Rahalahy tsy mivadika vao avy nafahana tao amin’ny toby fitanana iray tany Alemaina, 1945

TARI-DALANA HO AN’NY FIAINANTSIKA SY NY FANOMPOANA Septambra 2019

Hevitra Azo Resahina

Hevitra maromaro azo resahina manazava fa tia antsika Andriamanitra.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

‘Mpisorona Mandrakizay Tahaka An’i Melkizedeka’

Nahoana i Jesosy no mifanitsy amin’i Melkizedeka?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

“Aloky ny Zavatra Tsara ho Avy”

Nahoana ny tranolay masina no mifanitsy amin’ny fandaharana nataon’Andriamanitra mba ho voavela ny helotsika?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Tena Ilaina ny Finoana

Inona no atao hoe finoana? Nahoana ny Kristianina no tokony hiezaka hanana finoana?

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

Inona no Hataonao Rehefa Tonga ny Hain-tany?

Inona no hanampy antsika hiaritra an’ilay “hafanana” sy “hain-tany” resahin’ny Jeremia 17:8?

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Porofon’ny Fitiavan’i Jehovah ny Famaizany

Betsaka ny fomba anomezan’i Jehovah famaizana. Tsy mora indraindray ny hoe mahazo famaizana, nefa manampy antsika hanana toetra tsara izany.

HARENA AVY AO AMIN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA

Inona no Mitarika Antsika ho Amin’ny Ota sy ny Fahafatesana?

Ny eritreri-dratsy no mahatonga antsika hanota. Inona àry no tokony hataontsika raha vao mitady hieritreri-dratsy isika?

NY FIAINANTSIKA KRISTIANINA

“Izany Foana Heverina”

Tian’i Satana hofenoina zava-dratsy ny saintsika. Inona no azontsika atao mba hanoherana azy?