Fanamboarana ny mpamaky efijery

Search

Hifidy fiteny

Ho any amin'ny fizarana anatiny

Ho any amin'ny loha hevitra

Hijery ny anatiny

Vavolombelon’i Jehovah

Malagasy

NY TILIKAMBO FIAMBENANA (FIANARANA) DESAMBRA 2016

Fanondroana ny Foto-kevitra Tamin’ny Tilikambo Fiambenana 2016

Fanondroana ny Foto-kevitra Tamin’ny Tilikambo Fiambenana 2016

Aseho eto ny gazety misy an’ireo lahatsoratra

BAIBOLY

 • Lefèvre d’Étaples (mpandika teny), No. 6

 • Nahoana no Mbola Misy? No. 4

 • Toko sy Andininy, No. 2

FANONTANIAN’NY MPAMAKY

 • “Antoka” sy “tombo-kase” omena ny voahosotra (2Ko 1:21, 22), Apr.

 • Fampisehoana ny fifaliana rehefa misy olona voaray indray, Mey

 • Fanomezana na falimpo ho an’ny mpiasam-panjakana, Mey

 • Inona ilay “tenin’Andriamanitra”? (He 4:12), Sept.

 • Inona no nampihetsika ny rano tao amin’ny dobon’i Betesda? (Jn 5:7), Mey

 • Lehilahy mitondra fitoeran-dranomainty sy lehilahy enina mitondra fitaovam-piadiana (Ezk 9:2), Jona

 • Oviana ny vahoakan’i Jehovah no babo tao amin’i Babylona Lehibe? Mar.

 • Sampan-kazo roa natambatra mba ho lasa sampan-kazo iray (Ezk 37), Jolay

 • Sarotiny be tamin’ilay hoe manasa tanana (Mr 7:5), Aog.

 • Tena nentin’i Satana teny amin’ny tempoly ve i Jesosy? (Mt 4:5; Lk 4:9), Mar.

FIAINANA SY TOETRA KRISTIANINA

 • Aza Manahy Be Loatra! No. 1

 • Inona no Azonao Atao mba Hanampiana ny Fiangonanao? Mar.

 • Mahasoa ny Manao ny Marina Foana, No. 1

 • Miezaha Foana ho Faly Manompo An’i Jehovah, Feb.

 • Miezaha Hanana “Fahendrena” Foana, Okt.

 • Mivavaka any Amin’ny Toerana Masina, No. 2

 • Niaro ny Vaovao Tsara teo Anatrehan’ny Manam-pahefana, Sept.

 • Sarobidy Noho ny Diamondra (manao ny marina), Jona

 • Sarobidy Noho ny Volamena (fahendrena avy amin’Andriamanitra), Aog.

 • Tahafo ny Toe-tsain’ny Mpaminany, Mar.

 • Tena Hendry ny Olona Malemy Fanahy, Des.

 • Toy ny Ando ve ny Hafatra Torinao? Apr.

 • Tsy Misy Miraharaha ve Ianao? No. 1

 • Zavatra Tsara Foana ve no Saintsaininao? Apr.

JEHOVAH

 • Anarana, No. 3

 • “Aza Matahotra fa Hanampy Anao Aho”, Jolay

 • ‘Miahy Anao’ i Jehovah, Jona

JESOSY KRISTY

 • Iza no Rain’i Josefa? No. 3

 • Nahoana i Jesosy no Nijaly sy Maty? No. 2

 • Niavaka ny Fomba Nitondran’i Jesosy ny Boka, No. 4

LAHATSORATRA FIANARANA

 • Ahoana no Hananana Tokantrano Sambatra? Aog.

 • Ampio Hanana Finoana ny Zanakao, Sept.

 • Ankasitraho Ilay ‘Fanomezana Maimaim-poana Tsy Hay Lazaina’, Jan.

 • Ankasitraho ny Hatsaram-panahy Tsy Manam-paharoan’i Jehovah, Jolay

 • “Aoka Haharitra ny Fitiavanareo ny Rahalahy”, Jan.

 • Apetraho Amin’i Jehovah Daholo Izay Mampanahy Anao, Des.

 • Asehoy hoe Tena Mino ny Fampanantenan’i Jehovah Ianao, Okt.

 • Avelanao Hamolavola Anao ve i Jehovah? Jona

 • ‘Avelao Hamita ny Asany ny Fiaretana’, Apr.

 • “Aza Hadinoina ny Fitiavana Mandray Vahiny”, Okt.

 • Aza Manohana An’ity Tontolo ity Mihitsy! Apr.

 • “Aza Miraviravy Tanana”, Sept.

 • Aza Mivadika Mihitsy na dia Manao Fahadisoana Aza ny Hafa, Jona

 • Aza Variana Manangona Fananana, fa Katsaho Ilay Fanjakana, Jolay

 • Faly ve Ianao fa Mamolavola Anao i Jehovah? Jona

 • Hahazo “Fiainana sy Fiadanana” Izay ‘Mampifantoka ny Sainy Amin’ny Fanahy’, Des.

 • “I Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah Iray Ihany”, Jona

 • Mahafaly Antsika ny Miara-miasa Amin’Andriamanitra, Jan.

 • Mamaly Soa An’izay Mitady Mafy Azy i Jehovah, Des.

 • ‘Mandehana, Ataovy Mpianatra ny Olona any Amin’ny Firenena Rehetra’, Mey

 • Mandray Soa Amin’ny Sakafo Ara-panahy Rehetra Omen’i Jehovah ve Ianao? Mey

 • Manome Voninahitra An’Andriamanitra ve ny Fiakanjonao? Sept.

 • Manompo any Amin’ny Fiangonana Miteny Vahiny ve Ianao? Okt.

 • “Mba Handeha Hiaraka Aminareo Izahay”, Jan.

 • Mbola Avelanao Hanova Anao ve ny Baiboly? Mey

 • Miady Mafy Foana ve Ianao mba Hotahin’i Jehovah? Sept.

 • Miezaha Foana Hampisy Firaisan-tsaina, Mar.

 • Miezaha Haneho Fitiavana Rehefa Mandamina Tsy Fifankahazoana, Mey

 • Mifampahereza Foana “Isan’andro”, Nov.

 • Mila Mandroso Ara-panahy ve Ianao? Aog.

 • Mitari-dalana Antsika Mankany Amin’ny Fiainana i Jehovah, Mar.

 • Nahoana i Jehovah no Namorona ny Fanambadiana? Aog.

 • Nahoana Isika no Tokony ‘Hiambina Hatrany’? Jolay

 • Nahoana Isika no Tokony Hivory? Apr.

 • Nahoana ny Vahoakan’i Jehovah no Voalamina Tsara? Nov.

 • Nantsoina Hiala Tamin’ny Maizina Isika, Nov.

 • Nantsoin’i Jehovah hoe ‘Namany’ Izy, Feb.

 • Niala tao Amin’ny Fivavahan-diso Izy Ireo, Nov.

 • Ny Fanahy sy ny Saintsika no Manaporofo fa Zanak’Andriamanitra Isika, Jan.

 • Porofoy hoe Tsy Mivadika Amin’i Jehovah Ianao, Feb.

 • Ry Tanora, Hatanjaho ny Finoanareo, Sept.

 • Ry Tanora, Miomana ho Amin’ny Batisa ve Ianao? Mar.

 • Ry Tanora, Vonona Hatao Batisa ve Ianao? Mar.

 • Tahafo Ireo Mpanompon’i Jehovah Tsy Nivadika, Feb.

 • Tahafo Ireo Nifandray Akaiky Tamin’i Jehovah, Feb.

 • Te Hahay Hanapa-kevitra ve Ianao? Mey

 • Tena Manaja ny Tenin’Andriamanitra ve Ianao? Nov.

 • Tena Mino ny Fampanantenan’i Jehovah ve Ianao? Okt.

 • Tena Tsara Fanahy i Jehovah ka Nanafaka Antsika, Des.

 • Tian’i Jehovah ny Olona Manana Finoana, Apr.

 • Torio ny Vaovao Tsara Momba ny Hatsaram-panahy Tsy Manam-paharoa, Jolay

 • Tsapanao ve hoe Ilaina ny Mampiofana ny Hafa? Aog.

LAHATSORATRA SAMIHAFA

 • Ampitahao Amin’ny Baiboly ny Zavatra Inoanao! No. 4

 • “An’i Jehovah ny Ady” (Davida), No. 5

 • Antony Nolazain’ny Mpitondra Fivavahana Jiosy fa Azo Isaraham-panambadiana, No. 4

 • Fahitana Momba ny Lanitra, No. 6

 • Horonam-boky Fahiny, No. 1

 • Ho Voaro Ianao Raha Mailo! No. 2

 • Inona avy no Navelan’ny Romanina Niandraiketan’ny Jiosy tany Jodia? Okt.

 • Inona no Ianarantsika avy Amin’ny Vorona? No. 6

 • Inona ny Fanjakan’Andriamanitra? No. 5

 • Iza Ireo “Lehiben’ny Mpisorona”? No. 1

 • Iza moa ny Devoly? No. 2

 • Iza no Tena Afaka Mampionona Anao? No. 5

 • Lamba sy Loko Fandokoana Lamba Taloha, No. 3

 • Mamaly ny Vavaka Rehetra ve Andriamanitra? No. 6

 • Manao Ahoana Isika Rehefa Maty? No. 1

 • Mety Mbola ho Foana ve ny Herisetra? No. 4

 • Nidonam-pahoriana ve Ianao? No. 3

 • Olona Namafy Tsimparifary Teny An-tanimbarin’olona, Okt.

 • Olona ve no Namorona ny Fivavahana? No. 4

 • Paozintsika Rehefa Mivavaka, No. 6

 • Tena Nisy ve ny Adin’i Davida sy Goliata? No. 5

 • Teny Kely Nisy Dikany Be! (“anaka”), Nov.

 • Tsy Maintsy Mpivavaka any Amin’ny Fivavahana Iray ve Ianao? No. 4

 • “Vonona Handeha Aho” (Rebeka), No. 3

MANOVA OLONA NY BAIBOLY

 • Lasa Nahay Nanaja Vehivavy Aho (J. Ehrenbogen), No. 3

 • Lavo Imbetsaka Aho (J. Mutke), No. 4

 • Mba Omeo Fiainana Milamina Aho (A. Broggio), No. 1

 • Tezi-dava Aho Sady Nahery Setra (A. De la Fuente), No. 5

TANTARAM-PIAINANA

 • Masera Lasa Nahalala An’Andriamanitra (F. sy A. Fernández), Apr.

 • Nampian’i Jehovah ka Nahavita Tsara ny Fanompoako (C. Robison), Feb.

 • Nandray ny Fahamarinana Aho na dia Bory Tanana Aza (B. Merten), No. 6

 • Niezaka Nanahaka An’ireo Modely Tsara (T. McLain), Okt.

 • ‘Tonga Zava-drehetra Amin’ny Karazan’olona Rehetra’ (D. Hopkinson), Des.

 • Tsapako hoe Mahasambatra ny Manome (R. Parkin), Aog.

VAVOLOMBELON’I JEHOVAH

 • “Asa Goavana” no Miandry Antsika (fanomezana), Nov.

 • Ilay Fiara Nalaza Be (Brezila), Feb.

 • “Iza no Nanankinana An’ilay Asa?” (fivoriambe, Cedar Point, Etazonia), Mey

 • Mahasoa ny Manaraka ny Tari-dalan’i Jehovah (tantara), Sept.

 • “Mahita Vokatra Aho ka Midera An’i Jehovah” (Alemaina, Ady Lehibe I), Aog.

 • Nahafoy Tena Izy Ireo: Ghana, Jolay

 • Nahafoy Tena Izy Ireo: Oseania, Jan.

 • “Ry Mpitory eto Grande-Bretagne, Mifohaza!!” (1937), Nov.