLY

 • Lefèvre d’Étaples (mpandika teny), No. 6

 • Nahoana no Mbola Misy? No. 4

 • Toko sy Andininy, No. 2

FANONTANIAN’NY MPAMAKY

 • “Antoka” sy “tombo-kase” omena ny voahosotra (2Ko 1:21, 22), Apr.

 • Fampisehoana ny fifaliana rehefa misy olona voaray indray, Mey

 • Fanomezana na falimpo ho an’ny mpiasam-panjakana, Mey

 • Inona ilay “tenin’Andriamanitra”? (He 4:12), Sept.

 • Inona no nampihetsika ny rano tao amin’ny dobon’i Betesda? (Jn 5:7), Mey

 • Lehilahy mitondra fitoeran-dranomainty sy lehilahy enina mitondra fitaovam-piadiana (Ezk 9:2), Jona

 • Oviana ny vahoakan’i Jehovah no babo tao amin’i Babylona Lehibe? Mar.

 • Sampan-kazo roa natambatra mba ho lasa sampan-kazo iray (Ezk 37), Jolay

 • Sarotiny be tamin’ilay hoe manasa tanana (Mr 7:5), Aog.

 • Tena nentin’i Satana teny amin’ny tempoly ve i Jesosy? (Mt 4:5; Lk 4:9), Mar.

FIAINANA SY TOETRA KRISTIANINA

 • Aza Manahy Be Loatra! No. 1

 • Inona no Azonao Atao mba Hanampiana ny Fiangonanao? Mar.

 • Mahasoa ny Manao ny Marina Foana, No. 1

 • Miezaha Foana ho Faly Manompo An’i Jehovah, Feb.

 • Miezaha Hanana “Fahendrena” Foana, Okt.

 • Mivavaka any Amin’ny Toerana Masina, No. 2

 • Niaro ny Vaovao Tsara teo Anatrehan’ny Manam-pahefana, Sept.

 • Sarobidy Noho ny Diamondra (manao ny marina), Jona

 • Sarobidy Noho ny Volamena (fahendrena avy amin’Andriamanitra), Aog.

 • Tahafo ny Toe-tsain’ny Mpaminany, Mar.

 • Tena Hendry ny Olona Malemy Fanahy, Des.

 • Toy ny Ando ve ny Hafatra Torinao? Apr.

 • Tsy Misy Miraharaha ve Ianao? No. 1

 • Zavatra Tsara Foana ve no Saintsaininao? Apr.

JEHOVAH

 • Anarana, No. 3

 • “Aza Matahotra fa Hanampy Anao Aho”, Jolay

 • ‘Miahy Anao’ i Jehovah, Jona

JESOSY KRISTY

 • Iza no Rain’i Josefa? No. 3

 • Nahoana i Jesosy no Nijaly sy Maty? No. 2

 • Niavaka ny Fomba Nitondran’i Jesosy ny Boka, No. 4

LAHATSORATRA FIANARANA

 • Ahoana no Hananana Tokantrano Sambatra? Aog.

 • Ampio Hanana Finoana ny Zanakao, Sept.

 • Ankasitraho Ilay ‘Fanomezana Maimaim-poana Tsy Hay Lazaina’, Jan.

 • Ankasitraho ny Hatsaram-panahy Tsy Manam-paharoan’i Jehovah, Jolay

 • “Aoka Haharitra ny Fitiavanareo ny Rahalahy”, Jan.

 • Apetraho Amin’i Jehovah Daholo Izay Mampanahy Anao, Des.

 • Asehoy hoe Tena Mino ny Fampanantenan’i Jehovah Ianao, Okt.

 • Avelanao Hamolavola Anao ve i Jehovah? Jona

 • ‘Avelao Hamita ny Asany ny Fiaretana’, Apr.

 • “Aza Hadinoina ny Fitiavana Mandray Vahiny”, Okt.

 • Aza Manohana An’ity Tontolo ity Mihitsy! Apr.

 • “Aza Miraviravy Tanana”, Sept.

 • Aza Mivadika Mihitsy na dia Manao Fahadisoana Aza ny Hafa, Jona

 • Aza Variana Manangona Fananana, fa Katsaho Ilay Fanjakana, Jolay

 • Faly ve Ianao fa Mamolavola Anao i Jehovah? Jona

 • Hahazo “Fiainana sy Fiadanana” Izay ‘Mampifantoka ny Sainy Amin’ny Fanahy’, Des.

 • “I Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah Iray Ihany”, Jona

 • Mahafaly Antsika ny Miara-miasa Amin’Andriamanitra, Jan.

 • Mamaly Soa An’izay Mitady Mafy Azy i Jehovah, Des.

 • ‘Mandehana, Ataovy Mpianatra ny Olona any Amin’ny Firenena Rehetra’, Mey

 • Mandray Soa Amin’ny Sakafo Ara-panahy Rehetra Omen’i Jehovah ve Ianao? Mey

 • Manome Voninahitra An’Andriamanitra ve ny Fiakanjonao? Sept.

 • Manompo any Amin’ny Fiangonana Miteny Vahiny ve Ianao? Okt.

 • “Mba Handeha Hiaraka Aminareo Izahay”, Jan.

 • Mbola Avelanao Hanova Anao ve ny Baiboly? Mey

 • Miady Mafy Foana ve Ianao mba Hotahin’i Jehovah? Sept.

 • Miezaha Foana Hampisy Firaisan-tsaina, Mar.

 • Miezaha Haneho Fitiavana Rehefa Mandamina Tsy Fifankahazoana, Mey

 • Mifampahereza Foana “Isan’andro”, Nov.

 • Mila Mandroso Ara-panahy ve Ianao? Aog.

 • Mitari-dalana Antsika Mankany Amin’ny Fiainana i Jehovah, Mar.

 • Nahoana i Jehovah no Namorona ny Fanambadiana? Aog.

 • Nahoana Isika no Tokony ‘Hiambina Hatrany’? Jolay

 • Nahoana Isika no Tokony Hivory? Apr.

 • Nahoana ny Vahoakan’i Jehovah no Voalamina Tsara? Nov.

 • Nantsoina Hiala Tamin’ny Maizina Isika, Nov.

 • Nantsoin’i Jehovah hoe ‘Namany’ Izy, Feb.

 • Niala tao Amin’ny Fivavahan-diso Izy Ireo, Nov.

 • Ny Fanahy sy ny Saintsika no Manaporofo fa Zanak’Andriamanitra Isika, Jan.

 • Porofoy hoe Tsy Mivadika Amin’i Jehovah Ianao, Feb.

 • Ry Tanora, Hatanjaho ny Finoanareo, Sept.

 • Ry Tanora, Miomana ho Amin’ny Batisa ve Ianao? Mar.

 • Ry Tanora, Vonona Hatao Batisa ve Ianao? Mar.

 • Tahafo Ireo Mpanompon’i Jehovah Tsy Nivadika, Feb.

 • Tahafo Ireo Nifandray Akaiky Tamin’i Jehovah, Feb.

 • Te Hahay Hanapa-kevitra ve Ianao? Mey

 • Tena Manaja ny Tenin’Andriamanitra ve Ianao? Nov.

 • Tena Mino ny Fampanantenan’i Jehovah ve Ianao? Okt.

 • Tena Tsara Fanahy i Jehovah ka Nanafaka Antsika, Des.

 • Tian’i Jehovah ny Olona Manana Finoana, Apr.

 • Torio ny Vaovao Tsara Momba ny Hatsaram-panahy Tsy Manam-paharoa, Jolay

 • Tsapanao ve hoe Ilaina ny Mampiofana ny Hafa? Aog.

LAHATSORATRA SAMIHAFA

 • Ampitahao Amin’ny Baiboly ny Zavatra Inoanao! No. 4

 • “An’i Jehovah ny Ady” (Davida), No. 5

 • Antony Nolazain’ny Mpitondra Fivavahana Jiosy fa Azo Isaraham-panambadiana, No. 4

 • Fahitana Momba ny Lanitra, No. 6

 • Horonam-boky Fahiny, No. 1

 • Ho Voaro Ianao Raha Mailo! No. 2

 • Inona avy no Navelan’ny Romanina Niandraiketan’ny Jiosy tany Jodia? Okt.

 • Inona no Ianarantsika avy Amin’ny Vorona? No. 6

 • Inona ny Fanjakan’Andriamanitra? No. 5

 • Iza Ireo “Lehiben’ny Mpisorona”? No. 1

 • Iza moa ny Devoly? No. 2

 • Iza no Tena Afaka Mampionona Anao? No. 5

 • Lamba sy Loko Fandokoana Lamba Taloha, No. 3

 • Mamaly ny Vavaka Rehetra ve Andriamanitra? No. 6

 • Manao Ahoana Isika Rehefa Maty? No. 1

 • Mety Mbola ho Foana ve ny Herisetra? No. 4

 • Nidonam-pahoriana ve Ianao? No. 3

 • Olona Namafy Tsimparifary Teny An-tanimbarin’olona, Okt.

 • Olona ve no Namorona ny Fivavahana? No. 4

 • Paozintsika Rehefa Mivavaka, No. 6

 • Tena Nisy ve ny Adin’i Davida sy Goliata? No. 5

 • Teny Kely Nisy Dikany Be! (“anaka”), Nov.

 • Tsy Maintsy Mpivavaka any Amin’ny Fivavahana Iray ve Ianao? No. 4

 • “Vonona Handeha Aho” (Rebeka), No. 3

MANOVA OLONA NY BAIBOLY

 • Lasa Nahay Nanaja Vehivavy Aho (J. Ehrenbogen), No. 3

 • Lavo Imbetsaka Aho (J. Mutke), No. 4

 • Mba Omeo Fiainana Milamina Aho (A. Broggio), No. 1

 • Tezi-dava Aho Sady Nahery Setra (A. De la Fuente), No. 5

TANTARAM-PIAINANA

 • Masera Lasa Nahalala An’Andriamanitra (F. sy A. Fernández), Apr.

 • Nampian’i Jehovah ka Nahavita Tsara ny Fanompoako (C. Robison), Feb.

 • Nandray ny Fahamarinana Aho na dia Bory Tanana Aza (B. Merten), No. 6

 • Niezaka Nanahaka An’ireo Modely Tsara (T. McLain), Okt.

 • ‘Tonga Zava-drehetra Amin’ny Karazan’olona Rehetra’ (D. Hopkinson), Des.

 • Tsapako hoe Mahasambatra ny Manome (R. Parkin), Aog.

VAVOLOMBELON’I JEHOVAH

 • “Asa Goavana” no Miandry Antsika (fanomezana), Nov.

 • Ilay Fiara Nalaza Be (Brezila), Feb.

 • “Iza no Nanankinana An’ilay Asa?” (fivoriambe, Cedar Point, Etazonia), Mey

 • Mahasoa ny Manaraka ny Tari-dalan’i Jehovah (tantara), Sept.

 • “Mahita Vokatra Aho ka Midera An’i Jehovah” (Alemaina, Ady Lehibe I), Aog.

 • Nahafoy Tena Izy Ireo: Ghana, Jolay

 • Nahafoy Tena Izy Ireo: Oseania, Jan.

 • “Ry Mpitory eto Grande-Bretagne, Mifohaza!!” (1937), Nov.